Hotărârea nr. 153/2002

HOTARAREnr. 153 din 2002-05-30 HOTARIRE 153 din 30/05/2002 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE IMPRUMUT SUBSIDIAR DINTRE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, C.G.M.B. SI REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI PENTRU FINANTAREA PROIECTULUI DE REABILITARE A TRANSPORTULUI URBAN IN BUCURESTI
HOT. 153 30/05/2002
HOTARIRE 153 din 30/05/2002

HOTARIRE    153 din 30/05/2002

PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE IMPRUMUT SUBSIDIAR DINTRE MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE, C.G.M.B. SI REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI PENTRU FINANTAREA PROIECTULUI DE REABILITARE A TRANSPORTULUI URBAN IN BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Acordului de imprumut subsidiar dintre

Ministerul Finantelor Publice, Consiliului General al Municipiului Bucuresti  si Regia Autonoma de Transport Bucuresti pentru finantarea

Proiectului de reabilitare a transportului urban in Bucuresti - B

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti;

            Tinand cont de Raportul de specialitate al Directiei Generale Transporturi, Drumuri si Siguranta Circulatiei;

            Luand in considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Cap.5, art.48 al Legii nr.189 privind finantele publice locale;

            In baza Legii 490/2001, privind ratificarea Contractului de finantare dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma de Transport Bucuresti pentru finantarea Proiectului de reabilitare a transportului urban in Bucuresti - B, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000;

            In temeiul art.38(2), lit.”d”, “f” si “m”, art.46 (1), (2) si (3), art.68 (b) si art.128 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba Acordul de imprumut subsidiar dintre Ministerul Finantelor Publice, Consiliului General al Municipiului Bucuresti si Regia Autonoma de Transport Bucuresti, aferent Contractului de finantare dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma de Transport Bucuresti pentru finantarea Proiectului de reabilitare a transportului urban in Bucuresti - B, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000.

            Art.2- (1) Finantarea Proiectului se va asigura, pe intreaga perioada de executie din imprumutul Bancii Europene de Investitii si din alocatii de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti, catre bugetul Regiei Autonome de Transport Bucuresti conform planului de finantare anexat la acordul de imprumut subsidiar mentionat la art.1 din prezenta hotarare.

                        (2) Contributia Romaniei la realizarea Proiectului, egala cu echivalentul in lei a 7 milioane  EURO, precum si sumele necesare pentru achitarea impozitelor, taxelor platibile in Romania si a tuturor altor costuri aferente proiectului se vor asigura, pe intreaga perioada de executie a acestuia, din alocatii de la bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti catre bugetul Regiei Autonome de Transport Bucuresti, din sume prevazute anual in bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

                        (3) Echivalentul in valuta al platii in lei, reprezentand contributia partii romane la finantarea Proiectului, este cel valabil la data incheierii Contractului de finantare si poate fi modificat pe parcursul executarii lucrarilor, cu diferentele rezultate din actualizarea valorii totale a Proietcului in functie de evolutia indicelui preturilor de consum total, comunicat de Institutul National de Statistica. Cheltuielile suplimentare rezultate ca urmare a actualizarii, precum si eventualele depasiri provenite din modificarea unor reglementari legale in domeniul impozitelor si taxelor aferente realizarii Proiectului pe parcursul derularii acestuia, se asigura din alocatii de la bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti catre bugetul Regiei Autonome de Transport Bucuresti.

            Art.3- Plata serviciului datoriei publice externe aferenta imprumutului Bancii Europene de Investitii (rambursari de rate de capital, dobanzi si orice alte costuri) va fi asigurata de Regia Autonoma de Transport Bucuresti din alocatii bugetare primite de la Consiliului General al Municipiului Bucuresti. prevazute anual cu aceasta destinatie in bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.4- Pentru scopurile Proiectului se aproba ca din sumele si in limita imprumutului Regia Autonoma de Transport Bucuresi sa efectueze, daca este cazul, plati in valuta aferente contractelor adjudecate persoanelor fizice si juridice rezidente.

