Hotărârea nr. 187/2002

HOTARAREnr. 187 din 2002-07-25 HOTARIRE 187 din 25/07/2002 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII CONTRACTULUI DIRECT REFERITOR LA FURNIZAREA DE SERVICII DE APA SI CANALIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI
HOT. 187 25/07/2002
HOTARIRE 187 din 25/07/2002

HOTARIRE    187 din 25/07/2002

PRIVIND APROBAREA INCHEIERII CONTRACTULUI DIRECT REFERITOR LA FURNIZAREA DE SERVICII DE APA SI CANALIZARE IN MUNICIPIUL BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea incheierii Contractului Direct referitor la furnizarea de servicii de

apa si canalizare in Municipiul Bucuresti, Romania

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Utilitati Publice si Directiei Financiar - Contabilitate;

            In conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr.185/2000, privind validarea rezultatelor licitatiei pentru acordarea concesiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Bucuresti si a bunurilor publice aferente acestor servicii, H.C.G.M.B. nr.286/2001, privind acordul asupra continutului Dosarului depus de S.C. APA NOVA S.A., referitor la finantarea, finalizarea, darea in folosinta si exploatarea Statiei de tratare a apei Crivina - Ogrezeni, a intinderii si a cuantumului Ajustarii Extraordinare a Tarifului, precum si a prevederilor din Anexa E (Contractul Direct) din Caietul de Sarcini - partea a XI-a a Contractului de Concesiune;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.38(2), lit.”g”, “i” si “j” si art.46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba incheierea Contractului Direct intre Municipiul Bucuresti, S.C. APA NOVA S.A. concesionarul serviciilor de apa si canalizare, Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare cu sediul in Londra si DEG Deutsche Investions und Entwicklungsgesellschaft MBH societate inregistrata in Germania cuprins in Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotararare.

            Art.2- Contractul Direct cuprins in Anexa 1, va intra in vigoare la data validarii Hotararii C.G.M.B. de aprobare a Contractelor de Garantie, Contractelor de Imprumut dintre BERD, DEG si S.C. APA NOVA S.A.

            Art.3- Municipalitatea recunoaste si accepta ca acest Contract Direct nu va intra in efectivitate, decat dupa ce Municipalitatea a primit, a aprobat termenii si conditiile contractuale de finantare a contractelor de garantie si a contractelor de imprumut incheiate cu BERD si cu DEG.

            Art.4- Consiliului General al Municipiului Bucuresti mandateaza Primarul General al Municipiului Bucuresti, domnul Traian Basescu, sa semneze pentru Municipiul Bucuresti Contractul Direct prevazut la art.1.

 

 

           PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                         Adrian Stoica                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 25.07.2002

Nr.187

 

 

ANEXA LA H.C.G.M.B.                                                                                                          CONFIDENTIAL

NR.187/25.07.2002                                                                     Proiect datat 19-23 iulie 2002

 

Datat________________

 

 

Primaria Municipiului Bucuresti

 

 

Apa Nova Bucuresti S.A.

 

 

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

 

 

si

 

 

DEG - Deutsche Investions und Entwicklungsgesellschaft MBH

 

 

 


CONTRACT DIRECT

pentru sustinerea finantarii Concesionarului si pentru recunoasterea si confirmarea

anumitor drepturi ale Imprumutatorilor privind proiectarea si construirea statiei de tratare a apei de la Crivina, furenizarea de servicii de apa si canalizare

in municipiul Bucuresti, Romania

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               CONFIDENTIAL

                                                                                                                    Proiect datat 19-23 iulie 2002

 

 

PREZENTUL CONTRACT a fost incheiat astazi _____________ 2002

INTRE:

(1)   PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI, prin Consiliul General al Municipiului Bucuresti avand sediul in Bd.Regina Elisabeta nr.47, sector 5, Bucuresti, Romania (“Municipalitatea”), reprezentata prin [       ], dl.Traian Basescu, Primarul General al Municipiului Bucuresti;

(2)   APA NOVA BUCURESTI S.A, o societate pe actiuni controlata de Vivendi, infiintata potrivit legii romane, avand sediul in [    ], si inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti, sub numarul [    ] (“Concesionarul”), reprezentata prin [   ];

(3)   BANCA EUROPEANA PENTRU RECONSTRUCTIE DEZVOLTARE (“BERD”);

(4)   DEG - DEUTSCHE INVESTIONS UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT MBH, o societate inregistrata in Germania (“DEG”);

 

Concedentul, Concesionarul, BERD si DEG sunt denumite in cele ce urmeaza fiecare “Parte” si impreuna “Parti”.

 

AVAND IN VEDERE CA:

(1)   In temeiul Contractului de Concesiune (definit mai jos), Concesionarul si Concedentul au convenit in conditiile in care Concesionarul va opera sistemul de apa si canalizare din Municipiul Bucuresti si va utiliza bunurile care fac parte din patrimoniul public si privat al Municipalitatii;

(2)   Concedentul confirma, recunoaste si convine accepta ca Imprumutatorii sunt interesati in indeplinirea continua de catre Concesionar a obligatiilor sale din Contractul de Concesiune. In consecinta, Municipalitatea a fost de acord sa acorde Imprumutatorilor anumite drepturi de remediere a incalcarilor Contractului de Concesiune de catre Concesionar si de exercitare a anumitor alte prerogative, conform termenilor prezentului Contract, si sa furnizeze periodic Imprumutatorilor anumite informatii in conformitate cu termenii prezentului Contract;

