Hotărârea nr. 167/2002

HOTARAREnr. 167 din 2002-06-27 HOTARIRE 167 din 27/06/2002 PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A LEGII NR. 2/2002 PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT A UNUI IMOBIL IN PROPRIETATEA REPUBLICII FEDERALE GERMANIA
HOT. 167 27/06/2002
HOTARIRE 167 din 27/06/2002

HOTARIRE    167 din 27/06/2002

PRIVIND PUNEREA IN APLICARE A LEGII NR. 2/2002 PRIVIND TRANSMITEREA CU TITLU GRATUIT A UNUI IMOBIL IN PROPRIETATEA REPUBLICII FEDERALE GERMANIA

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARARE

privind punerea in aplicare a Legii nr.2/2002 privind transmiterea cu titlu gratuit

a unui imobil in proprietatea Republicii Federale Germania

 

 

            Avand in vedere Raportul comun de specialitate al Directiei Generale Juridic, Contencios si Legislatie, Directiei Patrimoniu Evidenta Proprietatii, Cadastru si Directiei pentru Cultura precum si Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;  

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu Legea nr. 2/2002 privind transmiterea cu titlu gratuit al unui imobil in proprietatea Republicii Germania; art. 38 alin. 2 lit. “f” din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

     

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE :

 

            Art. 1 - Imobilul compus din constructii situat in municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 174 sector 1, reprezentand fostul sediu al Ambasadei Republicii Federale Germania in Romania pana in anul 1944, se transmite cu titlu gratuit in proprietatea Republicii Federale Germania;

            Imobilul va fi identificat conform Anexei 1 la Legea nr.2/2002.

            Art. 2 - Terenul aferent imobilului prevazut la art. 1 se transmite cu titlu gratuit in folosinta Republicii Federale Germania pe perioada existentei dreptului de proprietate asupra constructiei.

            Art. 3 - Patrimoniul municipiului Bucuresti se diminueaza cu valoarea imobilului prevazut la art. 1, la data predarii.

            Art. 4 - Predarea –preluarea imobilului se va realiza pe baza de protocol incheiat intre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Ambasada Republicii Federale Germania la Bucuresti.

            In termen de 15 zile, Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Administratia Fondului Imobiliar va stabili o comisie care va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            Art. 5 - Directia pentru Cultura, Directia Patrimoniu, Evidenta Proprietatii Cadastru si Directia Financiar Contabilitate vor lua masurile necesare pentru diminuarea patrimoniului municipiului Bucuresti cu valoarea imobilului prevazut la art. 1.   

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                                          SECRETAR  GENERAL

Adrian Stoica                                         AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

Bucuresti, 27.06.2002

Nr.167