Hotărârea nr. 173/2002

HOTARAREnr. 173 din 2002-07-18 HOTARIRE 173 din 18/07/2002 PRIVIND NUMIREA DOMNULUI GEORGE MIHAITA IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI DE COMEDIE
HOT. 173 18/07/2002
HOTARIRE 173 din 18/07/2002

HOTARIRE    173 din 18/07/2002

PRIVIND NUMIREA DOMNULUI GEORGE MIHAITA IN FUNCTIA DE DIRECTOR AL TEATRULUI DE COMEDIE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind numirea domnului George Mihaita in functia de director al

Teatrului de Comedie

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Resurse Umane si Protectia Muncii privind numirea domnului George Mihaita in functia de director al Teatrului de Comedie, urmare concursului desfasurat in data de 27.06.2002 pentru ocuparea postului vacant de director al institutiei;

            In baza prevederilor art.63 alin.(1) din Codul Muncii, a Hotararii Guvernului nr.281/1993 privind salarizarea personalului din sectorul bugetar si a Legii nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica;

            In conformitate cu prevederile art.5 alin.(1) lit."e" din H.G.R nr.28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, modificata prin H.G.R. nr.286/2001;

            Tinand seama de Hotararea C.G.M.B. nr.80/18.04.2002;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art.38 alin.(2), lit."i", teza IV si art.46 alin.(1) si alin.(5) din Legea nr.215/2001; privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Incepand cu data comunicarii prezentei, domnul George Mihaita se numeste in functia de director al Teatrului de Comedie. Perioada de proba este de 3 luni.

 

            Art.2-  Incadrarea in functie, corespunzatoare gradului profesional, precum si celelalte drepturi salariale si de personal cuvenite, potrivit legislatiei in vigoare, se stabilesc prin dispozitii ale Primarului General al Municipiului Bucuresti.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                           SECRETAR GENERAL

                                                                                      AL MUNICIPIUlLUI BUCURESTI

Adrian Stoica                                                           Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti,18.07.2002                                               

Nr.173