            Art.5- Se autorizeaza Guvernului Romaniei ca, prin Ministerul Finantelor Publice si de comun acord cu Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma de Transport Bucuresti, sa introduca pe parcursul utilizarii imprumutului, in raport cu conditiile de derulare a Contractului de finantare si a Acordului de imprumut subsidiar mentionat la art.1, amendamente la continutul acestuia care privesc realocari de fonduri, modificari in structura imprumutului pe componente, modificari de termene, precum si orice alte modificari care nu sunt de natura sa sporeasca obligatiile financiare ale Romaniei fata de Banca Europeana de Investitii sau sa determine noi conditionalitati fata de cele convenite initial intre parti.

            Art.6- Primarul General al municipiului Bucuresti si Regia Autonoma de Transport Bucuresti vor semna Acordul de imprumut subsidiar dintre Ministerul Finantelor Publice, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Regia Autonoma de Transport Bucuresti, aferent Contractului de finantare dintre Romania, Banca Europeana de Investitii si Regia Autonoma de Transport Bucuresti pentru finantarea Proiectului de reabilitare a transportului urban in Bucuresti - B, semnat la Bucuresti la 6 noiembrie 2000, in forma propusa in anexa.

            Art.7- Inainte de a fi dat publicitatii Caietul de sarcini al licitatiei va fi supus spre aprobare C.G.M.B.

            Art.8- Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

 

 

 

            PRESEDINTE DE SEDINTA,                     SECRETAR GENERAL

                                                                           AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihai Basulescu                              Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

 

 

 

Bucuresti, 30.05.2002

 

Nr.153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA LA HCGMB NR.153/30.05.2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACORD DE IMPRUMUT SUBSIDIAR

 

incheiat intre

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

si

 

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

si

 

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCURESTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACORD DE IMPRUMUT SUBSIDIAR

 

            Incheiat astazi..................., intre Ministerul Finantelor Publice (numit in continuare “MEP”), avand sediul in Bucuresti, str.Apolodor nr.17, sector 5, actionand in caliate de reprezentant al Romaniei si de imprumutat, Regia Autonoma de Transport Bucuresti, (numita in continuare “RATB”), avand sediul in B-dul Dinicu Golescu nr.1, actionand in calitate de subimprumutat si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, avand sediul in B-dul Regina Elisabeta nr.47, (numit in continuare “Garantul”), actionand in calitate de autoritate locala coordonatoare a activitatii RATB si de garant al imprumutatului BEI.

            Prezentul Acord de imprumut subsidiar (numit in continuare “AIS”) se incheie in baza Contractului de finantare (numit in continuare “Contract de finantare”) dintre Romania (numita in continuare “Imprumutat”), Banca Europeana de Investitii (numita in continuare “BEI”) si RATB, in calitate de beneficiar, pentru realizarea Proiectului de reabilitare a transportului urban in Bucuresti - B (numit in continuare “Proiectul”).

 

            Avand in vedere ca:

 

            1. Prin Contractul semnat la Bucuresti in data de 6 noiembrie 2000, ratificat prin Legea nr.490/2001, s-a convenit ca BEI sa acorde Imprumutatului un imprumut (numit in continuare “Imprumutul”) in valoare de 7.000.000 EURO (sapte milioane EURO), pentru a fi utilizat exclusiv in scopul finantarii Proiectului, asa cum este descris acesta in Anexa A la Contractul de finantare;

            2. Suma Imprumutului va fi disponibilizata RATB prin intermediul prezentului AIS incheiat intre MFP, RATB si Garant;

            3. MFP isi va exercita drepturile care decurg din prezentul AIS astfel incat sa protejeze interesele Imprumutatului si ale BEI si sa realizeze scopul Proiectului descris in Anexa A la Contractul de finantare si nu va cesiona, amenda sau abroga Contractul de finantare si prezentul AIS sau vreuna din  prevederile lor, decat cu acordul BEI;

            Ca urmare, intre MFP, RATB si Garant se incheie prezentul AIS, prin care se convine dupa cum urmeaza:

 

ARTICOLUL 1

Prevederi generale

 

            1.01 Prin prezentul AIS, MFP subimprumutata RATB o suma echivalenta cu 7.000.000 euro (denumit in continuare “Subimprumut”), reprezentand valoarea Imprumutului, care urmeaza sa fie utilizat exclusiv pentru finantarea partiala a costurilor Proiectului descris in Anexa A la Contractul de Finantare.

