Hotărârea nr. 240/2002

HOTARAREnr. 240 din 2002-10-24 HOTARIRE 240 din 24/10/2002 PRIVIND REORGANIZAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR SI TRANSMITEREA ACTIVITATII ACESTEIA IN ADMINISTRAREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6 SUSPENDATA, CU RECURS, IN DOSARUL 4138/CA/2002 DE LA TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURESTI - SECTIA A VIII-A PENTRU CONFLICTE DE MUNCA SI LITIGII DE MUNCA
HOT. 240 24/10/2002
HOTARIRE 240 din 24/10/2002

HOTARIRE    240 din 24/10/2002

PRIVIND REORGANIZAREA ADMINISTRATIEI STRAZILOR SI TRANSMITEREA ACTIVITATII ACESTEIA IN ADMINISTRAREA CONSILIILOR LOCALE ALE SECTOARELOR 1-6

EMITENT : C.G.M.B.

 

SUSPENDATA, CU RECURS, IN DOSARUL NR. 4138/CA/2002 DE LA TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURESTI – SECTIA A VIII-A PENTRU CONFLICTE DE MUNCA SI LITIGII DE MUNCA

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind reorganizarea Administratiei Strazilor

si transmiterea activitatii acesteia in administrarea

Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

          In baza adresei inaintate de catre Primarii sectoarelor 1-6 din Municipiul Bucuresti;

          In conformitate cu art.8 lit.”gsii” din Ordonanta de Guvern nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale;

          In temeiul art.87 si art.96 corelat cu art.38, alin.2, lit.”g” din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

          Art.1- Incepand cu data de 01.01.2003 Administratia Strazilor, serviciul public de interes municipal cu personalitate juridica, aflat sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti isi inceteaza activitatea, urmand a fi reorganizata in cadrul aparatului propriu al Primariei Municipiului Bucuresti cu atributii de coordonare a activitatilor prevazute la alin.2

          Cu aceeasi data obiectul de activitate al Administratiei Strazilor constand in administrarea, intretinerea si reabilitarea retelei stradale, a podurilor, a pasajelor rutiere supra si subterane, fantanilor ornamentale, precum si a sistemului de dirijare si semnalizare a Municipiului Bucuresti, va fi transmis in administrarea Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucuresti.

          Art.2- In termen de 30 de zile de la data prezentei hotarari, Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 vor lua masurile necesare pentru preluarea activitatii ce face obiectul art.1, alin.2, de catre Administratiile Domeniului Public ale sectoarelor Municipiului Bucuresti sau vor putea infiinta servicii publice de interes local, dupa caz.

          Art.3- Patrimoniul Administratiei Strazilor va fi preluat pe baza de protocol incheiat intre conducerea Administratiei Strazilor si Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6, pana cel mai tarziu la data de 31 decembrie a.c.

          Art.4- Personalul angajat pana la data adoptarii prezentei hotarari se considera transferat in interes de serviciu la unitatile ce urmeaza sa preia obiectul de activitate de la Administratia Strazilor incepand cu data de 01.01.2003.

          Contractele de munca ale personalului vor fi preluate in mod proportional de catre Administratiile Domeniului Public ale sectoarelor Municipiului Bucuresti, respectiv de serviciile publice de interes local ce vor fi infiintate.

          Art.5- Se deleaga Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6 competenta de exercitare a atributiilor privind aprobarea organigramei, statului de functii, a Regulamentului de Organizare si Functionare, precum si a Bugetului de venituri si cheltuieli  a Administrattiei Strazilor ale sectoarelor Municipiului Buicuresti, respectiv ale serviciilor publice de interes local ce vor fi infiintate.

          Se deleaga Consiliilor Locale ale sectoarelor 1-6 competenta de exercitare a atributiilor privind numirea si eliberarea din functie a conducatorului serviciului public de interes local.

          Art.6- Fondurile necesare pentru desfasurarea acestei activitati vor fi transferate din bugetul C.G.M.B. si vor fi cuprinse in bugetele sectoarelor 1-6, incepand cu luna ianuarie 2003.

          Art.7- Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6, Primarii sectoarelor 1-6 si conducerea Administratiei Strazilor vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

          Art.8- Hotararea C.G.M.B. nr.83/1993, de infiintare a Administratiei Strazilor, precum si orice alte hotarari contrare prezentei isi inceteaza aplicabilitatea.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                           SECRETAR GENERAL

                                                             AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

            Galetuse Stelian                                  Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 24.10.2002

Nr.240