Hotărârea nr. 168/2002

HOTARAREnr. 168 din 2002-06-27 HOTARIRE 168 din 27/06/2002 PRIVIND APROBAREA INCHEIERII CONTRACTULUI AVAND CA OBIECT "PREGATIREA DOCUMENTATIILOR DE LICITATIE SI ASIGURAREA ASISTENTEI PE PARCURSUL PROCESULUI LICITATIEI" INTRE SC APA NOVA BUCURESTI SA SI SEURECA SPACE
HOT. 168 27/06/2002
HOTARIRE 168 din 27/06/2002

HOTARIRE    168 din 27/06/2002

PRIVIND APROBAREA INCHEIERII CONTRACTULUI AVAND CA OBIECT "PREGATIREA DOCUMENTATIILOR DE LICITATIE SI ASIGURAREA ASISTENTEI PE PARCURSUL PROCESULUI LICITATIEI" INTRE SC APA NOVA BUCURESTI SA SI SEURECA SPACE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea incheierii contractului avand ca obiect “pregatirea documentatiilor de

licitatie si asigurarea asistentei pe parcursul procesului licitatiei” intre

S.C. APA NOVA Bucuresti S.A si SEURECA SPACE

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul comun al Directiei Generale Utilitati Publice si Directiei Financiar Contabilitate ;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Hotararii C.G.M.B. nr. 85/2000 privind validarea rezultatelor licitatiei pentru acordarea Concesiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare din Bucuresti si a bunurilor publice afectate acestor servicii si a Hotararii C.G.M.B. NR. 286/2001 privind acordul asupra continutului Dosarului depus de S.C. APA NOVA Bucuresti S.A. referitor la finantarea, finalizarea, darea in folosinta si exploatare a Statiei de Tratare a apei Crivina- Ogrezeni a intinderii si cuantumului “Ajustarii Extraordinare a Tarifului”;

In baza clauzei nr. 32. 3 din Contractul de Concesiune incheiat intre Municipiul Bucuresti si S.C. APA NOVA Bucuresti S.A;

Tinand seama de prevederaile art. 18 (3) din Legea nr.326/2001 a Serviciilor publice de gospodarie comunala;  

In temeiul prevederilor art. 38 alin.(2), lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

     

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                                            HOTARASTE :

 

 

            Articol unic – Se aproba semnarea de catre S.C. APA NOVA Bucuresti S.A. a contractului de prestare servicii cu firma SEURCA SPACE avand ca obiect: consultanta pentru “pregatirea documentelor de licitatie si asigurarea asistentei pe parcursul procesului de licitatie “ in vederea inceperii lucrarilor de finalizare a Proiectului Crivina, in valoare de 199.437 Euro, ce se va derula pe o perioada de 9 luni de la semnarea sa.   

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                                          SECRETAR  GENERAL

Adrian Stoica                                                      AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 27.06.2002

Nr.168