Hotărârea nr. 210/2002

HOTARAREnr. 210 din 2002-10-17 HOTARIRE 210 din 17/10/2002 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 A TERENULUI SITUAT IN STR. REVOLUTIEI 1848 NR. 15, IN VEDEREA REALIZARII UNUI SCHIMB DE TEREN
HOT. 210 17/10/2002
HOTARIRE 210 din 17/10/2002

HOTARIRE    210 din 17/10/2002

PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 A TERENULUI SITUAT IN STR. REVOLUTIEI 1848 NR. 15, IN VEDEREA REALIZARII UNUI SCHIMB DE TEREN

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind transmiterea in administrarea Consiliului Local al sectorului 2 a terenului situat in str. Revolutiei 1848 nr. 15, in vederea realizarii unui schimb de teren

 

                Vazand Expunerea de motive a consilierilor generali si raportul de specialitate a Directiei Urbanism si Gestionare Teritoriu - Primaria sectorului 2;          Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

                In conformitate cu                prevederilor art. 38 alin.(2) lit.”f”, art. 95 lit. “f” si art.125 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

               

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art. 1 Se transmite din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, terenul in suprafata de 230,00 mp. situat in str. Maior Bacila Vasile fost nr. 42, identificat potrivit planurilor din anexele 1-2 (scara 1:500; 1:2000).

                Art. 2 Terenul transmis in administrarea Consiliului Local al sectorului 2 urmeaza a face obiectul unui “Contract de schimb” cu proprietarul terenului situat in str. Revolutiei 1848 nr.15, sector 2, identificat planului din anexa 3 (scara 1:500), teren situat in zona de interes public local al sectorului 2 Bucuresti.

                Schimbul de terenuri se va efectua in conditiile legii pe baza de expertiza de specialitate insusita de Consiliul local sector 2.

                Art. 3 In vederea efectuarii schimbului,  se imputerniceste expres Consiliul Local sector 2 in exercitarea prerogativelor titularului dreptului de proprietate, ce revin municipiului Bucuresti.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                              SECRETAR GENERAL

Stelian Galetuse                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                             Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 210