Hotărârea nr. 238/2002

HOTARAREnr. 238 din 2002-10-24 HOTARIRE 238 din 24/10/2002 PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTULUI DIRECT REFERITOR LA FINANTAREA LUCRARILOR PENTRU FINALIZAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A STATIEI DE TRATARE CRIVINA SI FURNIZAREA DE SERVICII DE APA SI CANALIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 238 24/10/2002
HOTARIRE 238 din 24/10/2002

HOTARIRE    238 din 24/10/2002

PRIVIND INCHEIEREA CONTRACTULUI DIRECT REFERITOR LA FINANTAREA LUCRARILOR PENTRU FINALIZAREA SI PUNEREA IN FUNCTIUNE A STATIEI DE TRATARE CRIVINA SI FURNIZAREA DE SERVICII DE APA SI CANALIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind incheierea Contractului Direct referitor la finantarea lucrarilor

pentru finalizarea si punerea in functiune a Statiei de tratare Crivina si

furnizarea de servicii de apa si canalizare in municipiul Bucuresti

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali;

In conformitate cu prevederile Hotararii C.G.M.B. nr. 185/2000, privind validarea licitatiei pentru acordarea concesiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare din municipiul Bucuresti si a bunurilor publice aferente acestor servicii, Hotararea C.G.M.B. nr.286/2001, privind acordul asupra continutului Dosarului depus de SC APA NOVA  Bucuresti S.A., referitor la finantarea, finalizarea, darea in folosinta si exploatarea statiei de tratare a apei Crivina, a intinderii si a cuantumului Ajustarii Extraordinare a tarifului, precum si a prevederilor din Anexa E (Contractul Direct) din Caietul de Sarcini partea a XI-a al Contractului de Concesiune;

            Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.38 (2), lit."g", "i" si "j"si art.46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1. - Se aproba incheierea Contractului Direct intre Municipiul Bucuresti, SC APA NOVA Bucuresti S.A., concesionarul serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, Banca europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) cu sediul la Londra si Deutsche Investions und Entwicklungsgesellschaft M.B.H. (DEG), societate inregistrata in Germania, cuprins in Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2. - Consiliul General al Municipiului Bucuresti in numele Municipiului Bucuresti recunoaste si accepta ca acest Contract Direct nu va intra in efectivitate decat dupa ce Municipalitatea a primit si a aprobat termenii si conditiile contractelor de imprumut si a contractelor de garantie incheiate cu BERD si cu DEG .

 

            Art.3. - Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.187/2002 se abroga.

            Art.4. - Consiliul General al Municipiului Bucuresti mandateaza Primarul General al Municipiului Bucuresti, domnul Traian Basescu sa semneze pentru Municipiul Bucuresti, Contractul Direct prevazut in Anexa 1 la prezenta hotarare.

           

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Galetuse Stelian

SECRETAR GENERAL

al municipiului Bucuresti

Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

            Bucuresti, 24.10.2002      

            Nr.238

Anexa la hot.238

 

 

 

Datat________________

 

 

Municipiul Bucuresti

 

 

Apa Nova Bucuresti S.A.

 

 

 

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

 

si

 

 

DEG - Deutsche Investitions - und Entwicklungsgesellschaft MBH

 

 

_____________________________________________

 

CONTRACT DIRECT

Pentru sustinerea finantarii Concesionarului si pentru recunoasterea si confirmarea

Anumitor drepturi ale Imprumutatorilor privind proiectul Crivina si furnizarea de

Servicii de apa si canalizare in Municipiul Bucuresti, Romania

 

__________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

            PREZENTUL CONTRACT a fost incheiat astazi ____________2002

            INTRE:

 

(1)                 MUNICIPIUL BUCURESTI, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti, avand sediul in Bd. Regina Elisabeta Nr.47, sector 5, Bucuresti, Romania ("Concedentul"), reprezentat prin dl. Traian Basescu, Primarul General al Municipiului Bucuresti;

(2)                 APA NOVA BUCURESTI S.A, o societate pe actiuni controlata de Compagne Generale des Eaux, infiintata potrivit legii romane, avand sediul in str. Aristide Demetriade nr.2 Sector 1 Bucuresti, si inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40\9006\1999 ("Concesionarul"), reprezentata prin Andreas Baude Director General;

(3)                 BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE (BERD), reprezentata de Davor Indic;

(4)                 DEUTSCHE INVESTITIONS UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH (DEG), o societate inregistrata in Germania reprezentata de Justus Vitinius;

 

 

            Concedentul, Concesionarul, BERD si DEG sunt denumite in cele ce urmeaza fiecare "Parte" si impreuna "Parti".

