Hotărârea nr. 143/2002

HOTARAREnr. 143 din 2002-05-30 HOTARIRE 143 din 30/05/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 92713,5 M.P. SITUAT IN STR. CLUCERULUI- STR. N. RACOTA, SECTOR 1
HOT. 143 30/05/2002
HOTARIRE 143 din 30/05/2002

HOTARIRE    143 din 30/05/2002

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 92713,5 M.P. SITUAT IN STR. CLUCERULUI- STR. N. RACOTA, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pe un teren in suprafata studiata

de 92713,5 mp, situat in str Clucerului – str.N. Racota, sector 1

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar General si Raportul de specialitate DGUAT, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal in municipiul Bucuresti.

            Vazand avizele obtinute de la :

- Comisia Tehnica Urbanism, amenajarea teritoriului – DGUAT:aviz 3CA8/7/2002;

- Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al municipiului Bucuresti: aviz 25/20002;

Tinand seama de prevederile :

- Legii nr. 453/2001, pentru modificare si completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

- Ordinul MLPAT nr. 91/1991:

-  Hotararii Guvernului nr.525/1996 de approbare Regulament General de Urbanism; 

-  PUG – Municipiul Bucuresti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul art.38(k), combinat cu art.46 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001,

 

CONSILIUL  GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

 

H O T A R A S T E:

 

 

            Articol 1: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pe un teren in suprafata de 92713,5 mp, situat in str Clucerului – str.N. Racota, sector 1

            Articol 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

            Articol 3: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Articol 4: Perioada de valabillitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5 (cinci) ani.

    

 

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                    SECRETAR GENERAL

            Mihail Basulescu                                                       AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI      

                                                                                                    Drd.Anton Petrisor  Parlagi

 

 

Bucuresti, 30.05.2002 

 

Nr. 143