(3)   Imprumutatorii confirma, recunosc si convin accepta ca Municipalitatea este interesata in indeplinirea continua de catre Concesionar a obligatiilor sale din Contractele de Finantare, in masura in care aceasta afecteaza indeplinirea de catre Concesionar a obligatiilor sale din Contractul de Concesiune, si in legatura cu structura drepturilor de proprietate si control asupra Concesionarului la un anumit moment. In consecinta, Imprumutatorii au fost de acord sa firnizeze periodic Municipalitatii anumite informatii conform termenilor prezentului Contract;

 

S-A CONVENIT dupa cum urmeaza:

 

            1. Definitii si Interpretari

 

1.1  Termenii utilizati cu majuscule in prezentul Contract vor avea sensurile atribuite lor in Contractul de Concesiune, cu exceptia cazului in care sunt altfel definiti in prezentul Contract. pe langa acesti termeni, urmatorii termeni vor avea sensurile prevazute mai jos:

“Debitor suplimentar” are sensul atribuit in Art.11 din Contractul de Concesiune, pag.611;

“Schimbare de Proprietate” definita cf.art.11, pag.611 din Contractul de Concesiune;

“Contract de Concesiune. CC” inseamna Contractul de Concesiune incheiat intre Concedent, Concesionar si RGAB la data de 29.03.2000 in scopul furnizarii de servicii de apa si canalizare de catre Concesionar in interiorul teritoriului administrativ aflat sub autoritatea Concedentului;

“Incalcare a Concesiunii” inseamna orice incalcare sau culpa in legatura cu Contractul de Concesiune, inclusiv orice incalcare, culpa, incalcare de catre Concesionar sau alt eveniment care da sau poate da nastere sau contribuie la dreptul (sau la sustinerea dreptului) Concedentului de a rezilia Contractul de Concesiune;

“Incalcare de catre Concesionar” inseamna aparitia oricaruia dintre evenimentele descrise la Art.50.1 din Contractul de Concesiune;

“Control” inseamna:

(i)     proprietatea sau controlul (direct sau indirect) asupra a peste 50% (cincizeci la suta) din drepturile de vot ale unei societati; sau

(ii)   posibilitatea de a directiona peste50% (cincizeci la suta) din drepturile de vot care pot fi exercitate in adunarea generala a actionarilor unei societati, in legatura cu toate sau majoritatea problemelor; sau

(iii) dreptul de a numi sau revoca administratorii unei societati, care asigura majoritatea voturilor la sedintele consiliului de administratie asupra tuturor sau a majoritatii problemelor;

“Notificare a Incalcarii” are sensul atribuit in Art.4.1;

“Contracte de Finantare” inseamna (i) toate Contractele de Finantare definite in Contractul de Imprumut incheiat cu BERD, si (ii) toate Contractele de Finantare definite in Contractul de Imprumut incheiat cu DEG;

“Imprumutatorii” inseamna (dupa cum este necesar potrivit contextului) fiecare sau ambii imprumutatori care sunt la un anumit moment parte la Contractul de Imprumut incheiat cu BERD si la Contractul de Imprumut incheiat cu DEG (pentru evitarea indoielii, dupa cum acestea pot fi la un moment dat cesionate, novate, modificate sau renegociate), actionand in conformitate cu termenii Contractului intre Creditori;

“Perioada de Ne-Reziliere” are sensul atribuit in Art.4.2;

“Transfer de Actiuni Propus” are sensul atribuit in Art.6.1;

“Notificare a Transferului de Actiuni Propus” are sensul atribuit in Art.6.1;

“Contracte de Garantie” are sensul atribuit in Contractul de Imprumut incheiat cu BERD;

“Data Intrarii” are sensul atribuit in Art.5.2;

“Notificare de Intrare” are sensul atribuit in Art.5.2;

“Data Iesirii” are sensul atribuit in Art.5.2;

 

1.2. Orice referire la o Parte sau persoana va fi interpretata ca incluzand si succesorii acelei Parti sau persoane.

1.3. Referirile la orice statut, lege, act, contract, instrument sau interpretare ca referiri la un astfel de statut, lege, act, contract, instrument sau document dupa cum acesta fost modificat, renegociat sau readoptat si ca incluzand referiri la orice lege, instrument, consimtamant sau document emis in conformitate cu acesta sau in termenul acestuia.

1.4. Orice referire la singular va include si pluralul. Orice referire la un gen va include si genul opus si genul neutru.

1.5. Titlurile din prezentul Contract sunt formale si nu afecteaza interpretarea clauzelor.

1.6. Referirile din prezentul Contract la Persoane vor include organe ale societatilor, societati si entitati fara personalitate juridica, precum si persoane fizice si juridice si sucesori ai acestora.

1.7. Anexele la prezentul Contract vor fi interpretate in acelasi mod si vor avea aceeasi forta juridica si aceleasi efecte ca si cum ar fi fost prevederi ale prezentului Contract.

1.8. Orice referire la un Articol sau la o Anexa este, cu exceptia cazului in care se prevede in mod expres contrariul, o referire la un articol sau la o anexa a prezentului Contract.

1.9. Orice referire la “terminarea” unui contract sau acord include rezolutiunea, rezilierea, anularea, incetarea validitatii si declararea contractului ca nul si fara efecte (in fiecare caz fie ca terminarea a intervenit conform termenilor contractului, prin incalcarea acestora, prin acordul partilor, in urma unei hotarari judecatoresti sau arbitrale sau a unei actiuni guvernamentale sau parlamentare sau in alt mod) si verbul “a termina” va fi interpretat in mod corespunzator.

1.10. “Inclusiv” va insemna “inclsuiv, dar fara a se limita la”.

 

            2. Data Intrarii in Vigoare

 

            Prezentul contract va intra in vigoare la data validarii HCGMB prin care acesta a aprobat Contractul de Imprumut cu BERD si DEG.