Hotărârea nr. 196/2002

HOTARAREnr. 196 din 2002-09-26 HOTARIRE 196 din 26/09/2002 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 188/25.07.2002 PRIVIND APROBAREA SCHIMBARII PROPRIETATII/ CONTROLULUI ASUPRA S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.
HOT. 196 26/09/2002
HOTARIRE 196 din 26/09/2002

HOTARIRE    196 din 26/09/2002

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 188/25.07.2002 PRIVIND APROBAREA SCHIMBARII PROPRIETATII/ CONTROLULUI ASUPRA S.C. APA NOVA BUCURESTI S.A.

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea si completarea Hotararii C.G.M.B. nr.188/25.07.2002

privind aprobarea schimbarii proprietatii/controlului asupra

S.C. Apa Nova Bucuresti S.A.

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Generale Utilitati Publice si Directiei Financiar Contabilitate;

            Vazand rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In aplicarea Hotararilor C.G.M.B. nr.232/1997, 273/1998, 54/1999, 271/1999, 295/1999, 296/1999, 15/2000, 26/2000 si 85/2000;

            In temeiul art.38(2) lit.”g” , “h”, “i” si “j” si art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Hotararea C.G.M.B. nr.188/25.07.2002 se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 

            1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

            art.1 - Se aproba transmiterea in totalitate a actiunilor pe care Vivendi Universal S.A. le detine la S.C. Apa Nova Bucuresti S.A., catre Compagnie Generale des Eaux, conform Prevederilor Contractului de Concesiune si Contractului Actionarilor.

            2. Articolul 2 se abroga.

            3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

            art.3 - Se aproba ca Actul de Aderare sa fie semnat de catre Compagnie Generale des Eaux, in calitate de Cesionar si Actul de Garantie sa fie semnat de catre Vivendi Environnement, in calitate de Fidejusor.

            4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

            art.4- Aproba Actul de Aderare si Actul de Garantie cuprinse in Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            5. Articolul 5 se abroga.

            6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

            art.6- Imputerniceste pe Primarul General al Municipiului Bucuresti, dl.Traian Basescu, sa semneze Actul de Aderare si Actul de Garantie, Actul Aditional la Contractul de Concesiune si Actul Aditional la Contractul Actionarilor precum si Actul Aditional la Actul Constitutiv in limba romana cat si in limba engleza in conformitate cu cerintele Contractului de Concesiune.

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Stelian Galetuse                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 26.09.2002

Nr.196

 

 

ACTUL DE GARANTIE

 

PREZENTUL ACT DE GARANTIE a fost semnat la data de [ ] septembrie 2002

 

INTRE

 

(1) Municipiul Bucuresti, reprezentat prin Dl.Traian Basescu, Primarul General al Municipiului Bucuresti, imputernicit sa semneze prezentul act in baza Hotararea nr. [ ] din [ ] 2002 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu sediul principal in Bd.Regina Elisabeta nr.47, sector 5, Bucuresti, Romania, (denumit in cele ce urmeaza “CGMB”) si

 

APA NOVA BUCURESTI S.A., o societate comerciala pe actiuni constituita in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Str.Aristide Demetriade nr.2, sector 1, Bucuresti, Romania, inmatriculata sub nr.J40/9006/1999, cod fiscal [ ], capital social integral varsat, [ ], reprezentata de Dl.Andreas Baude, Directior General

 

(denumite in cele ce urmeaza in mod colectiv “Partile Continuatoare”

 

(2) VIVENDI UNIVERSAL S.A.,  o societate comerciala pe actiuni inregistrate la Paris, Franta, cu sediul social in 42 Avenue de Friedland 75008, paris, inregistrata sub nr.343 134 763, succesorul legal al societatii VIVENDI S.A. si societatea SOFIEE S.A., reprezentata de Dl. [ ]

 

(denumita in cele ce urmeaza “Cedentul”); si

 

(3) VIVENDI ENVIRONNEMENT S.A., o societate comerciala pe actiuni inregistrata la Paris, Franta, cu sediul social in 36/38 Avenue de Kleber 75116, Paris, inregistrata sub nr.403210032, reprezentata de Dl. [ ]

 

(denumita in cele ce urmeaza “Fidejusorul”)

 

AVAND IN VEDERE FAPTUL CA:

 

(A) Partile Continuatoare si Cedentul sunt parti la un contract al actionarilor, incheiat la data de 9 noiembrie 2002, in legatura cu activitatea societatii APA NOVA BUCURESTI S.A. (denumita in cele ce urmeaza “Societatea” sau “Concesionar”) (acest contract, astfel cum a modificat, completat sau novat, fiind denumit in continuare “Contractul Actionarilor”).

