Hotărârea nr. 188/2002

HOTARAREnr. 188 din 2002-07-25 HOTARIRE 188 din 25/07/2002 PRIVIND SCHIMBAREA PROPRIETATII/ CONTROLULUI ASUPRA CONCESIONARULUI SC APA NOVA BUCURESTI SA
HOT. 188 25/07/2002
HOTARIRE 188 din 25/07/2002

HOTARIRE    188 din 25/07/2002

PRIVIND SCHIMBAREA PROPRIETATII/ CONTROLULUI ASUPRA CONCESIONARULUI SC APA NOVA BUCURESTI SA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind schimbarea proprietatii /controlului asupra Concesionarului

S.C. APA NOVA  Bucuresti S.A.

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul comun de specialitate al Directiei Generale Utilitati Publice si Directiei Financiare –Contabilitate;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza Hotararilor C.G.M.B. nr.232/1997, nr.273/1998, nr.54/1999,nr.271/1999, nr.295/1999, nr.296/1999, nr.15/2000, nr.26/2000 si nr.85/2000;

            In temeiul art.38(2)lit.."g", "h" "i" si "j" din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Hotaraste:

 

            Art.1- Se aproba transmiterea in totalitate a actiunilor pe care Vivendi Universal S.A le detine la S.C APA NOVA Bucuresti S.A., catre Compagne Generale des Eaux, conform Contractului de Concesiune si Contractului Actionarilor semnate de Municipiul Bucuresti si Vivendi Universal S.A., respectiv S.C. APA NOVA Bucuresti S.A.

            Art.2- Vivendi Environnement ("Fidejusorul" desemnat in Actul de Garantie)impreuna cu “Concesionarul" Compagnie Generale des Eaux cum este definit in Actul de Aderare, accepta si confirma ca isi asuma in mod solidar aceleasi riscuri juridice, financiare si tehnice stabilite la adjudecarea, semnarea si intrarea in efectivitate a Contractului de Concesiune respectand in totalitate prevederile sale.

            Vivendi Environnement in calitate de Fidejusor impreuna cu Compagne Generale des Eaux in calitate de Concesionar recunoaste si accepta preluarea activului si pasivului S.C. ANB asumandu-si in itegralitate responsabilitatea pentru modul in care fostul actionar majoritar, Vivendi Universal a condus activitatea S.C. ANB de la preluare si pana in prezent.

            Art.3- Aproba ca Actul de Garantie sa fie semnat de Vivendi Environnement care va inlocui Vivendi Universal S.A. in calitate de garant.

            Art.4- Aproba Actul de Aderare si Actul de Garantie, cuprinse in Anexa 1 la prezenta hotarare.

            Art.5-Pana la intrarea in efectivitate a noilor garantii acordate de Vivendi Environnement, conform Actului de Garantie si a Contractului de Concesiune, toate garantiile existente ale actului detinator al pachetului majoritar de actiuni al S.C. APA NOVA Bucuresti S.A., Vivendi Universal S.A raman valabile.

            Art.6 - Primarul General , in calitate de reprezentant al Municipiului Bucuresti, va semna Actul de Aderare si Actul de Garantie care fac obiectul Anexei 1 a prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                              SECRETRAR GENERAL

            Adrian Stoica                                                              al Municipiului Bucuresti

                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti,25.07.2002                                                             

Nr.188

ANEXA 1  LA HOT. CGMB

Nr.188/25.07.2002

 

 

ACT DE ADERARE

 

 

PREZENTUL ACT DE ADERARE a fost incheiat astazi [  ]

INTRE

 

(1)    MUNICIPIUL BUCURESTI, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti cu sediul in Bd. Regina Elisabeta nr.47, Sector 5, Bucuresti, Romania, reprezentat prin Domnul Traian BASESCU,  Primarul General al Municipiului Bucuresti, si

 

SC APA NOVA BUCURESTI SA, o societate comerciala pe actiuni constituita in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Str. Aristide Demetriade nr.2, sector 1, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J40/9006/1999, reprezentata prin Dl. Andreeas Baude, Director General.

 

(denumite impreuna "Parti Continuatoare")

 

(2)               VIVENDI UNIVERSAL SA, societate comerciala franceza, inmatriculata sub nr.343 134 763, cu sediul la Paris, Franta, 42 Avenue de Friedland, 75008, ("Cedentul")si

 

(3)   COMPAGNIE GENERALE DES EAUX SCA, societate comerciala franceza, inmatriculata sub nr.572 025 526, cu sediul la Paris, Franta, 52 Rue d'Anjou, 75008 ("Cesionarul")

 

AVAND IN VEDERE CA :

 

(A)   Partile Continuatoare si Cedentul sunt parti la un contract al actionarilor, incheiat la data de 09 noiem 2000, in legatura cu activitatea SC APA NOVA BUCURESTI SA ("Societatea") (acest contract modificat, completat, novat, fiind denumit in cele ce urmeaza "Contractul Actionarilor")

 

(B)   Cedentul intentioneaza sa cesioneze Cesionarului totalitatea actiunilor din capitalul Societatii, cu conditia ca Cesionarul si toate celelalte parti la prezentul sa incheie prezentul act.

