Hotărârea nr. 163/2002

HOTARAREnr. 163 din 2002-06-20 HOTARIRE 163 din 20/06/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, NUMARUL DE PERSONAL SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI GENERALE DE PROTECTIE SOCIALA SECTOR 3- SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL
HOT. 163 20/06/2002
HOTARIRE 163 din 20/06/2002

HOTARIRE    163 din 20/06/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII, NUMARUL DE PERSONAL SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL DIRECTIEI GENERALE DE PROTECTIE SOCIALA SECTOR 3- SERVICIU PUBLIC DE INTERES LOCAL

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 3 a atributiilor

privind aprobarea organigramei, statul de functii, numarul de personal si

regulamentului de organizare si functionare al Directiei Generale de Protectie

Sociala Sector 3 - serviciu public de interes local

 

 

            In conformitate cu Avizul Secretarului general al municipiului Bucuresti;

            Avand in vedere Expunerea de motive a doamnei consilier Plesca Stefania si Raportul de specialitate intocmit de catre Directia Generala de Protectie Sociala Sector 3;

            Tinand seama de solicitarea Primarului Sectorului 3;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.46(1) si art.95 alin.3, lit.”e” din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 3 a atributiilor privind aprobarea organigramei, statul de functii, numarul de personal si regulamentului de organizare si functionare al Directiei Generale de Protectie Sociala Sector 3 - serviciu public de interes local.

            Art.2- Directiile de specialitate din cadrul aparatului Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 3 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

Adrian Stoica                                                           Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 20.06.2002

 

Nr.163