 

(B) Cedentul intentioneaza sa cesioneze Cesionarului toate Actiunile pe care le detine la capitalul social al Societatii, cu conditia ca Cesionarul si toate celelalte parti la prezentul act sa semneze prezentul act si sa se semneze Actul de Aderare (asa cum este acesta definit mai jos).

 

(C) Cesionarul a convenit sa semneze un act de aderare cu Cedentul si cu Partile Continuatoare, in baza caruia Cesionarul va consimti sa fie angajat prin si va beneficia de toate drepturile si obligatiile nascute in baza Contractului Actionarilor, ca si cand acesta ar fi fost din totdeauna parte la Contractul Actionarilor in locul Cedentului (“Actul de Aderare”).

 

SE CONVINE DUPA CUM URMEAZA:

 

1.      Definitii si interpretare

1.1. Cu exceptia cazului in care din context rezulta altfel, Clauza 1 (Definitii si interpretari) a Contractului Actionarilor va produce efecte (in ceea ce priveste interpretarea si alte aspecte) si cu privire la prezentul act si orice alti termeni definiti in Contractul Actionarilor vor avea, atunci cand sunt folositi in prezentul act, intelesurile ce le sunt atribuite in Contractul Actionarilor.

1.2. In prezentul act, “Data Transferului” va insemna data semnarii prezentului Act de Garantie si a Actului de Aderare.

 

2.      Garantie

2.1. Incepand cu Data Transferului, Fidejusorul garanteaza obligatiile Cesionarului in conformitate cu prevederile paragrafelor 2.2 - 2.6 de mai jos, inclusiv.

2.2. Fidejusorul va raspunde in mod solidar cu Cesionarul, astfel cum se prevede in Actul de Aderare, cu privir4e la obligatiile Cesionarului (daca exista) rezultand din Contractul Actionarilor, din Contractul de Concesiune, din Actul de Aderare si din prezentul Act de Garantie.

2.3 Prin prezentul act, Fidejusorul (ca debitor principal si nu doar ca garant) garanteaza in mod irevocabil Partilor Continuatoare indeplinirea corespunzatoare si la timp a obligatiilor (daca exista) care revin Cesionarului in baza Contractului Actionarilor si Contractului de Concesiune, in virtutea Actului de Aderare.

2.4. In cazul indeplinirii de catre Cesionar sau de catre Cedent, inainte de Data Transferului, a obligatiilor sale rezultand din Contractul Actionarilor si din Contractul de Concesiune (daca exista), Fidejusorul, prin prezentul act, consimte in mod irevocabil si neconditionat ca, la cerere si fara punere in intarziere, sa despagubeasca pe cealalta Parte si/sau pe Societate pentru toate pierderile, daunele, costurile si, cheltuielile ce decurg dintr-o astfel de incalcare sau neindeplinire a obligatiilor si, daca i se va cere de catre celalalt Actionar prin notificare scrisa, sa respecte si sa indeplineasca aceste obligatii, ca si cand Fidejusorul ar inlocui Cesinarul ca debitor principal.

            Obligatiile Cedentului ca actionar majoritar al Concesionarului, vor ramane in vigoare pana la Data Transferului.

2.5. Garantiile si angajamentele cuprinse in acest art.2 nu vor fi stinse prin sau afectate de:

2.5.1. vreo acordare a unei amanari sau a unui alt act de clementa sau, fara a se limita la acestea, vreo prelungire, innoire, acceptare, abtinere sau exonerare cu privire la oricare dintre obligatiile sau raspunderile ce decurg din prezentul act, din Actul de Aderare, a Contractului Actionarilor sau din Contractul de Concesiune (daca exista);

2.5.2. vreo renuntare sau exonerare, vreun drept sau vreo optiune a oricarei parti in baza prezentului act, din Actul de Aderare, a Contractului Actionarilor sau a Contractului de Concesiune;

2.5.3. vreo schimbare sau modificare a termenilor prezentului act, ai Actului de Aderare, ai Contractului Actionarilor sau Contractului de Concesiune;

2.5.4. vreo neregularitate, imperfectiune sau vreun viciu de forma ale prezentul act, ale Actului de Aderare sau ale Contractului Actionarilor sau vreo limitare, inabilitate sau incapacitate, in baza legii, a vreunei parti a Actului de Aderare sau a Actului de Garantie sau a Contractului Actionarilor, sau lipsa de competenta a vreunui Administrator sau functionar superior care actioneaza pentru sau in numele oricareia dintre parti;

2.5.5. vreun transfer sau vreo cesionare de catre oricare dintre parti a drepturilor si obligatiilor sale in baza prezentului act, a Actului de Aderare, a Contractului Actionarilor sau a Contractului de Concesiune (daca exista);

