Hotărârea nr. 131/2002

HOTARAREnr. 131 din 2002-05-24 HOTARIRE 131 din 24/05/2002 PRIVIND APROBAREA MODULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI DE EVALUARE SI SELECTIONARE SI A GRILEI DE EVALUARE A ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR CARE SOLICITA SUBVENTII IN TEMEIUL LEGII NR. 34/1998
HOT. 131 24/05/2002
HOTARIRE 131 din 24/05/2002

HOTARIRE    131 din 24/05/2002

PRIVIND APROBAREA MODULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A COMISIEI DE EVALUARE SI SELECTIONARE SI A GRILEI DE EVALUARE A ASOCIATIILOR SI FUNDATIILOR CARE SOLICITA SUBVENTII IN TEMEIUL LEGII NR. 34/1998

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

HOTARARE

pentru aprobarea modului de organizare si functionare

a Comisiei de evaluare si selectionare si a grilei de evaluare

a asociatiilor si fundatiilor

care solicita subventii in temeiul Legii nr.34/1998

 

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti, precum si raportul de specialitate al Directiei Asistenta Sociala;

          Vazand avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In baza art.5 alin.(2) din Hotararea Guvernului Romaniei nr.1153/2001 si a Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.37/2001, privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a fundatiilor si asociatiilor beneficiare ale legii nr.34/1998;

          In temeiul prevederilor art.38 lit.."d" si lit.."s"  din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

H o t a r a s t e :

 

          Art.1. - Incepand cu data prezentei, Comisia de evaluare si selectionare a fundatiilor si asociatiilor beneficiare ale prevederilor Legii nr.34/1998, se organizeaza si functioneaza conform prevederilor incluse in anexa nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2.- Se aproba grila de evaluare a asociatiilor si fundatiilor in vederea acordarii subventiilor, conform anexei nr.2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

 

          PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR GENERAL

                   Mihai Basulescu                                   al municipiului Bucuresti

              Drd. Anton P. Parlagi

 

Bucuresti, 24.05.2002                                                             

Nr.131.

 

ANEXA 1

la HOT. Nr.131/24.05.2002

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

al Comisiei de evaluare si selectionare constituita in baza legii nr. 34/1998

prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 37/2001

           

            Art.1

            Comisia de evaluare si selectionare a fundatiilor si asociatiilor beneficiare ale prevederilor Legii 34/1998, se organizeaza si functionarea in componenta stabilita prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.37/2001.

            Art.2.

            In primele doua luni de la aprobarea bugetului Primariei Municipiului Bucuresti, Comisia va analiza documentatia fiecarei solicitari depuse si va elimina solicitantii care nu intrunesc conditiile de completitudine a documentatiei, conform art.4 alin.1 din anexa 1 la Hotararea de Guvern nr.1153/21.11.2001.

            Art.3

            Documentatia fiecarui solicitant trebuie sa contina urmatoarele:

(a)    cererea de solicitare a subventiei, conform modelului prevazut in anexa nr.1 la normele metodologice din Hotararea Guvernului Romaniei nr.1153/2001;

(b)   raportul privind activitatea asociatiei sau fundatiei in domeniul asistentei sociale in ultimele 12 luni calendaristice;

(c)    statutul si actele aditionale, dupa caz;

(d)   dovada dobandirii personalitatii juridice;

(e)    ultimul bilant contabil inregistrat la directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, sau la administratia financiara municipala, respectiv la administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

(f)     dovada privind bonitatea asociatiei sau fundatiei, emisa de banca la care are deschis contul;

(g)    raportul privind acordarea serviciilor de asistenta sociala si utilizarea subventiei, in cazul asociatiilor si fundatiilor care au beneficiat de subventii in anul anterior;

(h)    dovada privind situatia juridica a sediului unitatii de asistenta sociala;

(i)      autorizatia sanitara de functionare a unitatii de asistenta sociala pe anul curent, precum si alte autorizatii sau acreditari potrivit legislatiei in vigoare.

(j)     proiectul de sprijin si integrare sociala, conform art.1, alin.(3) din anexa 1 la Hotararea Guvernului Romaniei nr.1153/2001.

