Hotărârea nr. 181/2002

HOTARAREnr. 181 din 2002-07-25 HOTARIRE 181 din 25/07/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARIEI SECTORULUI 3
HOT. 181 25/07/2002
HOTARIRE 181 din 25/07/2002

HOTARIRE    181 din 25/07/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE AL PRIMARIEI SECTORULUI 3

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al sectorului 3 a atributiilor

privind aprobarea organigramei, statului de functii, regulamentului de organizare

si functionare pentru aparatul propriu de specialitate al Primariei Sectorului 3

 

 

 

            In conformitate cu Raportul Secretarului General al Municipiului Bucuresti;

Avand in vedere Expunerea de motive a doamnei consilier Plesca Stefania si Raportul de specialitate intocmit de catre Serviciul Resurse Umane din cadrul Primariei Sectorului 3;

Tinand seama de solicitarea Primarului sectorului 3;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.46 (1) si art.2 lit.“e” din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                               

HOTARASTE :

 

            Art.1: Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al sectorului 3 a atributiilor privind organigrama, statul de functii, numarul de personal si regulamentul de organizare pentru aparatul propriu de specialitate al Primariei Sectorului 3. 

Art 2: Directiile de specialitate din cadrul aparatului Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al sectorului 3 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                       SECRETAR  GENERAL

Stoica Adrian                                      AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                                          Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 25.07.2002

Nr.181