2.5.6. vreo reorganizare, restructurare, comasare, dizolvare, fuziune, achizitie a sau de catre sau alta modificare a formei juridice sau a structurii societare a oricareia dintre partile prezentului Act de Garantie, ale Actul de Aderare, ale Contractului Actionarilor sau ale Contractului de Concesiune;

2.5.7. vreo conventie sau vreun anagajament al oricarei parti a prezentului Act de Garantie, a Actului de Aderare, a Contractului Actionarilor sau a Contractului de Concesiune sau al oricarei altei persoane;

2.5.8. orice alt act sau omisiune de orice fel, din partea oricarei parti a prezentului Act de Garantie, a Actului de Aderare sau a Contractului Actionarilor sau oricarei altei persoane sau orice alte circumstante, de orice fel, care ar putea constitui o stingere legala sau echitabila a garantiilor asumate, intentia partilor acestui act fiind aceea ca garantiile si angajamentele cuprinse in acest art.2 sa fie absolute si neconditionate in orice imprejurare si in toate situatiile, astfel incat garantiile si despagubirile sa poata fi puse in executare de catre partile relevante ori de cate ori poate fi nevoie;

2.6. Garantiile si angajamentele continute in prezentul act vor ramane in vigoare si vor produce efecte pana la indeplinirea definitiva si completa de catre Cesionar (sau de catre orice Asociat) a tuturor obligatiilor sale in baza Contractului Actionarilor si in pofida insolvabilitatii sau lichidarii Societatii sau a oricarui alt eveniment.

 

3.      Notificari

      3.1. In scopul prezentului act adresa de notificare a Fidejusorului va fi cea indicata la inceputul prezentului act, iar numarul de fax, numarul de telex si persoana de contact vor fi urmatoarele:

            fax: [ ]             telex: [ ]            In atentia [ ]

 

            3.2. Fidejusorul isi poate schimba adresa, numarul de fax, telex sau numele persoanei de contact in atentia careia trebuie adresate notificarile printr-o notificare transmisa celorlalte parti in conformitate cu Contractul Actionarilor.

            3.3. Fara a prejudicia caracterul general, Clauzele de la 25 la 37 inclusiv din Contractul Actionarilor se vor aplica prezentului act, mutatis mutandis, ca si cum ar fi continute in prezentul act, cu exceptia cazurilor in care se prevede altfel.

 

DREPT PENTRU CARE, prezentul act a fost semnat in 4 exemplare originale in limba engleza si 4 exemplare originale in limba romana si remis la data mentionata mai sus, fiecare parte semnatara confirmand primirea unui exemplar din fiecare versiune.

 

 

ACTUL DE ADERARE

 

PREZENTUL ACT DE ADERARE a fost semnat la data de [ ] septembrie 2002

 

INTRE

 

(1) Municipiul Bucuresti, reprezentat prin Dl. Traian Basescu, Primarul General al Municipiului Bucuresti, imputernicit sa semneze prezentul act in baza Hotararea nr. [ ] din [ ] 2002 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu sediul principal in Bd.Regina Elisabeta nr.47, sector 5, Bucuresti, Romania, (denumit in cele ce urmeaza “CGMB”) si

 

APA NOVA BUCURESTI S.A., o societate comerciala pe actiuni constituita in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Str.Aristide Demetriade nr.2, sector 1, Bucuresti, Romania, inmatriculata sub nr.J40/9006/1999, cod fiscal [ ], capital social integral varsat, [ ], reprezentata de Dl.Andreas Baude, Directior General

 

(denumite in cele ce urmeaza in mod colectiv “Partile Continuatoare”

 

(2) VIVENDI UNIVERSAL S.A.,  o societate comerciala pe actiuni inregistrate la Paris, Franta, cu sediul social in 42 Avenue de Friedland 75008, paris, inregistrata sub nr.343 134 763, succesorul legal al societatii VIVENDI S.A., ca urmare a fuziunii dintre VIVENDI S.A. si societatea SOFIEE S.A., reprezentata de Dl. [ ]

 

(denumita in cele ce urmeaza “Cedentul”); si

 

(3) COMPAGNIE GENERALE DES EAUX S.C.A., o societate comerciala pe actiuni inregistrata la Paris, Franta, cu sediul social in 52 Rue d’Anjou, 75008, Paris, inregistrata sub nr.572 025 526, reprezentata de Dl. [ ]

 

(denumita in cele ce urmeaza “Cesionarul”)

 

AVAND IN VEDERE FAPTUL CA:

 

(A) Partile Continuatoare si Cedentul sunt parti la un contract al actionarilor, incheiat la data de 9 noiembrie 2002, in legatura cu activitatea societatii APA NOVA BUCURESTI S.A. (denumita in cele ce urmeaza “Societatea” sau “Concesionarul”) (acest contract, astfel cum a modificat, completat sau novat, fiind denumit in continuare “Contractul Actionarilor”).

