Hotărârea nr. 178/2002

HOTARAREnr. 178 din 2002-07-25 HOTARIRE 178 din 25/07/2002 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU CONSTRUCTIA UNEI LOCUINTE
HOT. 178 25/07/2002
HOTARIRE 178 din 25/07/2002

HOTARIRE    178 din 25/07/2002

PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, PENTRU CONSTRUCTIA UNEI LOCUINTE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARARE

privind transmiterea unui teren in administrarea Consiliului Local al sectorului 2 al

Municipiului Bucuresti, pentru constructia unor locuinte

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Comisiei pentru patrimoniu din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Patrimoniu, Evidenta Propriatatii, Cadastru din cadrul aparatul propriu al Primariei Municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Avand in vedere adresa nr. 25965/13.06.2002 a Primarului Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti;

            Tinand cont de prevederile art. 12 din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimului juridic al acestuia;

In temeiul prevederilor art. 38, lit. “g”, art. 46 si art. 95, alin. 2, lit. “f” si “g” din Legea nr. 215/2001,  privind administratia publica locala,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE :

 

 

            Art.1 - Se transmite in administrarea Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti terenul aferent in suprafata de 500 m.p. identificat potrivit anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare, pentru realizarea de utilitati publice si locuinte de serviciu pentru medicii rezidenti care nu pot fi instrainate. 

            Art.2 - Schimbarea destinatiei termenului prevazut la art.1 sau neinceperea obiectivului propus in termen de 12 luni de la data comunicarii prezentei hotarari atrage, de drept, incetarea dreptului de administrare a acestuia.

            Art.3 - In vederea realizarii lucrarilor prevazute la art.1, prin prezenta hotarare se imputerniceste Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti sa exercite atributiile de administrare a bunurilor prevazute la art.1.

 

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA                                 SECRETAR  GENERAL

Adrian Stoica                                             AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                                                Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 25.07.2002

Nr.178