Hotărârea nr. 223/2002

HOTARAREnr. 223 din 2002-10-17 HOTARIRE 223 din 17/10/2002 PRIVIND ACCEPTUL DONATIEI FARA SARCINI SI TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 10880,9 M.P., SITUAT IN STR. FABRICA DE CARAMIDA NR. 1A, SECTOR 1, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, IN VEDEREA CONCESIONARII PENTRU REALIZAREA UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE
HOT. 223 17/10/2002
HOTARIRE 223 din 17/10/2002

HOTARIRE    223 din 17/10/2002

PRIVIND ACCEPTUL DONATIEI FARA SARCINI SI TRANSMITEREA TERENULUI IN SUPRAFATA DE 10880,9 M.P., SITUAT IN STR. FABRICA DE CARAMIDA NR. 1A, SECTOR 1, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, IN VEDEREA CONCESIONARII PENTRU REALIZAREA UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind acceptul donatiei fara sarcini si transmiterea terenului in suprafata de 10880,9  mp, situat in Str. Fabrica de Caramida nr. 1A, sector 1, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1, in vederea concesionarii pentru realizarea unui asamblu de locuinte

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti, prin care se propune aprobarea donatiei oferita de catre S.C. CONSOL S.R.L. si darea in administrare a bunului ce face obiectul donatiei;

                Tinand cont de Raportul de Specialitate al Serviciului Reglementari Urbanistice, Cadastru, Fond Funciar din cadrul Primariei Sectorului 1;

                Vazand oferta de donatie adresata de catre S.C. CONSOL S.R.L. Consiliului General al Municipiului Bucuresti, inregistrata la Registratura Generala a Primariei Municipiului Bucuresti cu nr. 24981/13.05.2002;

                Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale C.G.M.B;

                In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale H.G.R. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a Legii nr. 152/1998;

In baza prevederilor art. 800-941 Cod Civil;

In temeiul prevederilor art. 38 lit.”f”, art. 95 lit.”f”, art.125 alin. 1, art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                                                                                HOTARASTE:

 

                Art. 1- Se accepta donatia fara sarcini a terenului in suprafata de 10880,9 mp, situat in Str. Fabrica de Caramida nr. 1A, sectorul 1, avand numarul cadastral provizoriu 10505/6 si 10505/7, care se identifica conform planului de situatie care face parte integranta din prezenta, din patrimoniul S.C. CONSOL S.R.L. catre  Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

                Art. 2-  Terenul prevazut la art. 1 trece in domeniul public al Municipiului Bucuresti.

                Art. 3- Se aproba transmiterea in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a terenului in suprafata de 10880,9 mp, situat in Str. Fabrica de Caramida nr. 1A, sectorul 1, in vederea concesionarii, potrivit legii, pentru realizarea unui ansamblu de locuinte.

                Art. 4- Consiliul General al Municipiului Bucuresti si directiile de specialitate din cadrul Primariei Sectorului 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             SECRETAR GENERAL

Stelian Galetuse                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 223