Hotărârea nr. 219/2002

HOTARAREnr. 219 din 2002-10-17 HOTARIRE 219 din 17/10/2002 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 108/2002 REFERITOARE LA MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 195/2002 CU PRIVIRE LA ORGANIGRAMA APARATULUI PROPRIU AL C.G.M.B.
HOT. 219 17/10/2002
HOTARIRE 219 din 17/10/2002

HOTARIRE    219 din 17/10/2002

PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 108/2002 REFERITOARE LA MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 195/2002 CU PRIVIRE LA ORGANIGRAMA APARATULUI PROPRIU AL C.G.M.B.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind abrogarea Hotararii CGMB nr.108/2002 referitoare la modificarea

Hotararii CGMB  nr.195/2002 cu privire la organigrama aparatului propriu al

Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

            In conformitate cu art.38 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti  nr.108/2002 se abroga.

 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Stelian Galetuse                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr.219