Hotărârea nr. 184/2002

HOTARAREnr. 184 din 2002-07-25 HOTARIRE 184 din 25/07/2002 PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE AFLATE SUB AUTORITATEA CGMB, PRECUM SI ACTUALIZAREA TAXELOR SI TARIFELOR PRACTICATE DE ADMINISTRATIA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE
HOT. 184 25/07/2002
HOTARIRE 184 din 25/07/2002

HOTARIRE    184 din 25/07/2002

PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA REGULAMENTULUI PENTRU ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE AFLATE SUB AUTORITATEA CGMB, PRECUM SI ACTUALIZAREA TAXELOR SI TARIFELOR PRACTICATE DE ADMINISTRATIA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind modificarea si completarea Regulamentului pentru organizarea si functionarea cimitirelor si crematoriilor umane aflate sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si actualizarea taxelor si tarifelor practicate de Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Viceprimarului General; Raportul de specialitate emis de catre: Directia Generala pentru Protectia Mediului si Educatie Eco-Civica, Directia Impozite si Taxe, Serviciul Planificare Strategica Resurse Financiare - Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane;

            Tinand cont de avizul favorabil al Serviciului Planificare Strategica Resurse Financiare- Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.12 s art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            Conform art.42 din Legea nr.27 privind impozitele si taxele locale, republicata, modificata si completata;

            In conformitate cu prevederile art.38, lit. ”f”, “g”, “h”, “i”, art.94 si art.99 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Articol unic - Se aproba modificarea si completarea Regulamentului de Organizare si Functionare a cimitirelor si crematoriilor umane si actualizarea tarifelor si taxelor practicate de Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane, conform anexelor 1 - 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.9/1996 se modifica in mod corespunzator.

           

 

 

 

                PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                         Adrian Stoica                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 25.07.2002

Nr.184

 

ANEXA LA HCGMB NR.184/25.07.2002

 

REGULAMENTUL

pentru organizarea si functionarea cimitirelor si crematoriilor umane aflate

sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art.1- Pe raza Municipiului Bucuresti, inmormantarile si incinerarile umane se fac in cimitirele si crematoriile municipalitatii numai pe baza prezentului Regulament.

            Compartimentul de resort al C.G.M.B. va lua masuri in vederea dezvoltarii in perspectiva a cimitirelor si crematoriilor apartinand de C.G.M.B. pentru a se asigura in permanenta cel putin 12.000 locuri libere de inhumare, inclusiv pentru calamitati. Pana la proiectarea si realizarea lucrarilor necesare asigurarii acestor locuri, nu se vor mai aproba noi concesionari.

            Art.2- Infiintarea, organizarea si administrarea cimitirelor si crematoriilor umane ale municipalitatii se fac prin hotarari ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti .

            Art.3- Cimitirele si crematoriile umane existente sunt supuse, din punct de vedere urbanistic, sanitar si edilitar, prevederilor legale.

            Art.4- Cimitirele municipalitatii, existente in prezent, se impart in patru categorii, astfel:

Categoria I:

-        Cimitirul Bellu;

 

Categoria a - I I-a:

-        Cimitirul Ghencea;

-        Cimitirul Sf.Vineri;

-        Cimitirul Reanvierea;

-        Cimitirul Tudor Vladimirescu;

-        Cimitirul Izvorul Nou;

-        Cimitirul Iancu Nou;

-        Cimitirul Progresul

 

Categoria a - III - a:

-        Cimitirul Bucurestii Noi;

-        Cimitirul Damaroaia;

-        Cimitirul Metalurgiei;

 

Categoria a - IV - a:

-        Cimitirul Domnesti (Ghencea II);

-        Cimitirul Berceni II;

-        Cimitirul Pantelimon II;

-        Cimitirul Straulesti II;

-        Cimitirul Vest

 

            Art.5- Pana la constituirea unui cimitir cu regim de gratuitati, cimitirul Straulesti asigura spatii speciale in acest sens.

            Incadrarea in aceasta categorie se va face numai dupa verificarea situatiei sociale, a persoanelor decedate, de catre comisia de asistenta sociala a fiecarei primarii de sector, in maximum 2 zile de la solicitare sau constatare.

            Vor beneficia de gratuitati si persoanele decedate care au fost veterani de razboi sau detinuti politici in inchisorile comuniste, confirmate de asociatiile respective.

            Art.6- Modificarea categoriilor cimitrelor prevazute la art.4 si stabilirea categoriei cimitirelor nou infiintate se fac de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

            Art.7- Terenul apartinand fiecarui cimitir va fi topografiat, i se va intocmi acte cadastrale si va fi integrat intr-un sistem informational geografic complex bazat pe actuala divizare in figuri si randuri.