 

            Art.4

            Comisia va verifica daca sunt indeplinite conditiile cumulative si eliminatorii prevazute la art.1 din anexa 1 a Hotararii de Guvern nr.1153/2001, adica daca:

(a)    sunt persoane juridice romane de drept privat fara scop patrimonial, constituite potrivit legii;

(b)   acorda de cel putin 12 luni servicii de asistenta sociala intr-un cadru organizat, denumit in continuare unitate de asistenta sociala;

(c)    serviciile de asistenta sociala sunt acordate persoanelor care, datorita unor motive de natura economica, fizica, psihica sau sociala, nu au posibilitatea sa isi asigure nevoile sociale, sa isi dezvolte propriile capacitati si competente pentru a se integra social, denumite in continuare persoane asistate;

(d)   exercita activitate in interesul persoanelor asistate si cu respectarea demnitatii acestora, prin personal calificat;

(e)    activitatea de asistenta sociala se desfasoara intr-un spatiu adecvat sau la domiciliul persoanelor asistate;

(f)     exista un proiect de sprijin si integrare sociala in conditiile prevazute de Hotararea Guvernului Romaniei nr.1153/2001;

(g)    sunt utilizate si alte resurse.

 

            Art.5

            In vederea aprecierii proiectului de sprijin si integrare sociala se va verifica aplicarea prevederilor art.1 alin.(3) din anexa 1 a Hotararii de Guvern nr.1153/2001. Pentru evaluarea indeplinirii, de care proiectul de sprijin si integrare sociala, a conditiilor amintite anterior. Directia Asistenta Sociala prin serviciul Protectia Persoanelor Defavorizate, va elabora un raport de evaluare a proiectului (raport prin care se va propune un punctaj de la 0 la 3 puncte). In raportul de evaluare a proiectului, se va tine cont si de revelanta, metodologica, managementul si continuitatea proiectului.

            Art.6

            İn cazul intrunirii conditiilor prevazute de art. 4 si art.5 din anexa 1 la prezenta hotarare, Comisia va aplica grila de evaluare conform anexei 2 la prezenta hotarare. Dupa cumularea punctajului realizat la proiect cu punctajul obtinut dupa aplicarea grilei de evaluare, va rezulta punctajul fiecarui solicitant.

            Comisia va intocmi procesul verbal in care va consemna toate punctajele acordate de fiecare membru al comisiei pentru criteriile din grila de evaluare, precum si punctajul final si recomandarile comisiei.

            Art.7

            Lista cu asociatiile si fundatiile care intrunesc toate conditiile pentru a putea primi subventii de la bugetul local, impreuna cu punctajele realizate, cu sumele solicitate, procesul verbal al Comisiei de evaluare, raportul Directiei Asistenta Sociala, precum si dosarele complete, vor fi inaintate Consiliului General al municipiului Bucuresti, prin Proiect de Hotarare, in vederea stabilirii sumelor, conform art.9 alin.(1) si art.12 (4) din anexa 1 a Hotararii de Guvern nr.1153/2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2

la HOT. Nr.131/24.05.2002

 

 

GRILA DE EVALUARE

a asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica,

care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala

 

            Art.1

            Evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor se realizeaza in baza urmatoarelor criterii:

(a)    justificarea unitatii de asistenta sociala pentru care se solicita subventia, in raport cu necesitatile si prioritatile de asistenta sociala ale comunitatii;

(b)   ponderea serviciilor de asistenta sociala in raport cu celelalte activitati desfasurate;

(c)    resursele materiale si umane asdecvate acordarii serviciilor de asistenta sociala;

(d)   nivelul resurselor financiare destinate pentru a fi cheltuite in scopul acordarii serviciilor de asistenta sociala;

(e)    experienta asociatiei sau fundatiei in domeniul serviciilor de asistenta sociala;

(f)     aportul partenerilor in dezvoltarea serviciilor de asistenta sociala, in cazul in care sunt incheiate acorduri sau contracte de parteneriat.

 

            Art.2.

            Pentru evaluarea indeplinirii primului criteriu, in baza art..7, alin.(1) din Anexa 1 a Hotararii Guvernului Romaniei, Directia Asistenta Sociala va face nota - raport privind oportunitatea acordarii subventiei, conform modelului din anexa nr.2 la normele metodologice din Hotararea Guvernului Romaniei nr.1153/2001.

            N o t a - raport se va constitui ca anexa la procesul verbal intocmit de Comisia de evaluare si selectionare a asociatiilor si fundatiilor beneficiare ale Legii nr.34/1998.

           

Art.3.

            Pentru fiecare din criteriile de la articolul  1 literele b) - f), Comisia va acorda un punctaj de la o la 3 puncte, 0 puncte la oricare criteriu insemnand recomandarea neacordarii subventiei. Suma puctajelor se va cumula cu cel propus prin nota - raport a Directiei Asistenta Sociala, obtinandu-se astfel punctajul  la grila de evaluare.