Hotărârea nr. 13/2002

HOTARAREnr. 13 din 2002-01-29 HOTARIRE 13 din 29/01/2002 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA DEPOZITARE, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 7,3 HA, SITUAT IN SOS. DUDESTI- PANTELIMON NR. 42, SECTOR 2
HOT. 13 29/01/2002
HOTARIRE 13 din 29/01/2002

HOTARIRE     13 din 29/01/2002

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU PENTRU CONSTRUCTIE DEFINITIVA CU FUNCTIUNEA DEPOZITARE, PE UN TEREN IN SUPRAFATA DE 7,3 HA, SITUAT IN SOS. DUDESTI- PANTELIMON NR. 42, SECTOR 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H OTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitiva cu

functiunea  depozitare,  pe un teren in suprafata de 7,3 mp, situat in

sos. Dudesti-Pantelimon nr.42, sector 2

 

 

Avand in vedere expunerea de motive a domnului Primar General si raportul de specialitate DGUAT, se propune aprobarea unui Plan Urbanistic de Detaliu in municipiul Bucuresti.

            Vazand avizele obtinute de la:

-         Comisia Tehnica Urbanism, Amenajarea Teritoriului – DGUAT:  aviz 3CA17/7/2001;

-         Comisia Urbanism, Lucrari Publice si Amenajarea Teritoriului a Consiliului General al municipiului Bucuresti: aviz   197/2001;

Tinand seama de prevederile:

-         Legii nr. 453/2001, pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor;

-         Ordinului  MLPAT nr. 91/1991;

-         Hotararii Guvernului nr. 525/1996 de aprobare Regulament General de Urbanism;

-         PUG – Municipiul Bucuresti aprobat HCGMB nr. 269/21.12.2000.

In temeiul prevederilor art. 38(k), combinat cu art. 46 din Legea administratiei publice locale, nr. 215/2001,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Articolul 1:        Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru constructie definitiva cu functiunea  depozitare,  pe un teren in suprafata de 7, 3 mp, situat in sos. Dudesti- Pantelimon nr. 42, sector 2

Articolul 2:        Terenul care face obiectul documentatiei de urbanism este teren proprietate persoana juridica S= 7,3 ha, conform Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate M03 nr.0529/13.10.1993

Articolul 3:        Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Articolul 4:        Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Articolul 5:        Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 2 (doi) ani.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                          SECRETAR GENERAL

                                                                                    AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

  Gheorghita Diaconu                                                 Drd.Anton Petrisor Parlagi

 

 

Bucuresti, 29.01.2002

Nr.13