Hotărârea nr. 222/2002

HOTARAREnr. 222 din 2002-10-17 HOTARIRE 222 din 17/10/2002 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 77/19.04.2001, REFERITOARE LA ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPREA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SC PANDURI SA, PRIN ABROGAREA POZ. 23 DIN ANEXA LA HOTARARE
HOT. 222 17/10/2002
HOTARIRE 222 din 17/10/2002

HOTARIRE    222 din 17/10/2002

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 77/19.04.2001, REFERITOARE LA ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPREA TERENURILOR AFLATE IN PATRIMONIUL SC PANDURI SA, PRIN ABROGAREA POZ. 23 DIN ANEXA LA HOTARARE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea Hotararii CGMB nr.77/19.04.2001 referitoare la

eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra

terenurilor aflate in patrimoniul S.C. “PANDURI” S.A., prin abrogarea

poz.23 din anexa la hotarare

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali si Raportul de specialitate al domnului viceprimar general Calin Catalin Chirita;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art.60 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

            In conformitate cu art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se aproba modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.77/19.04.2001, referitoare la eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor aflate in patrimoniul S.C. “PANDURI” S.A., prin abrogarea poz.23 din anexa la hotarare.

 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Stelian Galetuse                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr.222