            1.02 MFP delega RATB intreaga autoritate si responsabilitate pentru executarea Proiectului, asa cum este descris in Contractul de Finantare - Anexa A si efectuarea tragerilor din sumele Imprumutului.

            RATB are obligatia de a rambursa Subimprumutul si de a efectua plata dobanzii si a celorlalte costuri aferente Subimprumutului la MFP, iar MFP va efectua toate platile catre BEI in conformitate cu Contractul de Finantare si anexele la acesta.

            1.03 Sumele necesare rambursarii Subimprumutului, plata dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestuia, se vor asigura de catre RATB din alocatii bugetare primite de la Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in conformitate cu art.3 din Legea nr.490/2001.

            1.04 Toate prevederile Contractului de Finantare privind obligatiile Imprumutatului referitoare la realizarea Proiectului, rambursarea Subimprumutului si achitarea tuturor obligatiilor de plata referitoare la serviciul datoriei publice externe cu privire la Subimprumut sunt preluate mutatis mutandis  de RATB, prin prezentul AIS.

            1.05 RATB se obliga sa utilizeze sumele Subimprumutului puse la dispozitie prin prezentul AIS exclsuiv pentru scopul realizarii Proiectului descris in Anexa A la Contractul de Finantare.

            1.06 (1) Contributia partii romane (respectiv sumele destinate investitiei, exclsuiv impozitele si taxele platibile pe teritoriul Romaniei conform legislatiei in vigoare) la cofinantarea lucrarilor, bunurilor si serviciilor aferente Proiectului, va fi asigurata din alocatii de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti egale cu echivalentul in lei a 7 milioane EURO, conform art.2(2) din Legea 490/2001;

            Finantarea locala, majorata cu valoarea impozitelor si taxelor, precum si cu costurile aferente realizarii Proiectului, platibile pe teritoriul Romaniei, se va asigura, potrivit planului de finantare mentionat la punctul 1.07 (1), din alocatii bugetare primite de RATB de la Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

               (2) Consiliului General al Municipiului Bucuresti va asigura finantarea Proiectului potrivit punctului (1) de mai sus, inlcusiv cheltuielile suplimentare rezultate ca urmare a actualizarii, precum si a unor eventuale depasiri provenite din modificarea unor reglementari legale in domeniul impozitelor si taxelor aferente realizarii Proiedctului, pe parcursul derularii acestuia, din alocatii de la bugetul propriu catre RATB, aprobate de catre Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin bugetul sau anual, in scopul realizarii componentelor (pachetelor de licitatii) prevazute a fi astfel finantate.

            1.07 (1) Finantarea Proiectului, majorata cu valoarea impozitelor si taxelor aferente, precum si realizarea acestuia, asa cum este descris in Anexa A la Contractul de finantare, se va face conform Anexei 1 (Plan de finantare) si Anexei 2 (Plan de achizitii) la prezentul AIS.

                    (2) In cazuri justificate, RATB va actualiza valoarea initiala a Proiectului (reflectata in Anexele 1 si 2) pe parcursul executiei lucrarilor, pe propria raspundere si cu respectarea legislatiei in vigoare, cu avizul BEI, al Garantului si al MFP (prin directiile de specialitate) in urmatoarele situatii:

·        in cazul modificarii solutiilor tehnice de baza, a listelor de dotari, echipamente si utilaje tehnologice si serviciile prevazute in studiul de fezabilitate aprobat, potrivit legii:

·        in cazul realocarii unor sume de la o componenta la alta din Planul de achizitii, majorarii coeficientului de actualizare urmare modificarii indicelui de consum total, conform legislatiei in vbigoare, adjudecarii licitatiilor, modificarii legislatiei fiscale si in orice alte situatii permise de lege.

            Actualizarea valorii totale a Proiectului se va efectua si cu respectarea prevederilor legale in vigoare, care includ posibilitatea actualizarii valorii totale a Proiectului pe raspudnerea si cu aprobarea ordonatorului principal de credite, in acest caz a Garantului.

                   (3) In Anexa 1 se reflecta separat, pe surse de finantare si ani de executie, fondurile asigurate de BEI si Romania (prin alocatii de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti).

                  (4) Anexele 1 si 2 vor putea fi actualizate, cu acordul partilor, asa cum prevede la paragraful 2 de mai sus, pana la terminarea realizarii Proiectului.