            Se interzice concesionarea locurilor in afara figurilor (pe caile de acces, pe aleile dintre figuri).

            Art.8- Locurile de inmormantare vor avea dimensiunile de 2,50 m x 1,20 m, cu intervale intre acestea de 0,30 m, necesare pentru circulatie si ingrijirea locului. Locurile pentru reinhumarea osemintelor vor avea dimenisunile de 0,50 m x 0,50 m.

            Art.9- In toate cimitirele se va intocmi o evidenta scriptica si grafica, ce va fi tinuta la zi atat de unitate, cat si de Administratia cimitirelor. Figurile, randurile si locurile de inmormantare vor avea un identificator unic pentru a fi cat mai facil de regasit, consultat si actualizat.

            Art.10- La crearea de noi cimitire se vor lua masuri de asigurare a unei zone de protectie sanitara, se va intocmi un plan de sistematizare in care vor fi indicate parcelele (figurile, randurile, locurile de inmormantare numerotate prin cifre si litere) precum si caile de acces, aleile dintre parcele, amplasarea capelei sau camerei mortuare, clopotnitei, etc. Se vor intocmi acte cadastrale si va fi integrat intr-un sistem informational geografic complex bazat pe actuala divizare in figuri si randuri.

 

CAPITOLUL II

Concesionarea locurilor de inmormantare

 

            Art.11- Locurile de inmormantare din cimitirele Municipiului Bucuresti pot fi concesionate pe baza de tarife in conditiile prezentului regulament.

            Actul de conceionare incheiat cu aceasta ocazie confera titularului numai dreptul de folosinta iar pentru operatiile de inmormantare, deshumare, de intretinere a cimitirului si pentru orice alte prestari de servicii in cimitir, se vor achita taxele prevazute in ANEXA 1 stabilite prin acest regulament cat si tarifele aprobate de compartimentul de resort al C.G.M.B. in conformitate cu ANEXA 2, ANEXA 3, ANEXA 4.

            Art.12- Unei persoane i se va putea concesiona pe termen nelimitat numai un singur loc de inmormantare, cu recomanadarea de a executa 2 sau 3 cripte.

            Locurile concesionate pe termen nelimitat se pot transmite numai prin mostenire sau prin donatie intre soti sau catre rudele pana la gradul al IV-lea. In aceste locuri vor putea fi inmormanatati titularii concesiunii, sotii sau sotiile acestora, precum si ascendentii si descendentii lor. Pot fi inmormantate orice persoane, cu consimtamantul titularului, cu rezervarea unui loc pentru titular.

            Concesionarea catre un titular de concesiune a unui alt loc de inhumare pe termen nelimitat este nula de drept si atrage incetarea dreptului de folosinta asupra acestui loc, cu exceptia situatiilor prevazute in alineatul 1 de mai sus.

            Atribuirea unui loc de inhumare pe 7 ani unui concesionar care, desi detine un loc pe 25 de ani sau pe veci, nu poate inhuma in acel loc, se va face cu conditia ca, la expiraraea termenului de 7 ani, sa-si dezhumeze decedatul din locul nou concesionat si sa-l inhumeze la locul pe care-l detine.

            Art.13- Locurile de inmormantare pot fi concesionate pe termen nelimitat (locuri de veci), in limita disponibilitatilor si cu asigurarea locurilor de inhumare pe 7 ani.

            Se va asigura constituirea si mentinerea unei rezerve de 12.000 locuri de inhumare pentru calamitati si cazuri de forta majora.

            Art.14- Locurile de inmormantare concesionate pentru 25 de ani, precum si locuirile de inhumare pe 7 ani se pot transforma la cerere, in locuri de veci, cu plata taxelor corespunzatoare.

            Art.15- In locurile concesionate pentru 25 de ani si netransformate in locuri de veci, inmormantarile care nu asigura minimum 7 ani pana la expirarea termenului de concesionare se vor putea face numai prin achitarea tarifului pentru inhumare de 7 ani.

            Locurile aflate in aceasta situatie nu vor putea fi reconcesionate decat dupa trecerea perioadei de minimum 7 ani de la ultima inmormantare.

            Art.16- Cererile pentru concesionare pe termen nelimitat se solutioneaza de compartimentul de resort al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Transformarile locurilor de inhumare de 7 ani si a celor concesionate pe 25 de ani se vor face de catre A.C.C.U. cu respectarea stricta a prevederilor art.7 din prezentul regulament si a prevederilor cu privire la concesionari in cimitirile nou create si in limita locurilor disponibile pentru concesionari, in conformitate cu art.13.

            In cimitirele apartinand categoriilor I, II, III cu exceptia cimitirului Metalurgiei, se interzice aprobarea de noi concesionari.

            Art.17- Locurile de inhumare pe 7 ani se vor atribui de catre Administratia cimitirelor numai la decesul unei persoane.