 

(B) Cedentul intentioneaza sa cesioneze Cesionarului toate Actiunile pe care le detine la capitalul social al Societatii, cu conditia ca Cesionarul si toate celelalte parti ale acestui act sa semneze prezentul act.

 

(C) Cesionarul doreste sa accepte aceste Actiuni sub rezerva acestei conditii si sa incheie prezentul act.

 

SE CONVINE DUPA CUM URMEAZA:

 

1.      Definitii si interpretare

1.1. Cu exceptia cazului in care din context rezulta altfel, Clauza 1 din Contractul Actionarilor va produce efecte (referitor la interpretare si alte aspecte) si cu privire la prezentul act si orice alti termeni definiti in Contractul Actionarilor , atunci cand sunt folositi in prezentul act, vor avea intelesurile atribuite acestora in Contractul Actionarilor.

1.2. In prezentul act, “Data Transferului” va insemna data semnarii prezentului Act de Aderare si a Actului de Garantie.

 

2.      Novatie

2.1. Cu incepere de la Data Transferului, Partile Continuatoare descarca si il elibereaza prin prezentul act pe Cedent (cu exceptia oricarei incalcari anterioare) de toate obligatiile sale care rezulta din Contractul Actionarilor si din Contractul de Concesiune (daca exista) iar (fara a se prejudicia dreptul celorlalte parti la Contractul Actionarilor in privinta oricarei incalcari anaterioare) Cedentul nu va mai fi parte la Contractul Actionarilor.

2.2. Partile Continuatoare convin ca, incepand de la Data Transferului, se vor aplica urmatoarele:

2.2.1. Cesionarul va beneficia de toate drepturile si isi va asuma obligatiile la care se face referire la art.2.2.2. de mai jos, ale Cedentului care rezulta din Contractul Actionarilor si din Contractul de Concesiune (daca exista); si

2.2.2. Cesionarul isi va asuma, i se vor aplica si va executa obligatiile cu privire la care Cedentul a primit descarcare si liberare in conformitate cu Clauza 2.1. si va fi obligat prin si indreptatit sa beneficieze de toate celelalate prevederi ale Contractul Actionarilor si ale Contractul de Concesiune (daca este cazul), cu exceptiile prevazute in prezentul act;

ca si cum Cesionarul a fost de la inceput parte in Contractul Actionarilor in locul Cedentului, ca actionar majoritar al Concesionarului;

2.3. Cedentul convine cu Cesionarul sa transfere sau sa asigure transferul catre Cesionar al tuturor beneficiilor din Imprumuturile nerambursate pe care le-a primit de la Societate, impreuna cu orice garantie referitoare la acestea, incepand cu Data Transferului, in acea forma pe care Cesionarul o poate cere in mod rezonabil si sa depuna eforturile sale rezonabile pentru a asigura ca toti Asociatii sai procedeaza la  fel.

 

3.      Prevederi referitoare la Cedent

Incepand cu Data Transferului, Cedentul, in considerarea faptului ca celelalte parti incheie prezentul act, accepta prin aceasta (ca un contract separat, independent si suplimentar incheiat cu toate celelalte parti ale prezentului act) sa fie obligat sa respecte prevederile Clauzei 18 (Informatii Confidentiale) a Contractului Actionarilor, ca si cand ar fi ramas parte in Contractul Actionarilor.

4.      Notificari

      4.1. Pentru scopurile acestui Act de Aderare, precum si ale Contractului Actionarilor,  adresa Cesionarului pentru remiterea de notificari va fi cea mentionata la inceputul prezentului act, iar numarul de fax, numarul de telex si numele persoanei de contact se vor inscrie in mandatul legal al Cesionarului:

            fax: [ ]             telex: [ ]            In atentia [ ]

 

         4.2. Cesionarul isi poate schimba adresa, numarul de fax, numarul de telex sau numele persoanei de contact in atentia careia trebuie adresate notificarile prin trimiterea unei notificari  celorlalte parti, in conformitate cu Contractul Actionarilor.

            4.3. Fara a prejudicia caracterul general, Clauzele de la 25 la 37 inclusiv ale Contractul Actionarilor se vor aplica si prezentului act, mutatis mutandis, ca si cand ar fi prevazute in prezentul act, cu exceptia situatiei in care se prevede altfel.

 

DREPT PENTRU CARE, prezentul act a fost semnat in 4 exemplare originale in limba engleza si 4 exemplare originale in limba romana si remis in mod corespunzator la data mentionata mai sus, fiecare parte semnatara confirmand primirea unui exemplar din fiecare versiune.