Hotărârea nr. 249/2002

HOTARAREnr. 249 din 2002-10-31 HOTARIRE 249 din 31/10/2002 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 250/ 2000 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
HOT. 249 31/10/2002
HOTARIRE 249 din 31/10/2002

HOTARIRE    249 din 31/10/2002

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 250/ 2000 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANTILOR MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

 

HOTARARE

privind modificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti

nr.250/2000 referitoare la desemnarea reprezentantilor Municipiului Bucuresti in

Consiliul de Administratie a S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tinand cont de adresa nr.2965/04.07.2002 a SC APA-NOVA Bucuresti SA;

            Tinand seama de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu art 136 alin.3 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit."j" din Legea administratiei publice locale nr.215/2001;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

           

            Art.1- Se aproba numirea in functie a domnilor  Lefter Lucian si Biban Valenin ca membrii in Consiliul de Administratie al SC APA NOVA Bucuresti SA, sa reprezinte Municipiul Bucuresti.

 

            Art.2.- Prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.250/2000 se modifica in mod corespunzator.

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                             SECRETAR GENERAL

                        Stelian Galetuse                                      al Municipiului Bucuresti

                                                                                        Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 31.10.2002

Nr. 249

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCURESTI

SECRETAR GENERAL

 

 

 

OPINIE MOTIVATA

privind refuzul de a semna Hotararea C.G.M.B. privind modificarea Hotararii

C.G.M.B. nr.250/2000 referitoare la desemnarea reprezentantilor Municipiului

Bucuresti in Consiliul de Administratie al S.C. APA NOVA Bucuresti S.A.

 

 

 

            Eu, Anton Petrisor Parlagi, in calitate de Secretar General al Municipiului Bucuresti, in exercitarea atributiilor conferite de art.49(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, consider Hotararea nr.249/31.10.2002 ca fiind ilegala, pentru urmatoarele motive:

 

            1.Nu a fost respectata modalitatea legala de promovare a proiectului de hotarare, prevazuta de Legea nr.215/2001. Astfel, proiectul de hotarare nu a fost depus la Cabinet Secretar General in vederea analizarii legalitatii si oportunitatii proiectului.

 

            2.Lipsa Expunerii de motive a consilierilor generali, mentionata in preambulul hotararii.

 

            3.Lipsa raportului de specialitate al compartimentului de resort din cadrul PMB.

           

            4.Lipsa avizelor de la comisiile de specialitate din CGMB.

 

            5.Conform art.111 din Legea nr.31/1990 Adunarea Generala a Actionarilor desemneaza membrii Consiliului de Administratie al societatii comerciale.

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

al Municipiului Bucuresti

Drd. Anton Petrisor Parlagi