Hotărârea nr. 243/2002

HOTARAREnr. 243 din 2002-10-31 HOTARIRE 243 din 31/10/2002 PRIVIND PROPUNEREA DE ELIBERARE DIN FUNCTIE A SECRETARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 243 31/10/2002
HOTARIRE 243 din 31/10/2002

HOTARIRE    243 din 31/10/2002

PRIVIND PROPUNEREA DE ELIBERARE DIN FUNCTIE A SECRETARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

 

HOTARARE

privind propunerea de eliberare din functie

a Secretarului General al Municipiului Bucuresti

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive si propunerea semnata de un grup de consilieri generali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.98 si ale art.120(5) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

            Pe baza concluziilor reiesite din cercetarea administrativa efectuata de Ministerul Administratiei Publice si Comisia stabilita prin Hotararea C.G.M.B. nr.241/2002;

            In temeiul prevederilor art.38(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Hotaraste:

            Art.1- Propunem Ministerului Administratiei Publice eliberarea din functie a Secretarului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.2.- Propunerea privind eliberarea din functie a Secretarului General al Municipiului Bucuresti va fi inaintata Ministerului Administratiei Publice in vederea solutionarii, in conformitate cu prevederile art.120(5) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala.

            Art.3.- Secretarul General al Municipiului Bucuresti va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                     SECRETAR GENERAL

                        Stelian Galetuse                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 31.10.2002                                    

Nr.243.

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCURESTI

 

SECRETAR GENERAL

 

 

 

OPINIA MOTIVATA

Privind refuzul de a semna H.C.G.M.B. nr.243/2002 referitoare la

eliberarea din functie a Secretarului General al Municipiului Bucuresti

 

 

            Eu, Anton Petrisor Parlagi in calitate de Secretar General al Municipiului Bucuresti, exercitand atributiile conferite, de art.49 (1)  din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, refuz sa semnez  H.C.G.M.B. nr.243/2002 intrucat aceasta este ilegala:

 

MOTIVE:

 

1)      Comisia instituita nu avea competenta in verificarea activitatii Secretarului General, deoarece nu intra in atributiile C.G.M.B., care sunt expres prevazute de art.38 din Legea nr.215/2001.

2)      Comisiile de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti nu pot avea o competenta mai mare a decat Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

3)      Se incalca dispozitiile art.120 din Legea nr.215/2001 intrucat autoritatea care numeste Secretarul are competenta de a dispune si verifica acestuia. Potrivit principiului simetriei juridice, Ministrul Administratiei Publice este singura autoritate competenta de a dispune verificarea activitatii;

4)      Contravine art.10 din H.G.R. nr.1083/2001 prin care sunt stabilite expres atributiile comisiei de disciplina de a audia functionarii publici;

5)      Este incalcat art.20 din H.G.R. nr.1083/2001 conform caruia sesizarea impotriva unui functionar public se adreseaza comisiei de disciplina din cadrul autoritatii publice;

6)      Nu respecta prevederile art.4. din Regulamentul de Reorganizare si Functionarea a Autoritatii Nationale a Functionarilor Publici aprobat prin H.G.R. 299/2001;

7)      Nu sunt indeplinite conditiile eliberarii din functie prevazute expres de art.92 din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici;

8)      Nu s-au respectat dispozitiile art.46(4) care prevad obligatoriu ca hotararile cu caracter individual sa fie adoptate prin vot secret;

9)      Asa dupa cum rezulta din Procesul - Verbal al Sedintei Consiliului General al Municipiului Bucuresti din 24.10.2002 (pagina 3) proiectul de hotarare referitor la constituirea unei comisii de verificare a Secretarului General a fost scos de pe ordinea de zi cu 34 de voturi.

10)  Incalcandu-se ROF al C.G.M.B. proiectul a fost reintrodus pe ordinea de zi si aprobat (pagina 6).

 

 

 

SECRETAR GENERAL

Al Municipiului Bucuresti

Drd. Anton Petrisor Parlagi