Hotărârea nr. 237/2002

HOTARAREnr. 237 din 2002-10-24 HOTARIRE 237 din 24/10/2002 PRIVIND STABILIREA NIVELULUI IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2003 PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 237 24/10/2002
HOTARIRE 237 din 24/10/2002

HOTARIRE    237 din 24/10/2002

PRIVIND STABILIREA NIVELULUI IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2003 PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2003,

Municipiul Bucuresti

 

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile art. 73 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata;

          In temeiul prevederilor art. 38 alin.”dsi art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                                                            HOTARASTE:

 

 

            Art. 1  Cu incepere de la data de 01.01.2003 nivelurile impozitelor si taxelor locale pentru municipiul Bucuresti sunt cele prevazute in anexa 1 din prezenta hotarare.

          Art. 2 Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1-6 ale municipiului Bucuresti si se aduce la cunostinta publica, conform legii.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                              SECRETAR GENERAL

Stelian Galetuse                                                AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                    Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 24.10.2002

Nr. 237

 

 

Anexa nr. 1 la H.C.G.M.B. nr. 237

 

1.      In conformitate cu prevederile alin. 1) si 2) al art. 6 din O.G. nr. 36/2002 republicata:

Impozitul pe cladiri, in cazul contribuabililor prevazuti la art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 36/2002 se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea acestora, conform prevederilor legale in vigoare.

Daca persoanele juridice nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor incepand cu anul 1998 pana la data intrarii in vigoare a O.G. nr. 36/2002, cota impozitului pe cladiri este de 5% aplicat la valoarea de inventar a cladirii, pana la data primei reevaluari, inregistrata in contabilitatea acestoara.

 

2.      In conformitate cu art. 31 din O.G. nr. 36/2002 republicata:

Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate:

-         contribuabilii care beneficiaza sub diverse forme de serviciul de reclama si publicitate sunt obligati sa incheie contracte in acest sens si datoreaza bugetului local care va fi stabilit prin hotararea privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor si cheltuielilor bugetului local al municipiului Bucuresti pe anul 2003 o taxa de 3% din valoarea contractului , exclusiv taxa pe valoarea adaugata;

-         pentru folosirea mijloacelor de publicitate prin afisaj, panouri sau alte asemenea mijloace publicitare beneficiarii datoreaza o taxa de 130.000 lei/an/mp sau fractiune de mp;

-         pentru firmele instalate la locul exercitarii activitatii taxa anuala se stabileste in functie de dimensiune si este de 200.000 lei/an/mp sau fractiune de mp.

 

3.      Conform cu art. 35 din O.G. nr. 36/2002 republicata:

Pentru activitatile artistice si distractive de videoteca si discoteca impozitul pe spectacole se stabileste in functie de suprafata incintei in care se desfasoara spectacolul, pe zi de functionare, dupa cum urmeaza:

a). In cazul videotecilor 6.000 lei/mp./zi;

b). In cazul discotecilor 12.000 lei/mp./zi;

 

4.      In conformitate cu art. 45 din O.G. nr. 36/2002 republicata:

Taxa hoteliera se determina pe baza cotei de 3% aplicata la tarifele de cazare practicate de unitatile hoteliere.

 

5.      In conformitate cu pct. 1 lit. A din anexa nr. 7 al O.G. nr. 36/2002 republicata:

Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor:

Pentru eliberarea certificatului de urbanism, in functie de suprafata pentru care se solicita:

 

 


Suprafata                                                          Taxa

                                                                                          -lei-

 


a). pana la 150 mp. inclusiv                                     30.000 lei

b). intre 151 si 250 mp. inclusiv                                           40.000 lei

c). intre 251 si 500 mp. inclusiv                                           55.000 lei

d). intre 501 si 750 mp. inclusiv                                           70.000 lei

e). intre 751 si 1.000 mp. inclusiv                                        80.000 lei

f). peste 1000 mp.                                                              85.000 + 130 lei/mp.

                                                                                    pentru ceea ce depaseste

                                                                                    suprafata de 1.000 mp.

 

6.      In conformitate cu pct. 3 lit. A din anexa nr. 7 al O.G. nr. 36/2002 republicata:

Pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari, necesare studiilor geotehnice, ridicarilor topografice, exploatarilor de cariera, balastierilor, sondelor de gaze si petrol, precum si altor exploatari taxa datorata pentru fiecare mp. este de 48.000 lei.

 

7.      In conformitate cu pct. 9 lit.A din anexa nr. 7 al O.G. nr. 36/2002 republicata:

Pentru eliberarea autorizatiilor privind lucrarile de racorduri si bransamente la retele publice de apa, canalizare, gaze, termice, energie electrica, telefonie si televiziune prin cablu taxa datorata este de 60.000 lei pentru fiecare instalatie.

 

8.      In conformitate cu pct. 10 lit. A din anexa nr. 7 al O.G. nr. 36/2002 republicata:

pentru eliberarea avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, de catre primari, suma datorata este de 350.000 lei.

 

9.      In conformitate cu pct. 11 lit. A din anexa nr. 7 al O.G. nr. 36/2002 republicata:

Pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa taxa datorata este de 60.000 lei.

 

10.   In conformitate cu pct. 1 lit. B din anexa nr. 7 al O.G. nr. 36/2002 republicata:

Pentru eliberarea autorizatiilor de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala acestora se datoreaza urmatoarele taxe:

 

 


                        activitati lucrative                                                                      lei

 


a). pentru meseriasi si carausi                                        50.000 lei

b). pentru cazane de fabricat rachiu                             130.000 lei

c). pentru liber profesionisti                                         130.000 lei

d). pentru mori, prese de ulei si darace                     400.000 lei

e). pentru activitati de proiectare                              1.000.000 lei

f). pentru activitati neprevazute mai sus            500.000 lei        

 

11.   In conformitate cu pct. 2 lit. B din anexa nr. 7 al O.G. nr. 36/2002 republicata:

Pentru eliberarea autorizatiilor sanitare de functionare, taxa datorata este de 120.000 lei.

 

12.   In conformitate cu pct. 4 lit. B din anexa nr. 7 al O.G. nr. 36/2002 republicata:

Pentru eliberarea certificatului de producator taxa este de 200.000 lei, iar pentru viza trimestriala a acestuia, 100.000 lei.

 

13.   In conformitate cu art. 49 alin. 7) din O.G. nr. 36/2002 republicata:

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri si a impozitului pe teren, datorate pentru intregul an de catre persoanele fizice, pana la data de 15 martie a anului fiscal se acorda o bonificatie de 5%.