 

(C)   Cesionarul doreste sa accepte aceste actiuni sub rezerva acestei conditii si sa incheie prezentul act.

 

SE CONVINE DUPA CUM URMEAZA:

 

1.      Definitii si interpretare

 

1.1 Cu exceptia cazului in care din context rezulta altfel, Clauza 1 a Contractului Actionarilor va produce efecte (In ceea ce priveste interpretarea si alte aspecte) si in ceea ce priveste prezentul act si orice alti termeni definiti in Contractul Actionarilor, atunci cand sunt folositi in cele ce urmeaza, vor avea intelesul asociat acestora (in Contractul Actionarilor).

 

1.2 In prezentul act, "Data Transferului" va insemna [  ].

 

2. NOVATIE

 

            2.1.1. Cu incepere de la Data Transferului, Partile Continuatoare elibereaza si descarca prin prezentul act pe Cedent de toate obligatiile sale in baza Contractului Actionarilor (cu exceptia oricarei incalcari anterioare), si (fara a prejudicia drepturile celorlalte parti la Contractul Actionarilor in legatura cu orice incalcare anterioara) Cedentul inceteaza sa mai fie parte la Contractul Actionarilor.

           

            2.2 Partile Continuatoare convin ca, incepand cu Data Transferului, se vor aplica urmatoarele:

2.2.1 Cesionarul isi va asuma toate drepturile Cedentului in baza Contractului Actionarilor; si Contractul de Concesiune va fi angajat prin si indreptatit sa beneficieze de toate celelalte prevederi ale Contractului Actionarilor si Contractului de Concesiune.

 

2.2.2. Cesionarul isi asuma, va respecta si va indeplini obligatiile de care Cedentul este eliberat si descarcat in baza Clauzei 2.1

 

ca si cand Cesionarul ar fi fost dintotdeauna parte la Contractul Actionarilor si Contractul de Concesiune in locul Cedentului.

 

2.3. Cedentul  convine cu Cesionarul sa transfere sau sa asigure transferul catre Cesionar al tuturor drepturilor aferente Imprumuturilor nerambursate primite de la Societate, impreuna cu orice garantie referitoare la acestea, incepand cu Data Transferului, in acea forma pe care Cesionarul o poate cere in mod rezonabil [si sa depuna toate eforturile rezonabile pentru a asigura ca toti Asociatii sai sa procedeze la fel].

 

3. Prevederi referitoare la Cedent

 

Incepand cu Data Transferului, Cedentul, in schimbul faptului ca celelalte parti incheie prezentul act, accepta prin aceasta (ca un contract separat, independent si accesoriu incheiat cu toate celelalte parti la prezentul act) sa fie obligat prin prevederile Clauzei 18(Informarii Confidentiale)a Contractului Actionarilor, ca si cand ar fi ramas parte la Contractul Actionarilor.

 

4. Notificari

 

4.1 Pentru scopurile Contractului Actionarilor, adresa Cesionarului pentru remiterea de notificari va fi cea mentionata la inceputul prezentului act, iar numarul de fax si numele persoanei de contact conform mandatului legal al Cesionarului.

 

4.2. Cesionarul isi poate schimba adresa, numarul de fax sau numele persoanei careia urmeaza a se i se adresa notificarea prin trimiterea unei notificari celorlalte parti, in baza Contractului Actionarilor.

 

4.3. Fara a prejudicia caracterul general, Clauzele25-37, inclusiv ale Contractului Actionarilor se vor aplica si prezentului act, mutatis mutandis, ca si cand ar fi stipulate in prezentul, cu exceptia situatiei in care se prevede altfel.

 

DREPT PENTRU CARE prezentul Act a fost semnat si transmis in mod corespunzator la data

mentionata mai sus.

