Hotărârea nr. 183/2002

HOTARAREnr. 183 din 2002-07-25 HOTARIRE 183 din 25/07/2002 PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SITUAT IN STR. SFANTA VINERI NR. 32, BL. A 5, PARTER, SECTOR 3, BUCURESTI DIN ADMINISTRAREA CGMB IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 PENTRU DIRECTIA VENITURI, IMPOZITE SI TAXE LOCALE, SECTOR 3
HOT. 183 25/07/2002
HOTARIRE 183 din 25/07/2002

HOTARIRE    183 din 25/07/2002

PRIVIND TRANSMITEREA SPATIULUI CU ALTA DESTINATIE DECAT ACEEA DE LOCUINTA SITUAT IN STR. SFANTA VINERI NR. 32, BL. A 5, PARTER, SECTOR 3, BUCURESTI DIN ADMINISTRAREA CGMB IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 3 PENTRU DIRECTIA VENITURI, IMPOZITE SI TAXE LOCALE, SECTOR 3

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in

str. Sfanta Vineri nr. 32, bl. A5, parter, sector 3, Bucuresti din administrarea

Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al

sectorului 3 pentru Directia Venituri, Impozite si Taxe Locale, sector 3

 

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate comun al Directiei Impozite si Taxe si al Directiei Patrimoniu, Evidenta Proprietatii, Cadastru; 

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 189/1998, privind finantele publice locale si ale H.G. nr. 333/1999, privind aprobarea Protocolului-cadru si a actiunilor de predare–preluare a exercitarii de catre consiliile judetene, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti a atributiilor prevazute de Legea nr. 189/1998;

In temeiul art. 38(1) si (2) lit. “f” si “g”, art. 46(1) si (2) si art. 125(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

           

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE :

 

            Art.1 - Se transmite din administratre Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 3 pentru Directia Venituri, Impozite si Taxe Locale sector 3 spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta in suprafata de 209,71 m.p. situat in str.Sfanta Vineri nr. 32, bl. A5, parter, sector 3 Bucuresti.

            Art.2 - Spatiul prevazut la art.1 va fi folosit in vederea exercitarii atributiilor privind stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea impozitelor si taxelor locale si a altor venituri ale bugetului local.

            Schimbarea destinatiei spatiului atrage dupa sine revocarea prezentei hotarari.

            Art.3 - Predarea – primirea bunului prezentat la art.1 se va face pe baza de proces – verbal de predare – primire.

 

           

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                               SECRETAR  GENERAL

  Adrian Stoica                                          AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

Bucuresti, 25.07.2002

Nr.183