Hotărârea nr. 231/2002

HOTARAREnr. 231 din 2002-10-17 HOTARIRE 231 din 17/10/2002 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTA SITUAT IN CALEA FERENTARI NR. 72, BL. 19, PARTER SI SUBSOL, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR.155/2017
HOTARARE nr. 231 din 17/10/2002
HOTARIRE 231 din 17/10/2002

HOTARIRE    231 din 17/10/2002

PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT LOCUINTA SITUAT IN CALEA FERENTARI NR. 72, BL. 19, PARTER SI SUBSOL, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind transmiterea spatiului cu alta destinatie decat locuinta situat in Calea Ferentari nr. 72, bl. 19, parter si subsol, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului local sector 5

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali, Raportul de specialitate al Serviciului Spatiu Locativ si Serviciului Contencios Administrativ Juridic din cadrul Primariei sectorului 5;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale si ale H.G.R. nr. 333/1999 privind aprobarea protocolului cadru si a actiunilor de predarepreluare a exercitarii de catre Consiliile locale si C.G.M.B.a atributiilor prevazute de Legea nr. 189/1998;

                In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) si (2) lt.”fsi art.46 alin(2) si art. 125 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                HOTARASTE:

                Art. 1- Incepand cu data prezentei, se transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului local al sectorului 5, spatiul cu alta destinatie situat in Calea Ferentari nr. 72, bl.19, parter si subsol, in suprafata de 146,69 m.p., in vederea infiintarii unui sediu al Directiei Impozite si Taxe Locale Sector 5.

                Art. 2-  Predareaprimirea spatiului, bunurilor se va face pe baza de protocol incheiat intre reprezentatii Primariei Municipiului Bucuresti si ai Primariei sectorului 5.

                Art. 3- Schimbarea destinatiei spatiului atrage de drept revenirea in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

                Art. 4- Directiile de specialitate din cadrul aparatului Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliului local al sectorului 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             SECRETAR GENERAL

Stelian Galetuse                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 231