 

 

 

 

ACT DE GARANTIE

 

 

 

 

PREZENTUL ACT DE GARANTIE a fost incheiat astazi [  ]

 

 

INTRE

 

(1)   MUNICIPIUL BUCURESTI, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti cu sediul in Bd. Regina Elisabeta nr.47, Sector 5, Bucuresti, Romania, reprezentat prin Domnul Traian BASESCU, Primarul General al Municipiului Bucuresti, ca semnatar autorizat in conformitate cu Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, si

 

SC APA NOVA BUCURESTI SA, o societate comerciala pe actiuni constituita in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Str. Aristide Demetriade nr.2, Sector1, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub numarul J400/9006/1999, reprezentata prin Dl. Andreeas Baude, Director General

 

(denumite impreuna "Patri Continuatoare")

 

(2)   VIVENDI UNIVERSAL SA, societate comerciala franceza, inmatriculata sub nr.343 134 763, cu sediul la Paris, Franta, 42 Avenue de Friedland, 75008, ("Cedentul") si

 

(3)   VIVENDI ENVIRONNEMENT, societate comerciala franceza, inmatriculata sub nr.403 210 032, cu sediul la Paris, Franta, 36/38 Avenue de Kleber 75116. "(Fidejusorul").

 

AVAND IN VEDERE CA :

 

(A)   Partile Continuatoare si Cedentul sunt parti la un contract al actionarilor, incheiat la data de 09 noiem 2000 in legatura cu activitatea SC APA NOVA BUCURESTI SA ("Societatea") (acest contract modificat, completat, novat, fiind denumit in cele ce urmeaza "Contractul Actionarilor"),

 

(B)   Cedentul intentioneaza sa cesioneze Cesionarului totalitatea Actiunilor din capitalul Societatii, cu conditia ca Cesionarul si toate celelalte parti la prezentul sa incheie prezentul act si Actul de Aderare (asa cum este acesta definit mai jos).

 

(C)   Cesionarul a convenit sa semneze un act de aderare cu Cedentul si cu Partile Continuatoare, in baza caruia Cesionarul va consimti sa fie angajat prin si va avea dreptul la toate drepturile nascute in baza Contractului Actionarilor, ca si cand acesta ar fi fost dintotdeauna parte la acest Contract in locul Cedentului ("Actul de Aderare)".

 

SE CONVINE dupa cum urmeaza:

 

1. Definitii si interpretare

 

1.1  Cu exceptia cazului in care din context rezulta altfel, Clauza 1 (Definitii si Interpretari) a Contractului Actionarilor va produce efecte (in ceea ce priveste interpretarea si alte aspecte) si in ceea ce priveste prezentul act si orice alti termeni definiti in Contractul Actionarilor vor avea, atunci cand sunt folositi in prezentul, intelesurile ce le sunt atribuite in Contractul Actionarilor.

 

1.2  In prezentul act, "Data Transferului" va insemna data intrarii in oficialitate a noilor garantii conform art.2.2 Act de Garantie.

 

2.      Garantia

 

2.1  Incepand cu Data Transferului, Fidejusorul garanteaza obligatiile Cesionarului in conformitate cu prevederile Clauzelor 2.2-2.8 de mai jos , ambele paragrafe fiind incluse.

2.2  Fidejusorul impreuna cu Concesionarul specificat in Contractul de Aderare accepta si confirma ca isi asuma in mod solitar aceleasi riscuri juridice, financiare si tehnice, stabilite la semnarea si intrarea in vigoare a Contractului de Concesiune si isi asuma in totalitate, obligatiile prevazute in Contractul de Concesiune, respectand in totalitate prevederile sale. Vivendi Environnement in calitate de Fidejusor impreuna cu Compagnie Generale des Aux in calitate de Concesionar recunoaste si accepta preluarea activului si pasivului sc ANB asumandu-si in integralitate responsabilitatea pentru modul in care fostul actionar majoritar, Vivendi Universal, a condus activitatea sc ANB de la preluare si pana in prezent.

 

2.3  Fidejusorul (ca debitor principal si nu numai ca garant) garanteaza prin aceasta in mod irevocabil Partilor Continuatoare indeplinirea corespunzatoare si la timp a obligatiilor (daca Exista) care revin Cesionarului (sau oricarui Asociat al acestuia) in baza Contractului Actionarilor si Contractul de Concesiune in virtutea Actului de Aderare.

 

2.4  In cazul neandeplinirii de catre Cesionar (sau oricare dintre Asociatii sai) a obligatiilor sale in baza Contractului Actionarilor si Contractul de Concesiune, Fidejusorul consmite prin prezentul in mod irevocabil si neconditionat ca , la cerere si fara obiectii, sa despagubeasca cealalta Parte si /sau Societatea in legatura cu toate pierderile, daunele, costurile si cheltuielile ce decurg dintr-o astfel de neindeplinire sau incalcare a obligatiilor si, daca i se va cere de catre celalalt Actionar prin notificare scrisa, sa respecte si sa indeplineasca aceste obligatii, ca si cand Fidejusorul ar inlocui Cesionarul (sau Asociatii sai importanti) ca debitor principal.        Pana la intrarea in efectivitate a noilor garantii acordate de catre Vivendi Environnement, conform Actului de Garantie si a Contractului de Concesiune, toate garantiile existente ale actualului detinator al pachetului majoritar de actiuni al SC Apa Nova Bucuresti SA, Vivendi Universal SA raman valabile.                                  In cazul in care se va constata ca riscul financiar al Municipalitatii va creste peste valoarea existenta conform Contractului de Concesiune, ca urmare a schimbarii de proprietate, Fidejusorul solidar cu Concesionarul, se angajeaza sa acorde Municipalitatii garantii suplimentare.                                                        Cuantumul garantiilor noului detinator vor fi majorate fata de cuantumul garantiilor existente ale actualului detinator, pentru mentinerea echilibrului risc/beneficii a Contractului de Concesiune pe baza de negocieri cu Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

