Hotărârea nr. 226/2002

HOTARAREnr. 226 din 2002-10-17 HOTARIRE 226 din 17/10/2002 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN SITUAT IN BD. C-TIN BRANCUSI NR. 11, SECTOR 3, IN FOLOSINTA GRATUITA A ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR
HOT. 226 17/10/2002
HOTARIRE 226 din 17/10/2002

HOTARIRE    226 din 17/10/2002

PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN SITUAT IN BD. C-TIN BRANCUSI NR. 11, SECTOR 3, IN FOLOSINTA GRATUITA A ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind transmiterea unui teren situat in B-dul C-tin Brancusi nr. 11, sector 3,

in folosinta gratuita a Arhiescopiei Bucurestilor

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

In baza art. 12 alin. 1 si 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de dispozitiile art. 46 alin. 2, art. 96 raportat la art. 38 alin. 2 lit.” f” si art. 126 din Legea nr. 215/2001, privind administratiei publica locala,

     

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                            HOTARASTE :

 

            Art.1  Se aproba transmiterea terenului situat in Bucuresti, b-dul C-tin Brancusi nr. 11, sector 3, in suprafata de 1.310 mp., identificat conform planurilor anexa, in folosinta gratuita a Arhiepiscopiei Bucurestilor, in scopul construirii unei bisericii ortodoxe, clopotnita si amenajari pentru asistenta sociala.

            Art.2 Schimbarea destinatiei stabilita la art. 1 duce la anularea prezentei hotarari.

            Art.3 Predarea - preluarea terenului care se transmite potrivit art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre directiile de specialitate ale Primariei Municipiului Bucuresti si Arhiepiscopia Bucurestilor, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                               SECRETAR  GENERAL

Stelian Galetuse                                                AL  MUNICIPILUI  BUCURESTI

                                                                                    Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 226