Hotărârea nr. 156/2002

HOTARAREnr. 156 din 2002-06-20 HOTARIRE 156 din 20/06/2002 PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 PENTRU APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL
HOT. 156 20/06/2002
HOTARIRE 156 din 20/06/2002

HOTARIRE    156 din 20/06/2002

PRIVIND IMPUTERNICIREA CONSILIULUI LOCAL SECTOR 5 PENTRU APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

 BUCURESTI

 

HOTARARE

privind imputernicirea Consiliului Local sector 5 pentru aprobarea rectificarii

bugetului local

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului consilier general Adrian Stoica;

Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art. 38 alin. 1, art. 46, alin. 5, coroborat cu art. 95 alin. 1, lit. “d” si alin. 3 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

     

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                               

HOTARASTE :

 

 

Art. l : Se imputerniceste Consiliul Local sector 5 pentru aprobarea rectificarii bugetului local.  

 

            Art. 2 : Primarul sectorului 5 si Consiliul Local sector 5 vor duce la indeplinire prevederile prezentei Hotarari .

           

 

 

 

 

 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                                        SECRETAR  GENERAL

 Adrian Stoica                                                  AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                                                Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 20.06.2002

Nr.156