           

            1.08 RATB va realiza Proiectul cu diligenta si eficienta necesare, in concordanta cu Descrierea tehnica si termenele specificate in Contractul de finantare, care pot fi modifcate periodic, cu acceptul BEI si MFP.

            1.09 RATB va infiinta o Unitate de Implementare a Proiectului, incadrata cu personal competent si dotata cu echipamentele si facilitatile necesare realizari Proiectului.

            RATB va comunica MFP, in scris, nominalizarea personalului desemnat sa asigure functionarea UIP, precum si competentele stabilite pentru fiecare membru al UIP. Orice schimbare intervenita in structura UIP, va fi comunicata in timp util de catre RATB si MFP.

            1.10 RATB va tine evidentele financiar-contabile pentru gestionarea in lei si valuta a Subimprumutului, in conturi distincte, precum si pentru rambursarea sumelor Subimprumutului, plata dobanzilor, comisioanelor si celorlalte costuri aferente acestuia si va raporta la MFP potrivit legislatiei in vigoare.

            1.11 RATB va raspunde, cu promptitudine, tuturor cerintelor MFP privind prezentarea de informatii si raporturi in legatura cu modul de utilizare a fondurilor in valuta si lei. RATB va transmite la MFP, la cerere, in cel mult 2 zile lucratoare de la data cererii, copii ale tuturor documentelor de implementare (achizitii, trageri si alte documente solicitate) remise direct de la RATB la BEI. De asemenea, RATB va intomci si remite MFP (Directia generala a finantelor publice externe) formularele de raportare privind Subimprumutul, dupa cum este prevazut in Normele metodologice pentru aplicarea Legii datoriei publice nr.81/1999.

 

ARTICOLUL 2

Trageri

 

            2.01 Tragerile din Subimprumut se vor efectua de catre RATB, prin intermediul Unitatii de Implementare a Proiectului (UIP), cu respectarea procedurilor descrise in paragrafele 1.02 si 1.03 ale art.1 din Contractul de finantare si dupa indeplinirea conditiilor descrise in paragraful 1.04 al art.1 din Contractul de finantare.

            2.02 RATB va comunica BEI si MFP, in conformitate cu prevederile paragrafului 1.02 pct.D al art.1 din Contractul de finantare, banca comerciala unde va deschide contul Subimprumutului, in care se vor efectua trageri conform Contractulului de finantare.

            2.03 RATB va comunica BEI si MFP numele si specimenele de semnatura pentru patru persoane din RTAB autorizate sa semneze cererile de tragere in numele Imprumutatului (doua pentru prima semnatura si doua pentru a doua semnatura).

            2.04 Cererile de tragere vor fi transmise BEI de catre RATB si vor fi semnate de doua dintre persoanele autorizate.

            2.05 In conformitate cu prevederile art.1.02 din Contractul de finantare, nici o cerere de tragere nu va putea fi efectuata dupa data de 30 septembrie 2004 si fiecare cerere de tragere este irevocabila, sub rezerva prevederilor art.1.02 din Contractul de finantare.

            2.06 Suma Subimprumutului va putea fi trasa in limita a trei transe, care pot fi fiecare in valoare de cel putin 2 milioane EUR echivalent, cu exceptia ultimei trageri si nu vor depasi echivalentul a 7,0 milioane EUR, in conformitate cu prevederile art.1.02 A din Contractul de finantare.

            2.07 Conform prevederilor art.2.04 din Contractul de finantare, privind notificari ale BEI, dupa efectuarea fiecarei trageri, BEI va transmite la MFP si MFP va remite, in decurs de 5 zile lucratoare, la RATB, care va instiinta imediat Consiliului General al Municipiului Bucuresti, o situatie rezumativa cuprinzand suma, compozitia monedelor, data tragerii, graficul de amortizare si rata sau ratele dobanzii pentru respectiva tragere.

            2.08 Contravaloarea in lei a sumelor in valuta provenite din imprumutul extern, din care urmeaza a se efectua cheltuieli la intern se deruleaza prin contul 50.37 “Disponibil din imprumuturi externe pentru finantarea obiectivelor aprobate”, deschis la Trezoreria Sector 1 pe seama RATB.

