Hotărârea nr. 204/2002

HOTARAREnr. 204 din 2002-10-17 HOTARIRE 204 din 17/10/2002 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 1420 M.P. SITUAT IN SECTORUL 1, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, IN VEDEREA CONCESIONARII SERVICIILOR PUBLICE - PIATA HERASTRAU
HOT. 204 17/10/2002
HOTARIRE 204 din 17/10/2002

HOTARIRE    204 din 17/10/2002

PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 1420 M.P. SITUAT IN SECTORUL 1, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, IN VEDEREA CONCESIONARII SERVICIILOR PUBLICE - PIATA HERASTRAU

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind transmiterea unui teren in suprafata de 1420mp. situat in sectorul 1, din administrarea Consiliului General al Municipiul Bucuresti, in administrarea Consiliului Local al sectorului 1, in vederea concesionarii serviciilor publicePiata Herastrau

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                Tinand cont de raportul de specialitate al Serviciului Reglementari Urbanistice, Cadastru, Fond Funciar din cadrul aparatului propriu al Primariei sectorului 1;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In conformitate cu dispozitiile art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

                Luand in considerare prevederile Hotararii C.G.M.B. nr. 33/26.02.2001 privind aprobarea unor planuri urbanistice;

                In temeiul prevederilor art. 38 alin.”fsi “g” si art. 95 lit. “f” si “g” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art. 1 Se transmite in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 terenul in suprafata de 1420 mp, situat in sectorul 1, identificat conform planului care face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea concesionarii Serviciului public de aprovizionare si desfacere a produselor agroalimentare catre populatie - Piata Herastrau - ECONOMAT.

                Art. 2 Concesionarea serviciilor publice - Piata Herastrau se va face conform procedurii instituite de Legea nr. 219/1998, concesionarul urmand sa extinda si sa modernizeze Piata Herastrau, precum si sa amenajeze spatii pentru deschiderea magazinelor tip ECONOMAT.

                Art. 3 Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre compartimentele de specialitate din cadrul Primariei sectorului 1.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                              SECRETAR GENERAL

Galetuse Stelian                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                             Drd. Anton Petrisor Parlagi

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 204