Hotărârea nr. 158/2002

HOTARAREnr. 158 din 2002-06-20 HOTARIRE 158 din 20/06/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 5
HOT. 158 20/06/2002
HOTARIRE 158 din 20/06/2002

HOTARIRE    158 din 20/06/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU ADMINISTRATIA PIETELOR SECTOR 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al Sectorului 5 a atributiilor

privind aprobarea organigramei, statului de functii si regulamentului de

organizare si functionare pentru Administratia Pietelor Sector 5

 

 

            In conformitate cu Avizul Secretarului general al municipiului Bucuresti; 

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier general Adrian Stoica si Raportul de specialitate intocmit de catre Biroul resurse umane din cadrul Primariei Sector 5;

            Tinand seama de solicitarea Primarului sectorului 5;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art. 46(1) si art.95 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

     

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                               

HOTARASTE :

 

 

Art. l Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al sectorului 5 a atributiilor privind organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Administratia  Pietelor Sector 5- Bucuresti .

            Art. 2 : Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al sectorului 5 a atributiilor privind numirea si eliberare din functie a Directorului Administratiei Pietelor Sector 5- Bucuresti.

            Art. 3 : Directiile de specialitate din cadrul aparatului Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

           

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                                          SECRETAR  GENERAL

 Adrian Stoica                                                     AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                                                Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 20.06.2002

Nr.158