Hotărârea nr. 214/2002

HOTARAREnr. 214 din 2002-10-17 HOTARIRE 214 din 17/10/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 A ATRIBUTIILOR PRIVIND DIRECTIA GENERALA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SECTOR 4
HOT. 214 17/10/2002
HOTARIRE 214 din 17/10/2002

HOTARIRE    214 din 17/10/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 4 A ATRIBUTIILOR PRIVIND DIRECTIA GENERALA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SECTOR 4

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al sectorului 4 a

atributiilor privind Directia Generala pentru Protectia Copilului - sector 4

 

            Luand in considerare Expunerea de motive a unor consilieri generali si Raportul de specialitate al Directiei Generale pentru Protectia Copilului - sector 4;

            Avand in vedere solicitarea Primariei sectorului 4 nr.13027/01.07.2002;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu H.G.R. nr.123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public;

            In temeiul art.38 lit.”i”, art.95 lit.”esi alin.3 din din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

            Articol unic - Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 4 a atributiilor privind organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare si functionare, precum si numirea si eliberarea din functie a directorului Directiei Generale pentru Protectia Copilului - sector 4.

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Stelian Galetuse                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr.214