Hotărârea nr. 160/2002

HOTARAREnr. 160 din 2002-06-20 HOTARIRE 160 din 20/06/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5
HOT. 160 20/06/2002
HOTARIRE 160 din 20/06/2002

HOTARIRE    160 din 20/06/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 5

a atributiilor privind aprobarea organigramei, statul de functii si regulamentului de

organizare si functionare pentru Administratia Domeniului Public Sector 5

 

 

            In conformitate cu Avizul Secretarului general al municipiului Bucuresti;

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier Adrian Stoica si Raportul de specialitate intocmit de catre Biroul resurse umane din cadrul Primariei Sectorului 5;

            Tinand seama de solicitarea Primarului Sectorului 5;

            Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.46(1) si art.95 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 5 a atributiilor privind aprobarea organigramei, statul de functii si regulamentului de organizare si functionare pentru Administratia Domeniului Public Sector 5.

            Art.2- Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al Sectorului 5 a atributiilor privind numirea si eliberarea din functie a Directorului Administratiei Domeniului Public Sector 5 - Bucuresti.

            Art.3- Directiile de specialitate din cadrul aparatului Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 SECRETAR GENERAL

                                                                                     AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                         Adrian Stoica                                                 Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

Bucuresti, 20.06.2002

 

Nr.160