            In cimitirele apartinand categoriilor I, II, III cu exceptia cimitirului Metalurgiei, se interzic noi inhumari pe 7 ani.

            Art.18- Dobandirea locurilor de veci prin sucesiune scutita de plata tarifelor de concesionare.

            Ceilalti dobanditori vor achita tarifele corespunzatoare unei concesionari.

            Art.19- Concesionarea si dreptul de folosinta inceteaza:

-        la expirarea termenului;

-        cand locul concesionat este lasat in parasire. Mentinerea in stare de neingrijire a constructiilor funerare, imprejmuirilor si mormintelor unde nu exista nici un semn funerar (cruce, gard, candela, plantatii) constituie dovada de lasare in parasire a locurilor de inmormantare si daca timp de un an de la anunturile succesive directe sau in presa, concesionarul nu se prezinta la Administraia cimitirelor;

-        constructiile executate de concesionar sunt proprietatea acestuia, urmand ca la incetarea dreptului de folosinta, proprietarul sa elibereze terenul.

            Art.20- In limita disponibilitatilor, la propunerea unor institutii publice, directorul institutiei poate aproba concesionarea sau inhumarea pe 7 ani pentru personalitati marcante ale Romaniei cu domiciliul in Bucuresti.

 

CAPITOLUL III

Inmormantarile si reanmormantarile

 

            Art.21- Inmormantarile se fac numai pe baza de adeverinta de inhumare eliberata de Oficiul Starii Civile, care a inregistrat decesul.

            In cazul in care se dispun cercetari de catre organele indreptatite, cu privire la cauzele decesului, inmormantarea se va face numai pe baza dispozitiilor date de organele respective.

            Inmormantarea decedatilor adusi din alte localitati se face pe baza autorizatiei sanitare de transport, vizata de organul sanitar competent si adeverinta de inhumare.

            Art.22- Inmormantarile se pot face direct sau prin depunerea prealabila a decedatilor la capela.

            Depunerea decedatilor la capela se poate face pentru cel mult 72 de ore, numai cu autorizatia organului sanitar competent, eliberata pe baza certificatului de imbalsamare si cu plata tarifelor legale.

            Nu pot fi depusi la capela cei decedati din cauza unei boli contagioase.

            Art.23- Inmormantarile se pot face pentru locurile de 7 ani in gropi cu pod, iar pentru cele de 25 de ani sau de veci in gropi cu pod, gropi zidite (cripte) sau in cavouri.

Gropile se executa la cel putin 2 m adancime, iar cele cu pod se vor face la minim 2,50 m.

Gropile zidite si cavourile se executa, potrivit dispozitiilor prezentului regulament, pe baza autorizatiei de constructie si subcontrolul intendentului cimitirului.

            Inhumarile pentru gratuiti (cim.Straulesti II) se vor face in gropi simple.

            Art.24- Atribuirea locurilor de inmormantare pe 7 ani se face in ordinea stabilita prin planul fiecarui cimitir, conform numerotarii.

            Art.25- Mormintele nu pot fi deschise decat dupa 7 ani de la data inhumarii.

            Deschiderea mormintelor inainte de implinirea termenului de 7 ani, dar nu mai devreme de 1 an, se va putea face numai cu autorizatia organului sanitar competent si numai in perioada 1.11 - 31.03, dar nu mai tarziu de al doilea an. Deschiderea mormintelor se va putea face, indiferent de data cand a avut loc inmormantarea, potrivit legii, pe baza autorizatiei data de procuror sau de instanta judecatoreasca si cu incunostiintarea unui reprezentant al familiei decedatului, la data fixata de aceste organe.

            Art.26- Deschiderea mormintelor si reinmormantarilor se vor face in mod obligatoriu in prezenta membrilor familiei decedatului sau a unui imputernicit prin procura speciala a familiei decedatului si supravegherea intendentului cimitirului, iar operatiunile se consemneaza in registrul de inhumari in care semneaza ambele parti.

            Mutarea in afara cimitirului a osemintelor se va face pe baza de autorizatie de deshumare si aviz de transport.

            In cazul in care in termen de 80 de zile de la expirarea termenului de 7 ani, reprezentantul familiei nu se prezinta pentru deschiderea mormantului, desi s-a anuntat prin intermediul presei, operatiunea se desfasoara numai in prezenta intendentului cimitirului, care consemneaza, in registrul de inhumari, lipsa reprezentantului familiei si operatiunea de reinmormantare a osemintelor la picioarele noului concesionar.

            Art.27- In cazul in care expirarea termenului de concesionare, se pierde dreptul de folosinta, locul de inmormantare va fi refolosit, iar osemintele rezultate vor fi depuse intr-un saculet la picioarele noului inmormantat sau in alt loc desemnat acestui scop.

