Hotărârea nr. 244/2002

HOTARAREnr. 244 din 2002-10-31 HOTARIRE 244 din 31/10/2002 PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 71200 M.P. SITUAT IN SOS. OLTENITEI NR. 219 (VITAN BARZESTI)
HOT. 244 31/10/2002
HOTARIRE 244 din 31/10/2002

HOTARIRE    244 din 31/10/2002

PRIVIND TRECEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 4 A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 71200 M.P. SITUAT IN SOS. OLTENITEI NR. 219 (VITAN BARZESTI)

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind trecerea in administrarea Consiliului Local Sector 4 a terenului

in suprafata de 71.200 m.p. situat in Sos. Oltenitei nr.219 (Vitan Barzesti)

 

Luand in considerare expunerea de motive a cosilierilor generali;

Avand in vedere solicitarea Primariei sector 4, prin adresa nr.2951/6/2002;

Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.3 (4) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si ale art.5(1) din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

            In temeiul prevederilor art.38 (2) lit.”fsi “g” , ale art.95 (2) lit.”fsi ale art.125 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARESTE:

 

            Art.1.- Se aproba transmiterea din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local Sector 4 a terenului in suprafata de 71.200 m.p., situat in Bucuresti, sos. Oltenitei nr.219 (Vitan Barzesti), sector 4, identificat conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare, in scopul realizarii de locuinte pentru populatie.

            Art.2.- Schimbarea destinatiei terenului, precum si neinceperea operatiunilor in vederea realizarii obiectivelor prevazute la art.1 in termen de 12 luni, atrag revenirea acestuia in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.3.- Primaria Sector 4 va intocmi un plan urbanistic de detaliu si un studiu de viabilitate pentru terenul in cauza, cu aceasta ocazie stabilindu-se si incadrarea cadastrala a acestuia. Planul urbanistic de detaliu va fi supus avizarii Consiliului General al Municipiului Bucuresti in termen  de 6 luni de la data prezentei hotarari.

            Dupa aprobarea planului urbanistic de detaliu, certificatele de urbanism si autorizatiile de construire pentru locuintele ce urmeaza a se construi pe terenul respectiv vor fi eliberate de catre Primaria sectorului 4, in conditiile legii.

            Art.4.- Incepand cu data prezentei, Hotararea  C.G.M.B. nr.135/21.06.2001 isi inceteaza aplicabilitatea.

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA                                  SECRETAR GENERAL        

                        Stelian Galetuse                                 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                            Drd. Anton Petrisor Parlagi   

 

 

 

Bucuresti, 31.10.2002

Nr.244

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCURESTI

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

OPINIE MOTIVATA

privind refuzul de a semna Hotararea privind trecerea in administrarea

Consiliului Local Sector 4 a terenului in suprafata de 71.200 mp. situat in Sos.

Oltenitei nr.219 (Vitan Barzesti)

 

 

            Eu, Anton Petrisor Parlagi, in calitate de Secretar General al Municipiului Bucuresti, in exercitarea atributiilor conferite de art. 49 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, consider Hotararea nr.244/31.10.2002 ca fiind ilegala, pentru urmatoarele motive:

 

1.      Lipsa avizelor de la comisiile de specialitate ale CGMB, conform art. 45 din Legea nr.215/2001.

2.      Hotararea nu este insotita de raportul de specialitate al compartimentului de resort  din PMB, conform art.45 din Legea nr.215/2001.

3.      Pana la aceasta data nu se cunoaste situatia juridica a notificarilor  depuse in temeiul Legii nr.10/2001.

4.      Hotararea a fost adopatata in cadrul unei sedinte  extraordinare.

 

 

 

SECRETAR GENERAL

Al Municipiului Bucuresti

Drd. Anton Petrisor Parlagi