Hotărârea nr. 165/2002

HOTARAREnr. 165 din 2002-06-27 HOTARIRE 165 din 27/06/2002 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 3.900 M.P., SITUAT IN STR. LUJERULUI NR. 42, SECTOR 6, PENTRU REALIZAREA UNEI PARCARI AUTO SUPRATERANE
HOT. 165 27/06/2002
HOTARIRE 165 din 27/06/2002

HOTARIRE    165 din 27/06/2002

PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 3.900 M.P., SITUAT IN STR. LUJERULUI NR. 42, SECTOR 6, PENTRU REALIZAREA UNEI PARCARI AUTO SUPRATERANE

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, in suprafata de 3.900 mp., situat in str. Lujerului nr. 42, sector 6, pentru realizarea unei parcari auto supraterane

    

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti; 

          In conformitate cu prevederile art.10(1) din Legea nr. 50/1991 – privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificata si completata prin Legea nr. 453/2001 si ale art. 1(2) si art. 3 din Legea nr. 219/1998 – privind regimul concesiunilor;

     Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Sectorului 6 nr.26/28.03.2002 prin care se aproba Proiectul de Urbanism de detaliu pentru realizarea unei parcari auto suraterane pe terenul situat in str. Lujerului nr. 42, sectorul 6;

In baza prevederilor Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.202/1999;

          In temeiul prevederilor art. 38(2) lit.”f”, “h” si art. 125 (1) si (2) ale Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala,

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE :

 

          Art. 1- Se aproba concesionarea prin licitatie publica, pe 49 de ani, a terenului situat in str. Lujerului nr. 42, sectorul 6, cu o suprafata de 3.900 mp, identificat conform planului anexat, in vederea realizarii unei parcari auto supraterane.

          Licitatia va fi organizata de Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice.

          Art. 2- Redeventa minima se va determina, la data organizarii licitatiei, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 218/1997.

          Art. 3- Componenta comisiei de licitatie este stabilita prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 202/1999 si prin Dispozitia Primarului General nr. 2010/2001.

          Art. 4- Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice va perfecta contractul de concesiune si va incasa redeventa anuala.

  

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                                 SECRETAR  GENERAL

Adrian Stoica                                          AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                             Drd. Anton Petrisor Parlagi

Bucuresti, 27.06.2002

Nr.165