Hotărârea nr. 207/2002

HOTARAREnr. 207 din 2002-10-17 HOTARIRE 207 din 17/10/2002 PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI SITUAT IN CALEA FLOREASCA NR. 240 DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2
HOT. 207 17/10/2002
HOTARIRE 207 din 17/10/2002

HOTARIRE    207 din 17/10/2002

PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI SITUAT IN CALEA FLOREASCA NR. 240 DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

 

HOTARARE

Privind transmiterea terenului situat in Calea Floreasca nr. 240 din administrarea C.G.M.B in administrarea Consiliului Local al sectorului 2

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali si Raportul de specialitate al Directiei Urbanism si Gestionare Teritoriu din cadrul Primariei Sectorului 2;

                Vazand avizele de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

                                In temeiul art. 38 alin.”f”, art. 95 lit. “f” si art. 125 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                            HOTARASTE:

 

            Art.1 Se transmite in administrarea Consiliului Local al sectorului 2 terenul situat in Calea Floreasca nr. 240, sector 2, identificat potrivit planului anexat (scara 1:500) ce face parte integranta din prezenta hotarare.

                Art.2 Terenul ce face obiectul prezentei hotarari va fi destinat realizarii, potrivit legii, de obiective de utilitate publica de interes local stabilite de Consiliului Local al Sectorului 2.

                Art.3 Consiliului Local al Sectorului 2 si directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                              SECRETAR GENERAL

Stelian  Galetuse                                                AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                 Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 207