Hotărârea nr. 166/2002

HOTARAREnr. 166 din 2002-06-27 HOTARIRE 166 din 27/06/2002 PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA, PENTRU O PERIOADA DE 49 ANI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DE 2030 MP, SITUATA IN INTERSECTIA DINTRE SOS. VIRTUTII, CALEA CRANGASI, B-DUL CONSTRUCTORILOR, SECTOR 6, PENTRU REALIZAREA UNUI CENTRU COMERCIAL SI EXPOZITIONAL SE SUSPENDA EXECUTAREA HOTARARII PRIN SENTINTA CIVILA NR. 634 A TRIBUNALULUI BUCURESTI SECTIA a V a CIVILA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV
HOT. 166 27/06/2002
HOTARIRE 166 din 27/06/2002

HOTARIRE    166 din 27/06/2002

PRIVIND CONCESIONAREA PRIN LICITATIE PUBLICA, PENTRU O PERIOADA DE 49 ANI A UNEI SUPRAFETE DE TEREN DE 2030 MP, SITUATA IN INTERSECTIA DINTRE SOS. VIRTUTII, CALEA CRANGASI, B-DUL CONSTRUCTORILOR, SECTOR 6, PENTRU REALIZAREA UNUI CENTRU COMERCIAL SI EXPOZITIONAL

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARARE

privind concesionarea prin licitatie publica, pentru o perioada de 49 ani a unei

suprafete de teren de 2030 mp, situata in intersectia dintr Sos. Virtutii,

Calea Crangasi, B-dul Constructorilor, sector 6, pentru realizarea unui

Centru Comercial si Expozitional

 

 

          Avand in vedere Expunerea de motive; adresa Primariei Sectorului 6 – Serviciul Cadastru, Fond Funciar nr. 42673 din 13.05.2002; adresa Directiei Patrimoniu Evidenta Proprietatii – Cadastru – P. M. B. Nr.5405N/5966 din 20.05.2002; Hotararea consiliului Local al Sectorului 6 nr. 104 din 22.11.2001; Certificatul de Urbanism nr.94/14C din 14.02.2002 emis de Primaria Sectorului 6; adresa Directiei Generale de Transport, Drumuri si Siguranta Circulatiei nr.1291/SCP din data de 24.04.2002;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          Tinand seama de prevederile art. 1(2) si art. 2 lit.”h” din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor; Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor; Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;  

In temeiul prevederilor art. 38 (1) lit. “g”, “h” si art. 46(1) si (5) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

 

                   CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

                                                HOTARASTE :

 

          Art. 1- Se concesioneaza prin licitatie publica pe 49 de ani, terenul ce apartine domeniului public al municipiului Bucuresti, in suprafata de 2030 mp., situat in intersectia dintre Sos. Virtutii, Calea Crangasi, B-dul Constructorilor, sector 6, in vederea realizarii unui Centru Comercial si Expozitional.

          Licitatia va fi organizata de Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice. 

          Art. 2- Redeventa minima se va determina, la data organizarii licitatiei, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 218/1997.

          Art. 3- Componenta comisiei de licitatie este stabilita prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 202/1999 si prin Dispozitia Primarului General nr. 2010/2001.

          Art. 4- Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice va perfecta contractul de concesiune si va incasa redeventa anuala.

  

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                                 SECRETAR  GENERAL

Adrian Stoica                                        AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                             Drd. Anton Petrisor Parlagi

Bucuresti, 27.06.2002

Nr.166