Hotărârea nr. 201/2002

HOTARAREnr. 201 din 2002-10-17 HOTARIRE 201 din 17/10/2002 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI SPATIU DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 IN VEDEREA FUNCTIONARII UNOR SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL
HOT. 201 17/10/2002
HOTARIRE 201 din 17/10/2002

HOTARIRE    201 din 17/10/2002

PRIVIND TRANSMITEREA UNUI SPATIU DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 IN VEDEREA FUNCTIONARII UNOR SERVICII PUBLICE DE INTERES LOCAL

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI                                       BUCURESTI

 

HOTARARE

Privind transmiterea unui spatiu din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului local sector 1 in vederea functionarii unor servicii publice de interes local- functionarea unei unitati de servire a mesei pentru categoria persoanelor indreptatite sa beneficieze de serviciile Cantinei Centrale de Ajutor Social si a unei circumscriptii sanitarveterinare

 

                Avand in vedere Expunerea de motive a consilierilor generali si Raportul de specialitate intocmit de catre Directia de Gospodarie Comunala din cadrul Primariei sectorului 1;

                Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

                In baza art. 12 alin. 1 si 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acestuia;

                In temeiul prevederilor art. 38 alin. 1 lit.”fsi art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala;

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                HOTARASTE:

                Art. 1- Se aproba transmiterea spatiului cu alta destinatie decat de locuinta, situat in str. Pajurei nr. 13, sector 1, in suprafata de 1098,14 m.p. si teren aferent in suprafata de 250,76 m.p. din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului local al sectorului 1, in scopul functionarii unor servicii publice de interes local – functionarea unei unitati de servire a mesei pentru categoria persoanelor indreptatite sa beneficieze de serviciile Cantinei Centrale de Ajutor Social si a unei circumscriptii sanitarveterinare.

                Art. 2- Schimbarea destinatiei atrage dupa sine pierderea  dreptului de administrare asupra spatiului.

                Art. 3- Predareaprimirea imobilului care se transmite potrivit art. 1 se  face pe baza de protocol incheiat intre Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al sectorului 1.

                Art. 4- Directiile de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al sectorului 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                             SECRETAR GENERAL

Stelian Galetuse                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

Bucuresti, 17.10.2002

Nr. 201