Hotărârea nr. 245/2002

HOTARAREnr. 245 din 2002-10-31 HOTARIRE 245 din 31/10/2002 PRIVIND INFIINTAREA SC PARKING CICLOP SA
HOT. 245 31/10/2002
HOTARIRE 245 din 31/10/2002

HOTARIRE    245 din 31/10/2002

PRIVIND INFIINTAREA SC PARKING CICLOP SA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind infiintarea SC PARKING CICLOP SA

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

            Vazand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale;

            In temeiul prevederilor art.38 (1) si (2), lit.”i” si “j” din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba infiintarea SC PARKING CICLOP SA, ca societate juridica pe actiuni, cu sediul in Bucuresti, Piata Nicolae Balcescu  nr.4, sector 1 si avand denumirea de SC PARKING CICLOP SA.

            Societatea se infiinteaza ca urmare a divizarii SC SERVICE CICLOP SA

            Art.2- Se aproba organigrama de functionare a SC PARKING CICLOP SA, conform Anexei 1, care face parte integranata din prezenta hotarare.

            Art.3- Se aproba obiectul de activitate al SC PARKING CICLOP SA prevazut in Statut, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.4- Se aproba Consiliul de Administratie format din reprezentantii desemnati de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform Anexei 3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.5- Se aproba patrimoniul SC PARKING CICLOP SA, format din mijloace fixe si bunuri de inventar, specificat in Anexa 4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Predarea-primirea bunurilor se face pe baza de proces-verbal aprobat de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

            Art.6- Se aproba capitalul social initial al SC PARKING CICLOP SA in valoare de 20.000.000 lei, care este necesar la inmatricularea societatii si care va fi reflectat in mod corespunzator prin emiterea de actiuni nominale, aflate in proprietatea exclusiva a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.7- Se aproba transferul in interes de serviciu de la SC SERVICE CICLOP SA la SC PARKING CICLOP SA, al personalului specificat in Anexa 5, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.8- Hotararea C.G.M.B. nr.180/1998 se modifica in mod corespunzator prevederilor prezentei hotarari.

            Art.9- Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti si conducerea SC SERVICE CICLOP SA vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Stelian Galetuse

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Drd. Anton Petrisor Parlagi

                                                        

Bucuresti, 31.10.2002

Nr.245


ANEXA LA H.C.G.M.B. nr.245/31.10.2002

 

ORGANIGRAMA

SOCIETATII COMERCIALE PARKING CICLOP S.A.

 

 


A G A

 

 

 


CONSILIUL DE

ADMINISTRATIE

 

 


 SECRETARIAT                                                                                                                                                                                CONSILIER

                                                                                                DIRECTOR GENERAL

      COMPART.                                                                                                                                                                            BIROU CONSULT.