Hotărârea nr. 152/2002

HOTARAREnr. 152 din 2002-05-30 HOTARIRE 152 din 30/05/2002 PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT SI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 16,739 M.P., SITUAT IN ZONA PIATA CRANGASI- STR. GENERAL P. POPOVAT, SECTORUL 6, PENTRU REALIZAREA UNUI COMPLEX COMERCIAL SI PARCARI
HOT. 152 30/05/2002
HOTARIRE 152 din 30/05/2002

HOTARIRE    152 din 30/05/2002

PRIVIND CONCESIONAREA, PRIN LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT SI PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, IN SUPRAFATA DE 16,739 M.P., SITUAT IN ZONA PIATA CRANGASI- STR. GENERAL P. POPOVAT, SECTORUL 6, PENTRU REALIZAREA UNUI COMPLEX COMERCIAL SI PARCARI

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

HOTARARE

 

privind concesionarea, prin licitatie publica, a unui teren apartinand

domeniului privat si public al municipiului Bucuresti, in suprafata de 16.739 m.p.

situat in zona Piata Crangasi – Str. General P. Popovat, sector 6,

pentru realizarea unui complex comercial si parcari

 

 

          Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General  al municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Investitii si Achizitii Publice si Directiei Generale de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile  art. 10(1) din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor, modificata si completata prin Legea nr.453/2001, ale art.1(2), art.2 si art.3 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

          Avand in vedere Hotararea C.G.M.B. nr. 301/22.11.2001 prin care se aproba Planul Urbanistic Zonal pentru realizarea unui complex comercial pe terenul situat in zona Piata Crangasi – Str. General P. Popovat, sector 6;     

          In  temeiul prevederilor art.38 (2) lit.”g” si “h”, art. 125(1) si art.125(2) ale  Legii nr.215/2001, privind administratia publica locala ,   

 

 

                   CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

                                     

HOTARASTE :

 

 

          Art. 1- Se  aproba concesionarea prin licitatie publica, pe 49 de ani, a terenului situat in zona Piata Crangasi – Str. General P. Popovat, sector 6, cu o suprafata de 16.739 mp, identificat conform planului anexat, in vederea realizarii unui complex comercial si parcari.

          Concesionarul va amenaja, pe o suprafata de 6.675 mp – din totalul de 16.739 mp – parcari si alei de acces, pe cheltuiala sa exclusiva.

 

Art. 2- Schimbarea destinatiei terenului, prevazuta la art.1 din prezenta hotarare, atrage dupa sine anularea contractului de concesiune.

 

Art. 3-  Licitatia va fi organizata de Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice.

 

Art. 4- Redeventa minima anuala se va determina, la data organizarii licitatiei, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea C.G.M.B. nr. 218/1997.

 

Art. 5- Componenta comisiei de licitatie este stabilita prin Hotararea C.G.M.B. nr.202/1999 si prin Dispozitia Primarului General nr.2010/2001.

 

Art. 6- Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice va perfecta contractul de concesiune si va incasa redeventa anuala.

 

 

  PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                               SECRETAR  GENERAL

Mihail Basulescu                                    AL MUNICIPILUI  BUCURESTI

                                                                             Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 30.05.2002

Nr.152

 

NOTA: PLANUL ANEXA POATE FI CONSULTAT LA SERVICIUL SECRETARIAT, ASISTENTA COMISII CGMB ET.2; CAM. 255.