Hotărârea nr. 138/2002

HOTARAREnr. 138 din 2002-05-30 HOTARIRE 138 din 30/05/2002 PRIVIND FINANTAREA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE PENTRU UN NUMAR DE 2 IMOBILE INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC
HOT. 138 30/05/2002
HOTARIRE 138 din 30/05/2002

HOTARIRE    138 din 30/05/2002

PRIVIND FINANTAREA LUCRARILOR DE CONSOLIDARE PENTRU UN NUMAR DE 2 IMOBILE INCADRATE IN CLASA I DE RISC SEISMIC

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

privind finantarea lucrarilor de consolidare pentru un numar de 2 imobile

incadrate in clasa I de risc seismic

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Investitii, al Administratiei Fondului Imobiliar si al Directiei Financiar Contabilitate prin care se propune completarea din bugetul Primariei Municipiului Bucuresti a sumelor necesare executarii lucrarilor de consolidare pentru un numar de 2 imobile incadrate in clasa I de risc seismic;

            In conformitate cu prevederile art.7 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicata in temeiul art.IV din Legea nr.460/2001 si cu art.16, alin.(2), (4), (9) si (11) din Legea nr.189/1998 privind finantele publice locale;

            In temeiul prevederilor art.38, alin.(2), lit.”d” si “m” si art.46(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

HOTARASTE:

 

            Art.1- Se aproba completarea transferului de la bugetul de stat aprobat de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuinte prin alocarea din bugetul local a sumei de 310.220.381 lei (preturi noiembrie 2001, cu TVA 19% inclus, echivalentul lucrarilor de consolidare aferente cotei de 1/2 din apartamentul nr.12 din imobilul situat in str.Intr.Vasile Paun nr.5, sector 5 (reprezentand 3,077% din partile comune ale intregului imobil) si cotei de 1/3 din apartamentul nr.12 din imobilul situat in str.Iuliu Barasch nr.12, sector 3 (reprezentand 1,590% din partile comune ale intregului imobil)

            Art.2- In baza situatiilor de plata prezentate lunar de constructor, Directia Generala de Investitii si Achizitii Publice si Administratia Fondului Imobiliar, impreuna cu Directia Financiar, Contabilitate vor aviza pentru fiecare plata din bugetul Primariei Municipiului Bucuresti, suma aferenta fiecarei lucrari.

            Art.3- Administratia Fondului Imobiliar va urmari schimbarile intervenite in statutul juridic al proprietatilor in cauza si vor asigura recuperarea sumelor in functie de finalizarea masurilor intreprinse pentru cazurile in speta.

           

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA,                                   SECRETAR GENERAL

                                                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,

                    Mihail Basulescu                                             Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

 

Bucuresti, 30.05.2002

Nr.138