Hotărârea nr. 206/2002

HOTARAREnr. 206 din 2002-10-17 HOTARIRE 206 din 17/10/2002 PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 BUCURESTI, PENTRU CONSTRUCTIA UNOR LOCUINTE PENTRU MEDICII REZIDENTI
HOT. 206 17/10/2002
HOTARIRE 206 din 17/10/2002

HOTARIRE    206 din 17/10/2002

PRIVIND TRANSMITEREA UNOR TERENURI DIN ADMINISTRAREA C.G.M.B. IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 4 BUCURESTI, PENTRU CONSTRUCTIA UNOR LOCUINTE PENTRU MEDICII REZIDENTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

 

HOTARARE

Privind transmiterea unor terenuri din administrarea C.G.M.B in administrarea Consiliului Local al sectorului 4 Bucuresti, pentru constructia unor locuinte pentru medicii rezidenti

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali;

                Luand in considerare solicitarea Primariei Sectorului 4;

Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 688/2002 pentru aprabarea detalierii listei- sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii pentru tineret in Municipiul Bucuresti;                   In temeiul prevederilor art. 38 alin.”g”, art. 95 lit. “f” si art. 125 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art. 1 Terenurile situate in str. Vitan Barzesti nr. 13, in suprafata de 5400mp. si respectiv Bd-ul Constantin Brancoveanu nr. 110 in suprafata de 2900mp.,  identificate potrivit anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare, se transmit in administrare Consiliului Local al sectorului 4 in scopul realizarii unor locuinte pentru medicii rezidenti.

                Art. 2  Schimbarea destinatiei terenurilor prevazute la art. 1 sau neinceperea obiectivelor propuse in termen de 12 luni de la data comunicarii prezentei hotarari, atrage incetarea dreptului de administrare a acestora.

                Art. 3 In vederea realizarii lucrarilor prevazute la art. 1, Consiliul Local al Sectorului 4 va exercita toate prerogativele dreptului de administrare asupra terenurilor de la art. 1.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                              SECRETAR GENERAL

Stelian  Galetuse                                                AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                 Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 206