Hotărârea nr. 157/2002

HOTARAREnr. 157 din 2002-06-20 HOTARIRE 157 din 20/06/2002 PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU PRIMARIA SECTORULUI 5
HOT. 157 20/06/2002
HOTARIRE 157 din 20/06/2002

HOTARIRE    157 din 20/06/2002

PRIVIND APROBAREA EXERCITARII DE CATRE CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 A ATRIBUTIILOR PRIVIND APROBAREA ORGANIRAMEI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE PENTRU PRIMARIA SECTORULUI 5

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea exercitarii de catre Consiliul Local al sectorului 5 a atributiilor

privind aprobarea organigramei, statului de functii si regulamentului de

organizare si functionare pentru Primaria Sectorului 5

           

            In conformitate cu Avizul Secretarului general al municipiului Bucuresti;

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului  consilier Adrian Stoica si Raportul de specialitate intocmit de catre Biroul resurse umane din cadrul Primariei Sector 5;

Tinand seama de solicitarea Primarului sectorului 5;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.46(1) si art.95 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

     

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                               

HOTARASTE :

 

 

            Art.1: Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al sectorului 5 a atributiilor privind organigrama, statul de functii si regulamentul de organizare si functionare pentru Primaria Sectorului 5- Bucuresti.

            Art. 2: Se aproba exercitarea de catre Consiliul Local al sectorului 5 a atributiilor privind numirea si eliberarea din functie a Directorilor directiilor si serviciilor publice de interes local.  

            Art. 3:  Directiile de specialitate din cadrul aparatului Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Local al Sectorului 5 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                                          SECRETAR  GENERAL

Adrian Stoica                                                    AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                                                Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 20.06.2002

Nr.157