Hotărârea nr. 242/2002

HOTARAREnr. 242 din 2002-10-31 HOTARIRE 242 din 31/10/2002 ANULATA PRIN SENTINTA CIVILA NR. 4038/29.09.2004 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 264/30.11.2000 PENTRU APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA STRAZILOR URBANE IN BUCURESTI - REABILITARE STRAZI"
HOT. 242 31/10/2002
HOTARIRE 242 din 31/10/2002

HOTARIRE    242 din 31/10/2002

ANULATA PRIN SENTINTA CIVILA NR. 4038/29.09.2004

 

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 264/30.11.2000 PENTRU APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZAREA STRAZILOR URBANE IN BUCURESTI - REABILITARE STRAZI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.264/30.11.2000 pentru aprobarea

documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii

"Modernizarea strazilor urbane in Bucuresti - reabilitare strazi"

 

            Avand in vedere expunerea de motive a cosilierilor generali ai Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Tianand cont de acordul nr.1468/2000 al Ministerului Industriilor Publice;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu cap.5, art.48 al Legii nr.189/1998, privind finantele publice locale;

            In baza prevederilor Legii nr.489/2001, privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbana in Bucuresti, semnat la Luxemburg la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti in 19 decembrie 2000;

            In temeiul prevederilor art.38 (2) lit."d", "f" si "m", ale art.46 (1,2,3) si ale art.128 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.264/30.11.2000, privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii " Modernizarea strazilor urbane in Bucuresti - reabilitare strazi" se modifica si se completeaza astfel:

            La Art.1 - Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Modernizarea strazilor urbane in Bucuresti - reabilitare strazi", cuprinsi in Proiectul privind infrastructura in Bucuresti, prevazuti in anexa.

            La Art.2. - Finantarea obiectivului de investitii " Modernizarea strazilor urbane in Bucuresti - reabilitare strazi", se asigura din imprumutul Bancii Europene de Investitii, in valoarea de 84.750.000 EURO si din alocatii de la bugetul de stat, in valoare de 84.750.000 EURO, in coditiile Contractului de finantare nr.20882 dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru finantarea Proiectului privind infrastructura urbana in Bucuresti, semnat la Luxemburg  la 18 decembrie 2000 si la Bucuresti la 19 decembrie 2000, incheiat intre Ministerul Finantelor Publice, Consiliul General al Municipiului Bucuresti - Municipalitatea Bucuresti, Regia Autonoma de Transport Bucuresti si Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice Bucuresti.

            Art.3 si art.4 se abroga.

            La Art.5 - Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                  SECRETAR GENERAL     

Stelian Galetuse                                   AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                           Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

            Bucuresti, 31.10.2002

            Nr.242  

ANEXA

LA 11.C.G.M.B. Nr.242/2002

 

 

 

 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

Ai obiectivului de investitii"Modernizarea strazilor

Urbane in Bucuresti-reabilitare strazi", cuprinsi in

Proiectul privind infrastructura urbana in Bucuresti

 

 

 

 

 

 

1.VALOAREA TOTALA A INVESTITIEI                               5.557.938.050 mii lei

(in preturi AUGUST 2002; 1 Euro= 32.722)

din care:

            constructii -montaj                                                          4.470.028.187 mii lei

 

2. ESALONAREA INVESTITIEI

 

-ANUL I          INV                                                           1.852.000.000 mii lei

                        C+M                                                          1.489.489.830 mii lei

 

- ANUL II       INV                                                           1.853.000.000 mii lei

                        C+M                                                          1.490.294.090  mii lei

 

 

-ANUL III       INV                                                            1.852.938.050 mii lei

                        C+M                                                           1.490.244.266 mii lei

 

 

 

3. CAPACITATI

- Lungime drumuri                                                              194.773 ml

- Suprafata drumuri                                                             1.379.597 mp

- Lungime retele apa                                                           162.867 ml

- Lungime retele canalizare                                                131.000 ml

- Durata de realizare a investitiei                                        36 luni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL BUCURESTI

Bulevardul Regina Elisabeta nr.47

Telefon: 315.01.10/168, Fax 01/311.31.00

SECRETAR GENERAL

 

 

OPINIE MOTIVATA

privind refuzul de a semna Hotararea C.G.M.B. privind modificarea

H.C.G.M.B. nr.264/30.11.2000 pentru aprobarea documentatiei tehnico-

economice a obiectivului de investitii " Modernizarea strazilor urbane in

Bucuresti-reabilitare strazi"

 

            Eu, Anton Petrisor Parlagi, in calitate de Secretar General al Municipiului Bucuresti, in exercitarea atributiilor conferite de art.49 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, consider Hotararea nr.242/31.10.2002 ca fiind ilegala, pentru urmatoarele motive:

1.      Nu a fost respectata modalitatea legala de promovare a proiectului de hotarare, prevazuta de Legea nr.215/2001. Astfel, proiectul de hotarare nu a fost depus la Cabinet Secretar General in vederea analizarii legalitatii si oportunitatii proiectului.

2.      Se incalca prevederile HCGMB nr.56/2002 privitoare la bugetul municipalitatii.

3.      Hotararea incalca in mod abuziv prevederea expresa a Legii nr.489/2001 conform careia alocarea fondurilor intre componentele proiectului este posibila doar cu acordul BEI.

4.      Lipseste avizul Directiei de Reglementare a Achizitiilor Publice si Prioritizarea Investitiilor Publice din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

5.      Lipseste raportul de specialitate al Directiei Generale Elaborare Buget si Executie Bugetara din cadrul P.M.B.

6.      Hotararea in speta modifica o lege aprobata de catre Parlamentul Romaniei, in speta legea nr.489/2001.

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL

al Municipiului Bucuresti,

Drd. Anton Petrisor Parlagi