Hotărârea nr. 227/2002

HOTARAREnr. 227 din 2002-10-17 HOTARIRE 227 din 17/10/2002 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN SITUAT IN STR. EMIL GARLEANU, SECTOR 3 IN FOLOSINTA GRATUITA A ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR
HOT. 227 17/10/2002
HOTARIRE 227 din 17/10/2002

HOTARIRE    227 din 17/10/2002

PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN SITUAT IN STR. EMIL GARLEANU, SECTOR 3 IN FOLOSINTA GRATUITA A ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

 BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind transmiterea unui teren situat in str. Emil Garleanu  sector 3 in folosinta gratuita a Arhiescopiei Bucurestilor

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

In baza art. 12 alin. 1 si 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de dispozitiile art. 46 alin. 2, art. 96 raportat la art. 38 alin. 2 lit. ”f” si art. 126 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                            HOTARASTE :

 

            Art.1 Se aproba transmiterea unui teren situat in Bucuresti, in str. Emil Garleanu, sector 3, in suprafata de 1.750 mp., identificat prin planurile anexa, in folosinta gratuita a Arhiepiscopiei Bucurestilor, in scopul construirii unei bisericii ortodoxe, capela, clopotnita si amenajari pentru asistenta sociala.

          Art.2 Schimbarea destinatiei stabilita la art. 1 duce la anularea prezentei hotarari.

          Art.3  Predarea - preluarea terenului care se transmite potrivit art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre directiile de specialitate ale Primariei Municipiului Bucuresti si Arhiepiscopia Bucurestiului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                   SECRETAR  GENERAL

Stelian Galetuse                                   AL  MUNICIPILUI  BUCURESTI

Drd.Anton Petrisor Parlagi

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 227