Hotărârea nr. 139/2002

HOTARAREnr. 139 din 2002-05-30 HOTARIRE 139 din 30/05/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA STUDIATA DE 8500 M.P., SITUAT IN CALEA BUZESTI- STR. SEVASTOPOL, SECTOR 1
HOT. 139 30/05/2002
HOTARIRE 139 din 30/05/2002

HOTARIRE    139 din 30/05/2002

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL PE UN TEREN IN SUPRAFATA STUDIATA DE 8500 M.P., SITUAT IN CALEA BUZESTI- STR. SEVASTOPOL, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

 

 

 

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pe un teren in suprafata studiata de 8500 mp,

situat in Calea Buzesti-str. Sevastopol, sector 1

 

 

Avand in vedere Expunerea de motive a domnului Primar General si Raportul de specialitate DGUAT, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal in municipiul Bucuresti.

Vazand avizele obtinute de la:

-         Comisia Tehnica Urbanism, amenajarea teritoriului- DGUAT: aviz 3CA2/3/2002;

-         Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al municipiului Bucuresti: aviz 2/2002;

Tinand seama de prevederile:

-         Legii nr. 453/2001, pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

-         Ordinul MLPAT nr. 91/1991;

-         Hotararii Guvernului nr. 525/1996 de aprobare Regulamentul General de Urbanism;

-         PUG- Municipiul Bucuresti aprobat HCGMB NR. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 38(k), combinat cu art. 46 din Legea administratiei  publice locale, nr.215/2001,      

 

                        CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE :

 

Articol 1: Aprobarea Planului Urbanistic Zonal pe un teren in suprafata studiata de 8500 mp, situat in Calea Buzesti- str. Sevastopol, sector 1.

Articol 2: Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 Articol 3: Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Articol 4: Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

 

 

 

 

     PRESEDINTE  DE  SEDINTA ,                       SECRETAR  GENERAL

Mihail Basulescu                                    AL MUNICIPIULUI  BUCURESTI

                                                                                  Drd. Anton Petrisor Parlagi

 

Bucuresti, 30.05.2002

Nr 139