Hotărârea nr. 203/2002

HOTARAREnr. 203 din 2002-10-17 HOTARIRE 203 din 17/10/2002 PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI SITUAT IN SOS. NICOLAE TITULESCU NR. 9A, SECTOR 1, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, IN VEDEREA CONCESIONARII PENTRU REALIZAREA UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE
HOT. 203 17/10/2002
HOTARIRE 203 din 17/10/2002

HOTARIRE    203 din 17/10/2002

PRIVIND TRANSMITEREA TERENULUI SITUAT IN SOS. NICOLAE TITULESCU NR. 9A, SECTOR 1, DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1, IN VEDEREA CONCESIONARII PENTRU REALIZAREA UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

 

HOTARARE

Privind transmiterea terenului situat in Sos. Niculae Titulescu nr. 9A, sector 1, din administrarea Consiliului General al Municipiul Bucuresti, in administrarea Consiliului Local al sectorului 1, in vederea concesionarii pentru realizarea unui ansamblu de locuinte

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                Tinand cont de raportul de specialitae al Serviciului Reglementari Urbanistice, Cadastru, Fond Funciar din cadrul aparatului propriu al Primariei sectorului 1;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In conformitate cu dispozitiile H.G. nr. 455/23.05.2001 privind programul de guvernare pe perioada 2001-2004, cap.III/4 (Ameliorarea conditiilor de trai si constructia de locuinte);

                Potrivit art.12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia si Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;

                In temeiul prevederilor art. 38 alin.”f”, art. 95 lit. “f” si art. 125 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art. 1 Se transmite in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 terenul in suprafata de 2100 mp, situat in Sos. Niculae Titulescu nr. 9A, sector 1,identificat conform planului care face parte integranta din prezenta hotarare, in vederea concesionarii pentru realizarea unui ansamblu de locuinte.

 

                Art. 2 Concesionarea terenului se va face conform procedurii instituite de Legea nr. 219/1998 si Legea nr. 213/1998, concesionarul urmand sa realizeze un ansamblu de locuinte pe acest amplasament.

 

                Art. 3 Consiliului Local al Sectorului 1 si Primarul Sectorului 1 vor realiza un Plan Urbanistic Zonal pentru terenul mentionat la art. 1 din prezenta hotarare.

 

                Art. 4 Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre compartimentele de specialitate din cadrul Primariei sectorului 1.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                              SECRETAR GENERAL

Galetuse Stelian                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                 Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 203