 

 

 

 

 

ARTICOLUL 3

Dobanda

 

            3.01 RATB va plati la MFP dobanda pentru soldul nerambursabil al fiecarei transe din Subimprumut la rata (sau ratele) dobanzii si in sumele specificate in Avizul de Tragere. Avizul de tragere va fi remis de catre MFP la RATB, in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii de la BEI.

            3.02 Dobanzile datorate de RATB, conform paragrafului 3.01 al art.3 din Contractul de finantare, vor fi calculate si platibile semestrial, proportional cu fiecare moneda in care a fost trasa transa din Subimprumut, la datele specificate in paragraful 5.01 din AIS, respectiv la 5 aprilie si 5 octombrie ale fiecarui an, cu 10 zile calendaristice inainte de data scadentei MFP la BEI.

            3.03 RATB va plati la MFP dobanda pentru orice suma cu scadenta depasita. Aceasta dobanda se va acumula de la data scadentei pana la data efectiva a platii, la o rata anuala calculata conform prevederilor paragrafului 3.02 al art.3 din Contractul de finantare si este platibila in echivalentul lei aferent care a generat suma cu scadenta depasita.

            3.04 Dobanda si celelalte obligatii de plata datorate conform art.2.03 din Contractul de finantare vor fi calculate si platibile proportional, in fiecare valuta in care Subimprumutul este rambursabil.

            Orice plata va fi facuta in valuta specificata de Banca, avand in vedere valuta in care s-au efectuat cheltuielile ce urmeaza a fi rambursate prin acea plata.

 

ARTICOLUL 4

Comisoane

 

            4.01 In cazul in care RATB va suspenda sau anula vreuna dintre trageri sau daca Subimprumutul va fi anulat din culpa acesteia, RATB va fi obligata sa achite MFP urmatoarele comisioane:

            (1) de anulare, conform paragrafului 1.05 al art.1 din Contractul de finantare, daca RATB anuleaza vreo transa pentru care cererea de tragere nu a fost revocata potrivit prevederilor paragrafului 1.02 C art.1 din Contractul de finantare;

            (2) de anulare si suspendare a Subimprumutului, conform prevederilor paragrafului 1.06 al art.1 din Contractul de finantare, daca Subimprumutul este anulat datorita aparitiei unuia dintre evenimentele specificate in paragraful 10.01 din art.10.

            4.02 Comisioanele datorate vor fi calculate si platibile in echivalentul in lei la cursul ROL/EUR comunicat de BNR valabil la data efectuarii platii la extern, cu respectarea prevederilor art.1.07 din Contractul de finantare.

            4.03 Comisioanele si alte costuri vor fi platite la data prevazuta in notifcarea transmisa de MFP la RATB, in conformitate cu prevederile art.4 si 10 din Contractul de finantare si vor fi calculate si platibile proportional in fiecare moneda in care Subimprumutul este rambursabil.

 

ARTICOLUL 5

Rambursarea

 

            Rambursarea in conditii obisnuite:

            5.01 Conform prevederilor art.3 din Legea nr.490/2001, Consiliului General al Municipiului Bucuresti va vira sumele necesare catre RATB pentru acoperirea serviciului datoriei publice externe si alte costuri aferente Subimprumutului, din alocatiile aprobate cu aceasta destinatie in bugetul sau anual, cu 5 zile lucratoare inainte de data scadentei la MFP.

            (1) RATB va rambursa la MFP, in rate semestriale, suma aferenta Subimprumutului in echivalentul in lei al monedelor trase si in proportiile acestora in soldul Subimprumutului (conform art.2.02 din Contractul de finantare), in conformitate cu graficul de amortizare din Anexa B la Contractul de finantare. Astfel, RATB va rambursa la MFP suma Subimprumutului incepand cu data de 5 aprilie 2006 si apoi semestrial, in conformitate cu scadentele prevazute in graficul de amortizare din prezentul AIS (5 aprilie si 5 octombrie), respectiv cu 10 zile calendaristice inainte de data scadentei MFP fata de BEI, respectiv 15 aprilie si 15 octombrie.

            Sumele datorate sunt exprimate ca procent din suma Subimprumutului, asa cum este definit in Anexa B din Contractul de finantare.

 

Datele de plata a ratelor