Hotărârea nr. 209/2002

HOTARAREnr. 209 din 2002-10-17 HOTARIRE 209 din 17/10/2002 PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII NR. 178/25.07.2002 DE TRANSMITERE A UNUI TEREN IN ADMINISTRAREA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOT. 209 17/10/2002
HOTARIRE 209 din 17/10/2002

HOTARIRE    209 din 17/10/2002

PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII NR. 178/25.07.2002 DE TRANSMITERE A UNUI TEREN IN ADMINISTRAREA SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind modificarea Hotararii nr. 178/25.07.2002 de transmitere a unui teren in administrarea sectorului 2 al Municipiul Bucuresti

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali si Raportul de specialitae al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii, Cadastru din cadrul aparatului propriu al Primariei Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Luand in considerare adresa nr. 42718/13.08.2002 a Primarului sectorului 2 al municipiului Bucuresti;

                In conformitate cu prevederile H.G. nr. 688/2002  pentru aprobarea detalierii listei - sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret si Legii nr. 24/2002 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative;

                In temeiul prevederilor art. 38 alin.”f”, art. 46 si art. 95 alin. 2  lit. “f”din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Articol unic  Articolul 1 al Hotararii C.G.M.B. nr. 178/25.07.2002 se modifica si va avea urmatorul continut: “Se transmite in administrarea Sectorului 2 al municipiului Bucuresti, terenul in suprafata de 7500 mp. identificat potrivit anexei care face parte integranta din hotarare, pentru realizarea de utilitati publice si locuinte de serviciu pentru medicii rezidenti, care nu pot fi instrainate.”

                Anexa de la Hotararea nr. 178/25.07.2002 se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                              SECRETAR GENERAL

Galetuse Stelian                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                             Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 209