            Costul acestor operatiuni va fi suportat de noul concesionar.

            Art.28- “Cimitirul Eroilor Martiri ai Revolutiei din Decembrie 1989” este administrat de Administratia cimitirelor.

            Cheltuielile necesare intretinerii vor fi suportate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Bucuresti.

            Art.29- Cheltuielile necesare intretinerii cimitirelor ostasilor de alte nationalitati, cazuti pe teritoriul Romaniei, pot fi suportate de statele respective, prin reprezentantele lor diplomatice sau in conditii de reciprocitate de Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pe baza documentatiilor intocmite de compartimentele de specialitate.

 

CAPITOLUL IV

Crematoriile

 

            Art.30- Crematoriile umane executa la cerere operatiuni premergatoare incinerarii, incinerarea propriu-zisa, operatiuni de depozitare si conservare a urnelor cu cenusa, precum si alte operatiuni legate de incinerare.

            Art.31- Activitatile premergatoare incinerarii se pot efectua numai pe baza adeverintei de inhumare.

            Art.32- Incinerarea decedatilor adusi din alte localitati se face numai pe baza autorizatiei sanitare de transport, vizata de organul sanitar competent al Municipiului Bucuresti si a adeverintei de inhumare.

            Art.33- Incinerarile decedatilor se fac in ordinea aducerii lor la crematoriu, cu exceptia cazurilor de boli contagioase care au prioritate.

            Art.34- Pot asista la operatiunile de incinerare propriu-zisa in sala de incinerare cel mult trei persoane majore.

            Art.35- Cenusa provenita din incinerare se depune in urnele asigurate de crematoriu.

            Urnele respective se individualizeaza cu etichete cuprinzand datele de identificare a decedatului.

            Art.36- Urnele se pastreaza la crematoriu uman timp de 45 de zile, perioada in care familia decedatului va trebui sa hotarasca asupra depunerii lor la:

-        domiciliul familiei;

-        in cavouri, gropi, nise;

-        columbarele de urne ale crematoriului.

            Dupa trecerea termenului de 45 de zile, in cazul in care cei interesati nu au luat nici o masura in legatura cu depunerea si pastrarea urnelor, acestea vor fi depuse in spatii special amenajate apartinand A.C.C.U.

            Art.37- Depunerea si conservarea urnelor in columbarele crematoriului uman se fac in nisa.

            Concesionarile pe termen nelimitat a niselor se vor solutiona numai in caz de deces de catre ACCU, pe baza tarifelor aprobate de Consiliului Local al Municipiului Bucuresti .

            Art.38- Dreptul de folosinta al nisei il are concesionarul si membrii familiei sale si se transmite prin mostenire.

            Prin familie in intelesul prezentului Regulament se intelege: sotul sau sotia titularului concesiunii, parintii acestora, copiii, ginerii si nurorile.

            Art.39- Concesionarii niselor din columbarele crematoriilor umane sunt obligati sa plateasca taxele anuale de intretinere stabilite de Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Evidenta achitarii taxelor de intretinere se tine intr-un registru special.

            Art.40- In caz de neplata taxelor de intretinere mai mult de 1 an, concesiunea inceteaza, iar urnele se vor pastra in spatii special amenajate apartinand A.C.C.U.

            Art.41- Instalarea de monumente sau executarea de alte lucrari la nisa se fac numai cu avizul compartimentului de resort din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bucuresti.

 

CAPITOLUL V

Executarea de lucrari

 

            Art.42- Beneficiarii concesiunilor pe termen nelimitat sau a celor de 25 de ani pot executa in limitele suprafetelor detinute urmatoarele constructii in conditiile legii:

a)      la suprafata: capele, mausolee, monumente, constructii si amenajari funerare;

b)      in subteran: cripte, cavouri si gropi zidite cu cate unul, doua sau maxim trei locuri suprapuse.

            Pentru constructiile in care se fac inmormantari supraterane este obligatoriu si avizul sanitar.

            Este scutita de autorizatie montarea crucilor de orice fel cu inaltimea pana la 1,5 m si fara baza betonata.

            Art.43- Autorizatia executarii lucrarilor funerare la locurile concesionate se face de catre ACCU pentru cripte, bolti, cavouri subterane, gropi zidite cu cate unul, doua sau trei locuri suprapuse, iar pentru lucrarile funerare executate la suprafata, respectiv capele, mausolee, monumente, obeliscuri, lucrari de arta, constructii si amenajari funerare, autorizatia se face de A.C.C.U.

            Art.44- In cimitirele municipalitatii, pot executa lucrari societati comerciale de profil, meseriasi autorizati propusi de concesionari, formatiile proprii ale Administratiei cimi