Hotărârea nr. 246/2002

HOTARAREnr. 246 din 2002-10-31 HOTARIRE 246 din 31/10/2002 PRIVIND INCHIRIEREA UNUI SPATIU IN SUPRAFATA DE 176 M.P. SITUAT IN INCINTA PARCULUI HERASTRAU
HOT. 246 31/10/2002
HOTARIRE 246 din 31/10/2002

HOTARIRE    246 din 31/10/2002

PRIVIND INCHIRIEREA UNUI SPATIU IN SUPRAFATA DE 176 M.P. SITUAT IN INCINTA PARCULUI HERASTRAU

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind inchirierea unui spatiu in suprafata  de 176 mp.,

situat in incinta Parcului Herastrau

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Protectia Mediului si Educatie Eco-Civica;

            Tinand cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38 (2), lit."f" si "g" si art. 125 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba inchirierea pe o perioada de 5 ani, conform Certificatului de urbanism nr.26.378 12 H/03.09.2001, prin licitatie publica organizata in conditiile legii, a spatiului situat in Parcul Herastru, in suprafata de 176 mp., in vederea efectuarii reparatiei capitale si de reabilitare a acestuia in vederea derularii de proiecte cultural- educationale si desfasurarii de activitati cu profil de alimentatie publica.

            Art.2.- Spatiul va fi pus in functiune in termen de 1 an de la data obtinerii Autorizatiei de Construire, in caz contrar va reveni in administrarea Primariei Municipiului Bucuresti.

            Art.3- Directia Generala de Protectia Mediului si Educatie Eco-Civica si Administratia Parcurilor si Gradinilor, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                    SECRETAR GENERAL

                        Stelian Galetuse                                      AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                 Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 31.10.2002

Nr.246