Hotărârea nr. 195/2002

HOTARAREnr. 195 din 2002-08-22 HOTARIRE 195 din 22/08/2002 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "LUCRARI DE REAMENAJARE, MODERNIZARE SI CONSOLIDARE A SPATIILOR DESTINATE LECTURII DIN SEDIUL CENTRAL- BIBLIOTECA MUNICIPALA MIHAIL SADOVEANU" STR. TACHE IONESCU NR. 4, SECTOR 1, MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 195 22/08/2002
HOTARIRE 195 din 22/08/2002

HOTARIRE    195 din 22/08/2002

PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "LUCRARI DE REAMENAJARE, MODERNIZARE SI CONSOLIDARE A SPATIILOR DESTINATE LECTURII DIN SEDIUL CENTRAL- BIBLIOTECA MUNICIPALA MIHAIL SADOVEANU" STR. TACHE IONESCU NR. 4, SECTOR 1, MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reamenajare, modernizare si consolidare a spatiilor destinate lecturii din sediul central – Biblioteca Municipala Mihail Sadoveanu” str. Tache Ionescu nr. 4, sector 1, municipiul Bucuresti

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

            Analizand Raportul de specialitate al Directiei pentru Cultura;

            In baza avizului nr. 614/18.12.2001 al Consiliului Tehnico-Economic al Primariei Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Ordonanta Guvernului Romaniei nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, modificata si completata prin Legea nr. 460/2001 si in conformitate cu prevederile art.16, alin. (5) din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;  

In temeiul prevederilor art. 38, alin. (2), lit. “d”, “m” si “r” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                                                            HOTARASTE :

 

            Articol unic- Se aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Lucrari de reamenajare, modernizare si consolidare a spatiilor destinate lecturii din sediul central – Biblioteca Municipala Mihail Sadoveanu”, str. Tache Ionescu nr. 4, sectorul 1, municipiul Bucuresti cu caracteristicile principale, indicatorii tehnico - economici si sursele de finantare asa cum sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.  

  

 

 

 

 

 

   PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                        SECRETAR  GENERAL

Adrian Stoica                                         AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                                  Drd.Anton Petrisor Parlagi

Bucuresti, 22.08.2002

Nr.195

                                                           

 

                                               

Anexa

                                                                                                            La Hotararea

                                                            Consiliului General al Municipiului Bucuresti

                                                                                    Nr. 195/22.08.2002

 

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

LUCRARI DE REAMENAJARE, MODERNIZARE SI COSOLIDARE  A SPATIILOR DESTINATE LECTURII DIN SEDIUL CENTRAL – BIBLIOTECA MUNICIPALA MIHAIL SADOVEANU -  str. Tache Ionescu 4, sectorul 2, municipiul Bucuresti

 

           ORDONATOR PRINCIPAL DE

1         CREDITE:                                                        Primaria Municipiului Bucuresti

            ORDONATOR DE CREDITE –

2          INVESTITOR                                     Biblioteca Municipala Mihail Sadoveanu

 

3          BENEFICIAR:                         Biblioteca Municipala Mihail Sadoveanu

str. Tache Ionescu 4, sectorul 2, municipiul Bucuresti

4          PROIECTANT:                                   S.C. PRODOMUS S.A. municipiul Bucuresti

5                    INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 

INDICATORUL

U.M

VALORI CONFORM DEVIZ GENERAL

La faza de proiectare S.F. (preturi sept. 2001, inclusiv T.V.A 19%)

 

 

Total

Locuinte

S.A.D.

5.1.Valoarea totala a investitiei din care: constructii montaj

Mii lei

15.001.349

-

15.001.349

13.887.313

-

13.887.313

Anul I

 

 

Mii lei

6.000.000

-

6.000.000

5.2 Esalonarea investitiei

5.000.000

-

5.000.000

TOTAL/C.M.

9.011.349

-

9.011.349

Anul II

8.887.313

-

8.887.313

5.3 Capacitati de consolidat

Mp.

Acd

1.450

-

1.450

5.4 Surse de finantare

%

B.M.M.S.100

-

B.M.M.S.100

5.5 Durata de realizare a investitiei

Luni

24 luni calendaristice

 

6.GRADUL NOMINAL DE ASIGURARE LA ACTIUNI SEISMICE DUPA CONSOLIDARE: (conform Normativului de proiectare antiseismica P100/1992, cu cap. 11-12, republicate in Buletinul Constructiilor nr. 11/1996): R min. 0,7.

 

7. FINANTAREA INVESTITIEI:

Finantarea executiei lucrarilor de investitie se va face, potrivit art.7 din O.G.R. nr. 20/1994, republicata in anul 2001, privind masurile pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, de la bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin buget propriu aprobat al Bibliotecii Municipale Mihail Sadoveanu, precum si din alte surse legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

 

 

 

 

 

 

Director,                                                                                   Intocmit,

Oana TURBATU                                                                     Gheorghe PARVU