Hotărârea nr. 241/2002

HOTARAREnr. 241 din 2002-10-24 HOTARIRE 241 din 24/10/2002 PRIVIND INSTITUIREA UNEI COMISII SPECIALE DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII SECRETARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 241 24/10/2002
HOTARIRE 241 din 24/10/2002

HOTARIRE    241 din 24/10/2002

PRIVIND INSTITUIREA UNEI COMISII SPECIALE DE ANALIZA SI VERIFICARE A ACTIVITATII SECRETARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind instituirea unei Comisii speciale de analiza si verificare a activitatii

Secretarului General al Municipiului Bucuresti

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali;

            Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.38 alin.1, art.56, alin.7 si art. 56, alin.7-Teza finala nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

            CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

            Art.1 - Se instituie Comisia speciala de analiza si verificare a activitatii Secretarului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.2 -Comisia va fi formata din cinci membri - Consilieri Generali - alesi prin vot de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3 - Comisia mai sus mentionata isi va desfasura activitatea pe o perioada de 15 zile de la data infiintarii, in conformitate cu prevederile art.56, alin.7.

            Art.4. - Obiectivele comisiei sunt:

-         analiza si verificarea modului de avizare a proiectelor de hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

-         analiza si verificarea avizelor de legalitate pentru Dispozitiile Primarului General;

-         analiza si verificarea modului de rezolvare a corespondentei in termen legal;

-         analiza si verificarea indeplinirii procedurilor de convocare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti si a efectuarii lucrarilor de secretariat;

 

-         analiza si verificarea comunicarilor catre autoritatile, institutiile si persoanelor interesate a actelor emise de Consiliul General al Municipiului Bucuresti si de Primarul General, in termenul legal;

 

-         analiza si verificarea aducerii la cunostinta publica a Hotararilor si Dispozitiilor cu caracter normativ ;

 

-         analiza si verificarea eliberarii de extrase sau copii de pe acte din arhiva Consiliului General al Municipiului Bucuresti si a modului de legalizare a semnaturilor de pe inscrisurile prezentate de parti, in conformitate cu art.85 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala.

 

            Art.5. Comisia speciala de analiza si verificare a activitatii Secretarului General al Municipiului Bucuresti va intocmi un raport al activitatii, raport care va fi prezentat Consiliului General al Municipiului Bucuresti la expirarea mandatului de 15 zile al comisiei.

            Art.6. Secretarul General al Municipiului Bucuresti si membrii desemnati ai comisiei vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                              SECRETAR GENERAL                                                   

                        

                        Galetuse Stelian                                         al municipiului Bucuresti

 

Bucuresti, 24.10.2002                                                        Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

Nr.241

 

 

 

 

ANEXA LA

H.C.G.M.B. nr.241/24.10.2002

 

 

 

COMPONENTA NOMINALA

a Comisiei speciale de analiza si verificare a activitatii

Secretarului General al Municipiului Bucuresti

 

 

1.      Voiculescu Mihai

 

2.      Radulescu Mihail

 

3.      Giugula Mihai-Doru

 

4.      Constantin Barna Stelica

 

5.      Stoica Adrian