2.5  Garantiile si angajamentele cuprinse in acest paragraf 2 nu vor fi anulate sau        afectate de:

2.5.1        Acordarea vreunei amanari sau neexecutarea unui drept sau, fara a se limita la aceste, a vreunei prelungiri, innoiri, acceptari, amanari sau exonerari in legatura cu oricare dintre obligatiile sau raspunderile ce decurg din prezentul act, din Actul de Aderare sau din Contractul Actionarilor cu respectarea Contractului de Concesiune.

           

2.5.2        vreo renuntare la drepturi sau exonerare cu privire la vreun drept sau vreo optiune a oricarei parti in baza prezentului act, a Actului de Aderare sau a Contractului Actionarilor, cu respectarea Contractului de Concesiune.

2.5.3        vreo schimbare sau modificare a termenilor prezentului act, a Actului de Aderare sau a Contractului Actionarilor, cu respectarea Contractului de Concesiune.

2.5.4        vreo neregularitate, imperfectiune sau vreun viciu de forma ale prezentului act, ale Actului de Aderare sau ale Contractului Actionarilor, sau de vreo limitare, incapacitate sau decadere din drepturi, in baza legii, ale vreunei parti a prezentului act, a Actului de Aderare sau a Contractului Actionarilor, sau din lipsa de autoritate a vreunui Administrator sau functionar superior care actioneaza cel putin aparent pentru si in numele oricarei dintre parti;

2.5.5        vreun transfer sau vreo cesionare de catre oricare dintre parti a drepturilor si obligatiilor sale in baza prezentului act, a Actului de Aderare sau a Contractului Actionarilor cu respectarea Contractului de Concesiune;

2.5.6        vreo reorganizare, restructurare, unificare, dizolvare, fuziune, achizitie sau alta modificare a formei juridice sau a structurii oricareia dintre partile prezentului act, a Actului de Aderare sau Contractului Actionarilor cu respectarea Contractului de Concesiune;

2.5.7        vreo conventie sau vreun aranjament ale oricarei parti a prezentului act, a Actului de Aderare sau Contractului Actionarilor sau oricarei altei persoane cu respectarea Contractului de Concesiune;

2.5.8        orice alt act sau omisiune, de orice fel, ale oricarei parti a prezentului act, a Actului de Aderare sau Contractul Asociatiilor sau ale altei persoane, sau orice alta situatie, de orice fel, care ar putea constitui o eliberare legala sau echitabila de garantiile asumate, intentia partilor fiind aceea ca garantiile si angajamentele cuprinse in acest paragraf 2 sa fie absolute si neconditionate in orice imprejurare si in toate situatiile, astfel incat garantiile si despagubirile sa poata fi puse in executare de catre partile relevante ori de cate ori poate fi nevoie.

2.5.9        Gatantiile si angajamentele continute in prezentul act vor ramane in vigoare si vor produce efecte pana la indeplinirea definitiva si completa de catre Cesionar (sau de catre orice Asociat) a tuturor obligatiilor sale in baza Contractului de Actionarilor si a Contractului de Concesiune, in pofida insolvabilitatii sau lichidarii Societatii sau oricarei altei situatii.

 

 

3.      Notificari

 

3.1 Pentru scopurile Contractului Actionarilor, adresa Cesionarului pentru remiterea de notificari va fi cea prezenta la inceputul prezentului act, iar numarul sau de fax si numele persoanei de contact vor fi dupa cum urmeaza:

 

- numar de fax [   ];                               - in atentia [    ]

 

3.2 Cesionarul isi poate schimba adresa, numarul de fax sau numele persoanei careia i se va adresa notificarea prin trimiterea unei notificari celorlalte parti, in baza Contractului Actionarilor.

 

3.3 Fara a prejudicia caracterul general, Clauzele 25-37, inclusiv ale Contractului Actionarilor se vor aplica prezentului act, mutatis mutandis, ca si cum ar fi continute in prezentul, cu exceptia situatiei in care se prevede altfel.

 

 

DREPT CARE prezentul act a fost semnat si transmis in mod corespunzator la data mentionata mai sus.