Hotărârea nr. 171/2002

HOTARAREnr. 171 din 2002-07-18 HOTARIRE 171 din 18/08/2002 PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI IMPRUMUT PENTRU FINANTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITATEA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI"
HOT. 171 18/07/2002
HOTARIRE 171 din 18/08/2002

HOTARIRE    171 din 18/07/2002

PRIVIND APROBAREA CONTRACTARII UNUI IMPRUMUT PENTRU FINANTAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REABILITATEA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea contractarii unui imprumut extern pentru finantarea

obiectivului de investitii

“Reabilitarea Infrastructurii Educationale in Municipiul Bucuresti”

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului general al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Coordonare a Investitiilor si Activitatii de Asistenta Medicala, Invatamant, Sport, Turism;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.189/1998 privind finantele publice locale, Legii datoriei publice nr.81/1999 si Legii nr.84/1995 privind invatamantul cu modificarile ulterioare;

            In temeiul art.38 (2), lit.”d”, “f” si “m”, art.46 (1), (2) si (3), art.68 (b) si art.128 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

 CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Reabilitarea Infrastructurii Educationale in Municipiul Bucuresti” prevazuti in anexa 1.

            Art.2- Se aproba contractarea imprumutului extern pentru finantarea obiectivului de investitii privind  “Reabilitarea Infrastructurii Educationale in Municipiul Bucuresti” in valoare de 150 milioane EURO.

            Art.3- Finantarea obiectivului de investitii privind “Reabilitarea Infrastructurii Educationale in Municipiul Bucuresti” in valoare de 150 milioane EURO se va asigura din imprumutul bancii Europene de Investitii, in procent de 50 pana la 75% si din alocatii de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in conditiile Contractului de finantare care urmeaza a se incheia intre Romania, Banca Europeana de Investitii si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa aprobarea acestuia prin Hotarare a C.G.M.B.

            Art.4- Pentru si in numele Municipiului Bucuresti, precum si in baza imputernicirii Guvernului Romaniei, Primarului General al Municipiului Bucuresti va negocia termenii si conditiile finantarii si va semna Contractul de finantare ce urmeaza a se incheia intre Romania, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice, Banca Europeana de Investitii si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pentru realizarea obiectivului de investitii “Reabilitarea Infrastructurii Educationale in Municipiul Bucuresti”, numai dupa aprobarea formei finale a Contractului de finantare prin Hotarare a C.G.M.B.

            Art.5- Anexa 1 face parte integranta din prezenta hotarare.

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                         Adrian Stoica                                   Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 18.07.2002

Nr.171

ANEXA NR.1 LA HCGMB NR.171/18.07.2002

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI

DE INVESTITII “REABILITAREA INFRASTRUCTURII

EDUCATIONALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI”

 

TITULAR: Municipiul Bucuresti

BENEFICIAR: Municipiul Bucuresti

 

            Valoare totala a investitiei                            149.997.111 EURO*

 

DURATA DE REALIZARE A INVESTITIEI        36 luni

 

* valoarea totala nu cuprinde TVA, alte taxe si impozite, care trebuie incluse in bugetul de stat

Activitati

Costuri (Euro)

-        Reabilitare cladiri, canalizare, garduri

-        Reabilitare si modernizare instalatii

-        Constructii noi

-        Instalatii constructii noi

-        Terenuri sport

-        Reabilitare curti interioare

-        Dotari si modernizare dotari, din care:

-        echipamente informatice

-        Alte cheltuieli (consultanta, proiectare, furnituri specifice, pregatire personal, probe, licitatii, etc.)

49.770.399

30.016.764

28.567.500

7.170.443

1.484.327

193.565

7.619.550

3.086.449

 

25.174.563

TOTAL

149.997.111