 

            AVAND IN VEDERE CA:

           

(1)               In temeiul Contractului de Concesiune (definit mai jos), Concesionarul si Concedentul au convenit conditiile in care Concesionarul va opera sistemul de apa si canalizare din municipiul Bucuresti si va utiliza bunurile care fac parte din patrimoniul public si privat al Concedentului;

(2)               In temeiul Contractelor de Finantare (definite mai jos), Imprumutatorii au fost de acord sa puna la dispozitia Concesionarului anumite resurse financiare in scopul de a permite Concesionarului printre altele, sa isi indeplineasca obligatiile referitoare la proiectarea si construirea statiei de tratare a apei de la Crivina;

(3)               Concedentul recunoaste si accepta ca Imprumutatorii sunt interesati in indeplinirea continua de catre Concesionar a obligatiilor sale din Contractul de Concesiune si din Contractele de Finantare. In consecinta, Concedentul a fost de acord sa acorde Imprumutatorilor anumite drepturi de remediere a incalcarilor Contractului de Concesiune de catre Concesionar si de exercitare a anumitor  alte prerogative, conform termenilor prezentului Contract, si sa furnizeze periodic Imprumutatorilor anumite informatii in conformitate cu termenii prezentului Contract;

(4)               Imprumutatorii recunosc si accepta ca Concedentul este interesat in indeplinirea continua de catre Concesionar a obligatilor sale din Contractele de Finantare, in masura in care aceasta afecteaza indeplinirea de catre Concesionar a obligatiilor sale din Contractul de Concesiune, si in legatura cu structura drepturilor de proprietate si control asupra Concesionarului la un anumit moment. In consecinta, Imprumutatorii au fost de acord sa furnizeze periodic Concedentului anumite informatii conform temenilor prezentului Contract;

(5)               Prin Contractele de Finantare se prevede necesitatea incheierii de catre Parti a prezentului Contract, Contract denumit "Contract Direct", in conformitate cu clauzele Contractelor de Finantare.

 

 

            S-A CONVENIT dupa cum urmeaza:

1.                  Definitii si Interpretari

 

1.1              Termenii utilizati cu majuscule in prezentul Contract vor avea sensurile atribuite lor in Contractul de Concesiune, cu exceptia cazului in care sunt altfel definiti in prezentul Contract. Pe langa acesti termeni, urmatorii termeni vor avea sensurile prevazute mai jos:

 

                        "Debitor suplimentar" are sensul atribuit acestei expresii in articolul 5.2.(a);

                        "Zi Lucratoare" inseamna orice zi, alta decat Sambata, Duminica sau sarbatorile nationale, in care bancile sunt deschise pentru afaceri in Romania;

 

                        "Contract de Concesiune". inseamna Contractul de Concesiune incheiat intre Concedent, Concesionar si RGAB la data de 29.03.2000 in scopul furnizarii de servicii de apa si canalizare de catre Concesionar in interiorul teritoriului administrativ aflat sub autoritatea Concedentului;

 

                        "Incalcare a Concesiunii" inseamna orice incalcare sau culpa in legatura cu Contractul de Concesiune, inclusiv orice incalcare, culpa, Incalcare de catre Concesionar sau alt eveniment care da sau poate da nastere sau contribuie la dreptul (sau la sustinerea dreptului) Concedentului de a rezilia Contractul de Concesiune;

 

                        "Incalcare de catre Concesionar" inseamna aparitia oricaruia dintre evenimentele descrise in Art.50.1din Contractul de Concesiune;

                        " Notificare a Incalcarii are sensul atribuit in Art.4.1;

                        "Contracte de Finantare" inseamna: contractele de imprumut incheiate sau care urmeaza a fi incheiate intre (i) Concesionar si BERD ("Contractul de Imprumut incheiat cu BERD"), si (ii) Concesionar si DEG ("Contractul de Imprumut incheiat cu DEG"), referitoare la finantarea Statiei de Tratare a  Apei Crivina si a altor obligatii si activitati ale Concesionarului conform Contractului de Concesiune, si toate contractele sau documentele derivate din acestea sau definite ca atare in Contractul de Imprumut incheiat cu BERD si/sau cu DEG, (fiind subinteles faptul ca toate aceste contracte si documente constituie Contracte de Finantare in sensul prevederilor Contractului de Concesiune). Pentru evitarea indoielii, expresia "Contractele de Finantare" va fi judecata in sensul prezentului Contract, ca incluzand urmatoarele contracte si documente (dupa cum este definit in contractul de imprumut incheiat cu BERD):

 

                        (a)- prezentul Contract

 

                        (b)- Contractul Direct EPC;

 

                        (c) - Contractul Direct de Management;

 

                        (d)- Contractele de Garantie;

 

                        (e)- Cererile de Tragere;

                       

                        (f)- Contractul privind Conturile Bancare;

 

                        (g)- Contractul Direct cu MF ;

 

                        (h)- Contractul Direct cu Furnizorii;

 

                        "Imprumutatorii" inseamna (dupa cum este necesar potrivit contextului) fiecare sau ambii imprumutatori care sunt la un anumit moment parte la Contractul de Imprumut incheiat cu BERD si la Contractul de Imprumut incheiat cu DEG (pentru evitarea indoielii, dupa cum acestea pot fi la un moment dat cesionate, novate, modificate sau renegociate),;